Sporočila za medije

Deloittova anketa med finančnimi direktorji:

Slovenski finančni direktorji še naprej optimistični, a previdni v svojih napovedih

Ljubljana, 10. februar 2016 – Slovenski finančni direktorji - tako kaže zadnja Deloittova raziskava med finančnimi direktorji CFO Survey - so še naprej optimistični glede prihodnosti slovenskega gospodarstva. 95% anketiranih meni, da bo slovenski BDP v tem letu še naprej rasel: skoraj dve tretjini vprašanih (61%) jih ocenjuje, da bo ta rast do 2,5-odstotna, dobra tretjina (34%) pa jih napoveduje do 1,5-odstotno rast. Vendar kljub optimizmu slovenski finančni direktorji ostajajo previdni – še vedno namreč več kot polovica (57%) anketiranih meni, da v državi vlada visoka stopnja finančne in ekonomske negotovosti. Ob tem kot glavne ovire za gospodarski razvoj slovenskega gospodarstva navajajo vmešavanje politike v gospodarstvo (63%), neugodno davčno zakonodajo (48%) ter pomanjkanje vladnih spodbud za promocijo podjetništva (31%).

Makroekonomske napovedi

Slovenski finančni direktorji v zadnji izdaji ankete ocenjujejo, da bodo na rast BDP v prihodnjih 12 mesecih najbolj vplivale neposredne tuje naložbe (30%) ter okrevanje bančnega sektorja (24%). Hkrati ob tem kot glavne ovire za razvoj slovenskega gospodarstva navajajo vmešavanje politike v gospodarstvo (63%), neugodno davčno zakonodajo (48%) ter pomanjkanje vladnih spodbud za promocijo podjetništva (31%).

S pozitivnimi pričakovanji glede rasti BDP so povezana tudi pričakovanja finančnih direktorjev glede brezposelnosti v državi – 41% vprašanih pričakuje, da se bo stopnja brezposelnosti letos nekoliko zmanjšala (lani 35%), 38% pa, da bo ostala na enaki ravni kot lani (lani 44%). Petina vprašanih (20%) sicer še vedno meni, da se bo brezposelnost letos nekoliko povečala.

Poslovno okolje

A optimizem tudi letos spremlja previdnost - še vedno več kot polovica (59%) vprašanih finančnih direktorjev meni, da je splošno stanje finančne in ekonomske negotovosti v državi višje od običajne, torej visoko ali zelo visoko. 40% anketiranih pa je mnenja, da v Sloveniji vlada normalna stopnja finančne in ekonomske negotovosti.

Anketirani med najpomembnejše dejavnike tveganj za njihova podjetja v prihodnjih 12 mesecih uvrščajo morebitno recesijo in zmanjšanje domačega povpraševanja (27%), recesijo in zmanjšanje tujega povpraševanja (16%) ter tržne pritiske na znižanje cen produktov oziroma storitev (13%).

Mnenja slovenskih finančnih direktorjev glede finančnih obetov njihovih družb letos v večini ostajajo nespremenjena glede na lansko leto (48%), ko jih je več kot polovica (53%) izrazila zmerni oz. velik optimizem. Takih je letos glede na lansko leto med slovenskimi finančnimi direktorji precej manj (35%), kar Slovenijo v primerjavi z ostalimi državami, ki so sodelovale v anketi, uvršča le še pred Madžarsko, medtem ko so finančni direktorji v ostalih sodelujočih državah glede finančnih napovedi svojih družb precej bolj optimistični.
Kljub temu bo poudarek v poslovanju podjetij v letu 2016 na rasti prihodkov – kar 61% vprašanih finančnih direktorjev pričakuje povečanje prihodkov svojih podjetij v prihodnjih 12 mesecih in le 14% upad.

Prioritete v poslovanju v letu 2016

Prestrukturiranje in preoblikovanje njihove družbe letos ne bosta več prioriteti za 45% vprašanih finančnih direktorjev (lani 50%), medtem ko ostajata pomembni (27%) ali zmerni (27%) prioriteti za dobro drugo polovico vprašanih.

V tokratni anketi je dobra polovica (59%) vprašanih finančnih direktorjev navedla, da je prioriteta njihove družbe v prihodnjih 12 mesecih povečati prihodke na obstoječih trgih (lani 41%). Poleg tega se jih bo kar 38% osredotočilo še na povečanje prihodkov na tujih trgih (lani 27%), 32% pa tudi še na zmanjšanje neposrednih stroškov (lani 25%). Nove investicije v tokratni izdaji ankete niso več najmanj pomembna prioriteta slovenskih podjetij, ampak se s 30% uvrščajo na četrto mesto po prioritetah. Ključna izziva za finančne direktorje tudi letos ostajata znižanje stroškov poslovanja (28%) in prenova poslovnih procesov (28%).

Nemško govoreča trga (Nemčija in Avstrija) sta tudi v tej izdaji ankete daleč najpomembnejša trga za slovenske družbe (za 41% vprašanih; lani celo za 62%), slaba petina (19%) vprašanih je kot najpomembnejše navedla trge nekdanjih jugoslovanskih republik, opazen porast v pomembnosti pa letos beležijo ruski trg in trgi držav nekdanje Sovjetske zveze (15%, lani 2%) ter azijski trgi (Kitajska, Japonska, Indija; letos 12%, lani 2%).

Slovenski finančni direktorji ocenjujejo, da se bo konsolidacija trga v letu 2016 nekoliko umirila – 45% jih pričakuje nekolikšno oz. močno povečanje združitev in prevzemov na lokalni ravni, kar je precejšnje zmanjšanje v primerjavi z lani, ko je to pričakovalo kar 76% vprašanih.

Mnenja finančnih direktorjev o privatizacijskih postopkih, izpeljanih v letu 2015, so deljena: 18% vprašanih meni, da država ni ravnala skrbno v prodaji in bi lahko našla boljše kupce, 15% anketiranih pa ocenjuje, da prodajni procesi niso bili transparentni in primerni. Na drugi strani 13% vprašanih trdi, da je bila v večini procesov prejeta kupnina dobra, in drugih 13%, da je bila večina državnih podjetij prodana primernim kupcem.

Financiranje in dostopnost novih posojil

Finančni direktorji v srednjeevropski regiji tudi v tej izdaji ankete ocenjujejo, da so nova posojila za gospodarske družbe večinoma normalno dostopna. Še več, na Češkem, Slovaškem ter v Bolgariji in Bosni in Hercegovini več kot 30% vprašanih celo meni, da so posojila lahko dostopna, medtem ko je takih na Poljskem kar 66%. V Sloveniji je letos mogoče zaznati preobrat na tem področju, saj kar 61% vprašanih finančnih direktorjev meni, da so nova posojila normalno dostopna. Še lani jih je prav toliko (61%) menilo, da so posojila v Sloveniji težko dostopna, kar je našo državo postavilo na najslabše mesto po dostopnosti novih posojil med državami v Srednji Evropi.

Najemanje bančnih kreditov je tokrat zanimivo za več kot tretjino anketiranih (38%), medtem ko se je lani to zdelo privlačno le 21% vprašanih. Letos je mogoče zabeležiti tudi precej višji delež tistih, ki menijo, da je notranje financiranje privlačen vir financiranja podjetja (letos 53%, lani jih je 21%).

1Anketa CFO Survey je potekala od avgusta do oktobra 2015, v njej pa je sodelovalo 489 finančnih direktorjev iz Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Češke, Hrvaške, Litva, Madžarske, Poljske, Romunije, Slovaške, Slovenije in Srbije. V Sloveniji so v anketi sodelovali direktorji največjih slovenskih družb kot tudi finančni direktorji/direktorji malih in srednje velikih slovenskih podjetij. Projekt CFO Survey je tokrat na srednjeevropski ravni potekal že sedmič, petič v Sloveniji.

Barbara Žibret Kralj, partner, Deloitte Slovenija: »Naša anketa že drugič zapored potrjuje, da je Slovenija na bolj trdni in optimistični gospodarski poti. Slovenski finančni direktorji so na najvišji ravni usklajeni s statističnimi napovedmi državnih institucij. Izboljšanje razmer je vidno skoraj na vseh področjih, največji preobrat pa so rezultati ankete pokazali v precejšnjem izboljšanju dostopnosti novih posojil, ki so še v lanskem letu za večino veljala kot težko dostopna. Zanimivo je, da statistični podatki za leto 2015 še vedno kažejo padec v posojilni aktivnosti slovenskega bančnega sistema podjetjem in nefinančnim institucijam. Anketiranci v Sloveniji so bolj konzervativni od tistih v drugih državah Srednje Evrope, niso namreč pripravljeni prevzemati večjih tveganj, kar se kaže tudi pri uvrstitvi novih investicij na ne ravno visoko mesto prioritet v letu 2016. Razloge gre iskati predvsem v izkustveni zgodovini; nemalo podjetji je namreč bolj ali manj uspešno izvedlo finančno prestrukturiranje ali pa so še vedno v eni izmed faz le-tega. Visoko na lestvici prioritet se je pričakovano uvrstil še nadaljnji nadzor nad operativnimi stroški, hkrati pa zaznavamo in anketa je to tudi potrdila, da podjetja posvečajo več pozornosti prestrukturiranju poslovnih procesov. Poleg usmerjenosti k rasti prihodkov na že obstoječih trgih se slovenska podjetja vedno bolj spogledujejo tudi z manj tradicionalnimi trgi. Toda manjši nihaji v odstotkih tudi na tem področju kažejo na precejšno mero previdnosti

Ali ste našli kaj uporabnega?