Tree icons

Perspektive

Družbena odgovornost podjetij bo vse večja, z njo pa raste tudi pomen vloge vodij trajnostnega razvoja, kot kaže prva tovrstna raziskava

Ljubljana, 23. februar 2021 - Inštitut za mednarodne finance (IIF) in Deloitte Združeno kraljestvo sta objavila ugotovitve globalne raziskave med strokovnjaki za trajnostni razvoj in drugimi vodilnimi kadri na temo vloge, ki jo ima vodja trajnostnega razvoja (Chief Sustainability Officer – CSO) pri odzivanju na okoljska, socialna in upravljavska vprašanja.

Ponudniki finančnih storitev imajo s trajnostnim financiranjem in z lastnim razvojem lahko ključno vlogo pri prehodu sveta na nizkoogljično gospodarstvo,“ je povedala Barbara Žibret Kralj, odgovorna partnerica družbe Deloitte za Slovenijo. „Vesela sem, da sta IIF in Deloitte raziskala, kakšno vlogo lahko pri tem igrajo vodje trajnostnega razvoja. Nekaj je jasno: tu je pomembno skupinsko delo. Ti vodje morajo imeti strateško vlogo in široka pooblastila, in vsako podjetje mora poiskati svoj edinstven pristop, ki bo najbolje ustrezal njegovi strukturi in kulturi.

Kot kaže raziskava, je vodja trajnostnega razvoja nekakšna avtoriteta na področju družbene odgovornosti, ki na podlagi preučevanja in predvidevanja sprememb v zunanjem trajnostnem okolju pomaga preoblikovati poslovni model podjetja. Po mnenju skoraj vseh anketirancev v raziskavi bodo imeli vodje trajnostnega razvoja v naslednjih dveh letih vse vidnejšo vlogo, saj bo tudi trajnost vse bolj pomembna za panogo.

Reševanje podnebne krize zahteva skupne ukrepe, pobudo zanje pa morajo dajati podjetja po vsem svetu,“ še dodaja Žibretova. „Vodje trajnostnega razvoja lahko k temu prispevajo s konkretnimi, merljivimi dejanji, zato potrebujejo temu ustrezna pooblastila. Večji vpliv bodo imeli, bolj bodo lahko pomagali svojim organizacijam na vseh ravneh poslovanja. Prihodnost planeta, ljudi in delovnih mest je v njihovih rokah.

Druge pomembne ugotovitve:

  • Čeprav samo slabih 15 % anketiranih organizacij navaja, da imajo zaposlenega nekoga na položaju vodje trajnostnega razvoja, pa jih več kot 75 % zaposluje osebo s podobnimi ali enakimi zadolžitvami, kot je npr. vodja za okoljska, socialna in upravljavska vprašanja.
  • Naloge vodij trajnostnega razvoja se po organizacijah razlikujejo, vendar raziskava opredeljuje tri glavne odgovornosti te funkcije:
    1. razumevanje zunanjega okolja in komuniciranje ugotovitev organizaciji;
    2. pomoč organizaciji pri preoblikovanju strategije;
    3. aktivacija, osveščanje in povezovanje zaposlenih v organizaciji za doseganje ciljev na področju trajnosti.
  • Anketiranci vidijo vodjo trajnostnega razvoja kot osebo s strateško vlogo in širokimi pooblastili, ki je odgovorna za integracijo okoljskih, socialnih in upravljavskih vprašanj v različna poslovna področja organizacije. Pri njegovem delu so torej bistveni mreženje in odlično poznavanje organizacije ter njenega poslovanja.
  • Tretjina anketirancev poroča neposredno izvršnemu direktorju v organizaciji. Ti navajajo, da je njihov odnos z izvršnim direktorjem ključnega pomena za rezultate njihovega dela.

V okviru ankete smo zbrali mnenje 80 strokovnjakov za trajnostni razvoj in vodilnih kadrov v več kot 70 organizacijah, vključno z vodji trajnostnega razvoja, izvršnimi direktorji, vodilnimi strategi, vodji za obvladovanje tveganj in vodji za okoljska, družbena ter upravljavska vprašanja. Anketiranci so zaposleni v družbah za upravljanje premoženja, zavarovalnicah in bankah v Evropi, Severni Ameriki, Aziji ter trgih v razvoju.

Barbara Žibret Kralj, odgovorna partnerica družbe Deloitte za Slovenijo
Barbara Žibret Kralj, odgovorna partnerica družbe Deloitte za Slovenijo

The future of the chief sustainability officer, prenesi video

Ali ste našli kaj uporabnega?