Sporočila za medije

Deloitte opredelil štiri tipe vodij, ki so uspešni v četrti industrijski revoluciji

Strokovnjaki za družbena vprašanja; Prvaki v iskanju talentov; Nosilci odločitev, ki temeljijo na podatkih; in Povzročitelji sprememb na trgu

  • Globalna anketa z osebami na vodilnih položajih poslovnim vodjem ponuja smernice pri odzivanju na spremembe in pri preobrazbah v okviru četrte industrijske revolucije
  • Družbeni učinek in razvoj talentov sta na vrhu prioritetnega seznama vodij

Ljubljana, 13.februar, 2019 - Četrta industrijska revolucija spreminja način življenja in dela v današnjem svetu in vodje po vsem svetu so podvrženi pritiskom, ki jih prinaša priprava njihovih organizacij ter delovne sile na to novo obdobje. Z vstopom v četrto industrijsko revolucijo smo opredelili značilnosti uspešnih vodij v tej novi dobi, ki jih razkrivamo v Deloittovem drugem letnem poročilu o pripravljenosti na četrto industrijsko revolucijo, Poosebitev uspeha v četrti industrijski revoluciji, ki razkriva lastnosti, ki odlikujejo najuspešnejše vodje ter organizacije.

Letošnja anketa je zajela več kot 2.000 izvršnih direktorjev v 19 državah in potrdila, da ti vodje resnično želijo izboljšati svet ter da imajo jasno vizijo o prihodnjih izzivih, povezanih z veščinami, potrebnimi v četrti industrijski revoluciji. Vendar pa obstajajo določene organizacijske ovire, ki omejujejo razvoj učinkovitih strategij za četrto industrijsko revolucijo, in organizacije se še vedno izogibajo drznim naložbam v tehnologijo, ki bi spodbujale inovacije in spremembe na trgu. Od leta 2017 so se pogledi direktorjev na dve ključni področji – družbeni učinek in razvoj talentov – korenito spremenili, kar pomeni, da se vodje vse bolj zavedajo, kaj je potrebno za uspeh v četrti industrijski revoluciji.

„Čeprav so vodje šele lani začeli spoznavati, kako bo četrta industrijska revolucija preobrazila poslovanje in družbo, so prepričani, da so nanjo pripravljeni, ” je povedal Mitja Kumar, partner v družbi Deloitte Slovenija in vodja oddelka poslovnega svetovanja za regijo Adriatic. „Njihova dejanja pa kažejo na veliko vrzel med njihovim prepričanjem, da se s temi spremembami lahko spopadajo, in njihovo dejansko pripravljenostjo na te spremembe. Vodje so danes bolj realistični glede tega, kaj je potrebno za uspeh, in se zdijo posebej osredotočeni na družbeni vpliv in na razvoj delovne sile kot na ključna dejavnika njihovega uspeha v prihodnosti.”

Poosebitev uspeha v četrti industrijski revoluciji: štirje tipi vodij v dobi sprememb in negotovosti

Enotnega recepta za uspešno odzivanje na hitre spremembe v industriji ni, vendar pa vsekakor pomaga, če razumemo, kako določeni vodje pristopajo k temu nenehno spreminjajočemu se okolju. Organizacije z vodji, ki poosebljajo značilnosti četrte industrijske revolucije – predanost dobrodelnosti, odločanje na podlagi podatkov, drzen in dolgoročen pogled na tehnologijo ter intenziven razvoj delovne sile – so pripravljene na obstanek in uspeh v četrti industrijski revoluciji.

Deloittova anketa raziskuje, kateri tipi vodij so najuspešnejši pri svojih dejanjih, na katerih področjih najbolj napredujejo in kaj so odlike najuspešnejših vodij. Opredeljeni tipi vodij – Strokovnjaki za družbena vprašanja; Prvaki v iskanju talentov; Nosilci odločitev, ki temeljijo na podatkih; in Povzročitelji sprememb na trgu – lahko služijo kot vzor drugim vodjem po vsem svetu, ko se soočajo z izzivi preobrazb v okviru četrte industrijske revolucije.

Dobiček ali poslovanje z globljim namenom? Družbeni vpliv se izplača

Letošnja anketa razkriva, da je družbeni vpliv (34 %) najpomembnejši kazalec, s pomočjo katerega poslovni vodje ocenjujejo uspešnost svojih organizacij – kar je enako finančni uspešnosti (17 %) in zadovoljstvu zaposlenih (17 %) skupaj. Poleg tega več kot polovica (53 %) anketiranih direktorjev navaja, da s svojimi prizadevanji za ustvarjanje pozitivnega družbenega vpliva ustvarjajo tudi nove tokove prihodkov, s čimer dokazujejo, da dobiček in poslovanje z globljim namenom lahko soobstajata v okviru četrte industrijske revolucije.

„Strokovnjaki za družbena vprašanja“

„Strokovnjaki za družbena vprašanja“ so vodje, ki menijo, da so za njihovo poslovanje ključne družbene pobude. Ti vodje so dokaz, da dobra dejanja prinašajo dobre rezultate. To potrjujejo z novimi tokovi prihodkov, ki jih ustvarjajo njihovi družbeno ali okolijsko osveščeni izdelki oziroma storitve, ter verjamejo, da omenjene pobude bolj koristijo kot škodujejo donosnosti poslovanja njihovih podjetij. „Strokovnjaki za družbena vprašanja“so tip vodij, ki je najbolj prepričan v svojo zmožnost soočanja z izzivi, povezanimi z delovno silo v okviru četrte industrijske revolucije: 54 % jih meni, da je struktura delovne sile v njihovi organizaciji pripravljena na digitalno transformacijo, in so bolj pripravljeni usposabljati svoje zaposlene (v primerjavi s 37 %).

Strategija v četrti industrijski revoluciji zapostavljena

Tretjina svetovnih vodij je navedlo, da je pomanjkanje vizije glavni izziv, s katerim se organizacije soočajo, ko prilagajajo svoje poslovne strategije glede na potrebe v prihodnosti. Strategija je zapostavljena tudi pri uvajanju novih tehnologij, vodje pa kot problem navajajo preveliko število tehnoloških možnosti in oteženo spremljanje napredka. Samo 29 % direktorjev meni, da imajo njihove organizacije jasno opredeljene postopke odločanja, zato dejstvo, da direktorji težko sledijo spremembam, ni presenetljivo.

„Nosilci odločitev, ki temeljijo na podatkih“

Strateške ovire, kot je neenotnost med različnimi skupinami v organizaciji, lahko otežujejo postopke odločanja in inovacije. „Nosilci odločitev, ki temeljijo na podatkih“ pa te izzive premagujejo z metodičnim pristopom, ki temelji na podatkih, in so drznejši pri sprejemanju odločitev. Ti vodje v večjem odstotku kot drugi anketiranci (62 % v primerjavi s 32 %) navajajo, da so pripravljeni voditi svoje organizacije pri izkoriščanju priložnosti, povezanih s četrto industrijsko revolucijo.

Bo tehnologija prinesla val sprememb na trgu? Ne sklepajmo prehitro

Kljub nespornemu gospodarskemu in družbenemu potencialu četrte industrijske revolucije se številne organizacije odločajo ohranjati status quo v povezavi s svojimi naložbami v nove tehnologije, s čimer pa se izpostavljajo tveganju. Dvakrat več vodij je izjavilo, da je bolj verjetno, da bodo vlagali v tehnologije četrte industrijske revolucije, da se zaščitijo pred spremembami na trgu, kot pa da ustvarjajo spremembe v drugih industrijah ali na trgu (67 % v primerjavi s 33 %). Kaj je torej razlog za tako obramben pristop? Problemi, kot so prevelika osredotočenost na kratkoročne rezultate, preštevilne tehnološke možnosti in preslabo razumevanje tehnologij so največje ovire za naložbe.

„Povzročitelji sprememb na trgu“

Vodje, znani kot „Povzročitelji sprememb na trgu“, se zavedajo, da so naložbe v inovacije potrebne za rast, in vlagajo v tehnologije, ki so strogo usmerjene v spreminjanje trga, na katerem delujejo. Te drzne odločitve se jim obrestujejo – njihove naložbe v tehnologijo dosegajo ali presegajo načrtovane poslovne rezultate. „Povzročitelji sprememb na trgu“ v večjem odstotku kot drugi vodje (45 % v primerjavi z 32 %) navajajo, da so kot vodje pripravljeni na četrto industrijsko revolucijo, ter so bolj prepričani, da so njihove organizacije pripravljene izkoristiti priložnosti, povezane s to revolucijo.

Pridobivanje znanj in spretnosti za četrto industrijsko revolucijo. Zaposlovati ali usposabljati?

Zdi se, da so svetovni vodje seznanjeni z veščinami, ki jih bodo zahtevala delovna mesta v četrti industrijski revoluciji; vendar pa strah pred tehnologijo in avtomatizacijo ne pomeni nujno večjega prizadevanja direktorjev za to, da usposabljajo svojo delovno silo. Medtem ko je 55 % vodij izpostavilo, da obstaja znatno nesorazmerje med trenutnimi veščinami in veščinami, ki bodo potrebne v prihodnosti, 25 % vodij še vedno raje zaposluje nove ljudi, kot usposablja obstoječo delovno silo. 57 % jih tudi meni, da izobraževalni sistem nezadostno pripravi nove zaposlene na svet dela, kar je povečanje v primerjavi s 35 % iz leta 2017. Če izobraževalni sistem svetu dela ne bo zagotavljal kvalificiranih strokovnjakov, bodo vodje podjetij morali zaposlovati ustrezno usposobljene ljudi ali pa usposabljati obstoječe zaposlene.

„Prvaki v iskanju talentov“

„Prvaki v iskanju talentov“ vedo, katera znanja in spretnosti potrebujejo njihove družbe, in menijo, da je trenutna struktura njihove delovne sile ustrezna. Takšni direktorji svoje družbe intenzivno pripravljajo na digitalno preobrazbo in so pripravljeni razvijati znanja ter veščine svojih zaposlenih za prihodnje potrebe (51 % v primerjavi z 41 % pri drugih anketirancih). „Prvaki v iskanju talentov“ so tudi bolj pripravljeni vlagati v tehnologije za ustvarjanje sprememb na trgu, ki bodo vplivale na njihove konkurente (42 % v primerjavi z 32 %).

Vodenje v četrti industrijski revoluciji

„S to raziskavo smo opredelili štiri tipe vodij, ki so uspešni v četrti industrijski revoluciji. Ti vodje dosegajo večjo rast prihodkov kot njihovi kolegi, delno zato, ker so uspešni v vsaj eni od dimenzij, potrebnih za uspeh, nekateri pa tudi v več omenjenih dimenzijah. Direktorjem, ki se želijo pripraviti na izzive v tej novi eri, opredeljeni tipi vodij ponujajo vpogled v to, kako lahko oblikujejo lastne strategije za uspeh“, je zaključil Mitja Kumar.  

Pogledajte izvješće na Deloitteovim globalnim web stranicama
Poročilo na globalni spletni strani Deloitte
Mitja Kumar, partner v družbi Deloitte Slovenija in vodja oddelka poslovnega svetovanja za regijo Adriatic
Mitja Kumar, partner v družbi Deloitte Slovenija in vodja oddelka poslovnega svetovanja za regijo Adriatic

Infografika

  

Ali ste našli kaj uporabnega?