Novice

Korporativna družbena odgovornost

Kako proaktivni ste pri nefinančnem poročanju?

Poročilo o družbeni odgovornosti / trajnostnem razvoju je vse bolj pomembno

Poleg finančne uspešnosti podjetij so investitorji čedalje bolj pozorni tudi na njihova prizadevanja na področju okoljevarstva, družbene odgovornosti in upravljanja organizacije (environment, social responsibility and governance).

Kdo je zavezan k poročanju?
Velike družbe, ki so subjekti javnega interesa (definirani v ZGD) in katerih povprečno število zaposlenih je večje od 500.

Kdaj?
Določbe, ki se nanašajo na novo obveznost priprave izjave o nefinančnem poslovanju, se začnejo uporabljati 1. 1. 2017. Izjava bo morala biti zajeta v letnem poročanju za leto končano 31. 12. 2017, če je vaše poslovno leto enako koledarskemu.

Predpisi?
Evropska direktiva je na voljo na http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN
Slovenska zakonodaja – še ni sprejeta. Predlog zakona ZGD-1J je v obravnavi. Spremenjene bodo določbe nekaterih členov, še posebej pa člen 70c.člen, ki v predlogu zakona pravi: ..”Velike družbe, ki so subjekti javnega interesa in katerih povprečno število zaposlenih je večje od 500, vključijo v svoje poslovno poročilo tudi izjavo o nefinančnem poslovanju ki, kolikor je to potrebno za razumevanje razvoja, uspešnosti in položaja podjetja ter učinka njegovih dejavnosti, vsebuje vsaj informacije o okoljskih, socialnih in kadrovskih zadevah, spoštovanju človekovih pravic ter zadevah v zvezi z bojem proti korupciji in podkupovanju, vključno s...

Kaj poročati?
Primeri področij, ki jih bo treba razkriti:

 • Okoljevarstvene zadeve, ki se bodo lahko nanašale na učinek tople grede, dosedanji in predvideni vpliv poslovanja na okolje ter morebiten vpliv na zdravje in varnost, uporabo obnovljivih oz. neobnovljivih virov energije, poraba vode in onesnaženje zraka.
 • Družbena vprašanja, ki se lahko nanašajo ukrepe za zagotavljanje enakosti med spoloma, izvajanje glavnih konvencij Mednarodne organizacije dela, delovne pogoje, socialni dialog, spoštovanje pravic delavcev z vidika informiranosti in posvetovanja, spoštovanje pravic delavskih sindikatov, zdravje in varnost pri delu in dialog z lokalnimi skupnostmi in/ali ukrepe za njihovo zaščito in razvoj.
 • Vprašanja človekovih pravic, ki se lahko navezujejo na lastne dejavnosti organizacije ali pa na njeno poslovanje, in, če je to primerno, njene produkte, storitve in poslovna razmerja, vključno z dobavitelji in podizvajalci.
 • Vsi subjekti javnega interesa bodo morali v izjavi o korporativnem upravljanju razkriti svoje politike glede raznolikosti. Pri tem bo treba med drugim razkriti starost, spol, izobrazbo in usposobljenost, cilje politike, kako jo izvajajo, ter rezultate, dosežene v poročevalskem obdobju. Nefinančno poročilo mora vsebovati reference in pojasnila glede zneskov v računovodskih izkazih, če je to primerno.
   

Kako vam lahko pomagamo?
Naše stranke podpiramo pri preoblikovanju iz organizacije, ki je osredotočena na ekonomske učinke, v organizacijo, ki gradi vrednote skozi proaktivni upravljavski pristop na področjih ekonomske učinkovitosti, sociale in okolja. Naš pristop je konsistenten z globalno vizijo, ki se vrti okoli slogana "Impact that matters"

Za naše stranke svetujemo v 17 državah v regiji Centralne Evrope.
Smo aktivni partner Global Reporting Initiative (GRI) in pobude Mednarodnega integriranega poročanja (IIRC) na svetovnem trgu in na regionalnem (srednje-evropskem) trgu. Pomagamo vam lahko v različnih fazah, ki so potrebne za uspešno poročanje o trajnostnem razvoju:

Strategija in načrtovanje

 • Opredelitev vizije in korporativne strategije v kontekstu trajnostnega upravljanja na podlagi ključnih prednostnih nalog organizacije.
 • Izdelava zemljevida tveganj in priložnosti z vidika korporativne odgovornosti. Tveganja organizacija določi glede na svoje vrednote, cilje in strategijo.
 • Podpora pri oblikovanju programa za aktivno družbeno odgovornost in trajnostno upravljanje.

Poročanje in komunikacija

 • Razvoj sistema za poročanje o trajnostnem upravljanju, strukture in spremljanja podatkov glede na smernice, ki jih priporoča Global Reporting Initiative™ (GRI).
 • Opredelitev in izdelava poročil in kazalnikov.
 • Razvoj informacijskega sistema, namenjenega poročanju.
 • Usklajevanje poročil s parametri računovodskih podatkov.
 • Izdelava osnutkov za notranjo in zunanjo komunikacijo in poročila o trajnostnem razvoju.

Pregledovanje in zagotovila

 • Neodvisno preverjanje vaših podatkov in vašega poročila bo pokazalo vaša prizadevanja za trajnostni razvoj ter bo prispevalo k večjemu zaupanju deležnikov.
 • Neodvisno dajanje zagotovil v skladu z naslednjim mednarodnimi standardi: Mednarodni standard poslov dajanja zagotovil (MSZ 3000), ki ga je pripravil Odbor za mednarodne standarde revidiranja in dajanja zagotovil.

kkadunc@deloittece.com
pcuferklep@deloittece.com
Ali ste našli kaj uporabnega?