Sporočila za medije

Deloittova anketa o vlaganjih v raziskave in razvoj: Informiranost slovenskih podjetij o dostopnosti sredstev za vlaganja v R&D bi se morala povečati

  • Vlaganje slovenskih podjetij v raziskave in razvoj (R&D) se bo v prihodnjih letih povečalo ali ostalo na enaki ravno kot sedaj.
  • Najpomembnejša zunanja dejavnika, ki vplivata na načrtovanje vlaganj podjetij v R&D, sta razpoložljivost usposobljenih in izkušenih raziskovalcev ter stroški zanje.
  • Največje težave pri vlaganju sredstev v R&D predstavljajo prepoznavanje (identifikacija) aktivnosti, ki ustrezajo pogojem za R&D, za namene pridobivanja subvencij ali davčnih olajšav, ter nejasnost ocene davčnega ali drugega organa glede zneska subvencij ali olajšav.
  • Povečanje olajšav za področje R&D na stoodstotno upravičenost stroškov v letu 2012 ni bistveno vplivalo na povečanje vlaganj podjetij v R&D.

To so ključne ugotovitve Deloittove ankete o vlaganjih v raziskave in razvoj (Deloitte R&D Survey), v kateri je letos prvič sodeloval tudi Deloitte Slovenija. To je sicer že četrta izdaja ankete na srednjeevropski ravni (v zadnji izdaji je v njej sodelovalo 11 držav), v kateri je tokrat na vprašanja odgovarjalo več kot 400 anketirancev, večinoma iz davčnih oddelkov podjetij1.

 

Anketa kaže, da je več kot polovica slovenskih podjetij (52 %), ki so sodelovala v anketi, lani za R&D namenila 3 % ali manj prihodkov. Dobra petina (21 %) jih je za to namenila med 5 do 10 %, dobra petina pa manj kot odstotek (26 %). Le 11 % anketiranih podjetij je v R&D vložilo več kot 10 % prihodkov v letu 2014, kar je precej manj od povprečja vseh držav, ki so sodelovale v anketi (25 %).

Andreja Škofič Klanjšček, direktorica oddelka za davčno svetovanje: »Na področju vlaganj v R&D imajo slovenska podjetja še možnosti za izboljšave, predvsem pri višini sredstev, ki jih za to namenjajo in pa pri uveljavljanju davčnih olajšav, ki jih imajo na voljo. Splošno gledano sicer makroekonomski podatki kažejo, da je Slovenija relativno dobro na poti, da doseže strateški cilj Evropske unije (EU) na področju R&D, ki je za to področje nameniti 3% BDP, naša država je trenutno na 2,6%. To nas med tistimi srednjeevropskimi državami, v katerih je potekala anketa, uvršča v sam vrh – večina ostalih namreč za področje raziskav in razvoja trenutno namenja manj kot 1% BDP. Tudi dolgoročne napovedi so obetavne, saj kažejo, da se sredstva za R&D ne bodo zmanjševala – dobra polovica anketiranih podjetij (53 %) je namreč odgovorila, da bodo v prihodnjih treh do petih letih sredstva za R&D še povečala, slaba polovica (47 %) pa, da bodo ostala na enaki ravni kot doslej

Slovenska podjetja sicer svojo intelektualno lastnino najpogosteje zaščitijo v obliki blagovne znamke (68 %), sledijo jim patenti/izumi (58 %) ter politika o varovanju skrivnosti podjetja (58 %). Dobra petina slovenskih družb, ki so sodelovale v anketi (26 %), za zaščito svojega znanja uporablja registracijo modela. Na srednjeevropski ravni si oblike zaščite intelektualne lastine sledijo po naslednjem vrstnem redu: politika o varovanju skrivnosti podjetja (67 %), blagovna znamka (38 %), patenti/izumi (37 %), avtorske pravice (28 %).

Andreja Škofič Klanjšček, direktorica oddelka za davčno svetovanje: »Razlog za to, da v Sloveniji svoje znanje največkrat zaščitimo kot blagovno znamko, je najverjetneje v tem, da je blagovne znamke lažje registrirati. Morda bi morali v prihodnje več razmišljati o drugačnih načinih zaščite znanja, denimo o varovanju skrivnosti in zaščiti patentov pri Evropskem patentnem uradu

Na to, koliko sredstev slovenska podjetja namenijo za R&D – tako anketa – v največji meri vpliva razpoložljivost usposobljenih in izkušenih raziskovalcev ter stroški zanje, sledijo jim razpoložljivost več vrst ugodnosti (dotacije, davčne olajšave itd.) ter več dotacij za R&D kot davčnih spodbud za to področje. Slednje je povezano tudi s poznavanjem področja olajšav za R&D: raziskava namreč kaže, da slovenska podjetja precej bolje poznajo in tudi koristijo sistem davčnih spodbud (olajšav) za R&D (58 %) kot pa sistem dotacij za R&D (37 %).

Andreja Škofič Klanjšček, direktorica oddelka za davčno svetovanje: »Prejem dotacij, torej nepovratnih finančnih sredstev, je povezan s precejšnjimi administrativnimi zahtevami, kar podjetja odbija. Menim pa, da je tudi uporaba davčnih spodbud, torej uveljavljanje olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj, pri nas premalo uveljavljena. Razloge za to lahko iščemo v relativno nejasnih pravilih dodeljevanja, administrativnih zahtevah ter v dejstvu, da morata pri pripravi podlag za uveljavljanje omenjene olajšave sodelovati dva v teoriji relativno nekompatibilna oddelka v neki družbi – oddelek razvoja in oddelek financ

Anketiranci so podali tudi oceno trenutnega sistema zagotavljanja podpore R&D, tako na področju subvencij kot tudi davčnih olajšav. Več kot tretjina (37 %) vprašanih ocenjuje, da je najtežje prepoznati aktivnosti, ki ustrezajo pogojem za R&D, za namene pridobivanja subvencij ali davčnih olajšav. Skoraj tretjina (32 %) jih na drugo mesto uvršča nejasnost ocene davčnega ali drugega organa glede zneska subvencij ali olajšav.


________________
1Deloittova raziskava o vlaganjih v raziskave in razvoj (Deloitte R&D Survey) je potekala januarja in februarja 2015 v 11 državah, ki sodijo po okrilje Deloitte Central Europe: Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija). V njej je sodelovalo skupaj 411 anketirancev.
2015 R&D Report

Andreja Škofič Klanjšček, direktorica oddelka za davčno svetovanje: »Prepoznavanje aktivnosti raziskav in razvoja je v domeni tehničnega kadra, le ta pa mora najti skupen jezik z ljudmi iz finančne stroke. Na davčnem področju pa potrebujemo prakso, ki v tem trenutku še ni razvita, čeprav zakonodaja olajšavo zanjo priznava že deset let. Enako kot za družbe mora tudi za davčni organ veljati dejstvo, da so pri presoji, ali se lahko nek projekt šteje za razvojni, potrebni tehnično znanje in izkušnje

Preberite več

Prenesite brošure (v angleščini):

Central European Corporate R&D Report 2015 (v septembru)

Slovenia Corporate R&D Report 2015

 

 

Oddelek za davčno svetovanje družbe Deloitte v Sloveniji je letos kot del Deloitte Central Europe prejel dva laskava naziva, in sicer Central European Tax Firm of the Year in Central European Transfer Pricing Firm of the Year, ki ju podeljuje ugledna revija International Tax Review (ITR). Nagrado za najboljše davčno svetovalno podjetje 2015 mu je letos podelil tudi britanski časnik Finance Monthly.

Ali ste našli kaj uporabnega?