Novice

Soočanje z učinki COVID-19 na poslovanje - Vol.1

Vpliv na vaše poslovanje in zakonodajni ukrepi države za blažitev krize

Davčne novičke, Marec 2020

V Sloveniji smo prve okužbe z COVID-19 zaznali v začetku marca. Danes, dva tedna kasneje, se zdi, da se je življenje v naši državi ustavilo. Oblasti so sprejele prenekatere ukrepe, da zajezijo rast okužb. Pri vsem tem ni znano, kakšne in kako dolgotrajne bodo posledice te krize na poslovanje gospodarskih subjektov. Izobraževalne ustanove so zaprte, nakupovalni centri in restavracije so opusteli, prihodki od potovanj in turizma so se praktično ustavili, učinki se širijo tudi na druge gospodarske panoge. Vračanje delavcev na delo bo očitno zelo počasno in postopno.

Svetujemo vam, da sprejmete nujne ukrepe za ohranitev vašega poslovanja. Prepričani smo, da ste vso potrebno pozornost že namenili načrtom kratkoročne likvidnosti in dolgoročne solventnosti ter da načrtujete vse ukrepe, ki vam bodo ob spremenjenih planih omogočili nadaljnje poslovanje.

Na Deloittu smo vedno predani našim strankam, česar ne more spremeniti nobena kriza. Tudi sami občutimo prve posledice, a nas to ne ovira, da ne bi svojih izkušenj in znanj delili z vami. Tako v nadaljevanju navajamo kratek pregled mogočih ukrepov, ki jih glede možnosti soočanja s to krizo opredeljuje naša zakonodaja.

Pravočasno obvladajte stroške dela

Stroški dela so postavka, ki jo gospodarski subjekti, soočeni s kriznimi razmerami, morajo v celoti obvladovati. V nadaljevanju povzemamo obstoječe in predvidene ukrepe (predvideni ukrepi so označeni z zeleno barvo) v:

Prvi predvideni ukrepi na področju davkov

Jutri naj bi bil sprejet Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, ki bo opredelil osnovo za podaljšanje rokov za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil.

  • Podaljšujejo se roki za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) ter za oddajo letnih poročil Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) za leto 2019. Novi rok se z 31. marca premika na 31. maj 2020. 
  • Zamika se skrajni rok za sestavo informativnega izračuna dohodnine za leto 2019, in sicer na 30. junij 2020, zato se posledično zamika rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine do 31. avgusta 2020 – za davčne zavezance rezidente, ki jim informativni izračun dohodnine za leto 2019 ne bo vročen do 15. julija 2020.
  • Predlagana je tudi sprememba zakonskih določil o odlogu oziroma obročnem plačevanju davčnih obveznosti. Po novem bo možen odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije virusa COVID-19. Določilo bo veljalo tudi za akontacije davka ali davčni odtegljaj.
  • Za čas, ko je odloženo plačilo davka oziroma dovoljeno obročno plačilo davka, se za odloženi znesek davka oziroma neplačane davke (vključno z zamudnimi obrestmi) v obdobju veljavnosti tega zakona, ne zaračunajo obresti.
Drugi ukrepi za blažitev krize
  • Slovenska izvozna in razvojna banka (SID) pripravlja finančne produkte za ublažitev finančnih posledic širjenja COVID-19. Skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) bo SID aprila 2020 velikim podjetjem ponudila finančne produkte v skupni višini 800 milijonov EUR, da bi se uspešno spopadla s krizo. Ta sredstva bodo obravnavala predvsem težave z likvidnostjo podjetij, vključno z likvidnostjo pri ponudbi storitev in izdelkov, težave zaradi zmanjšanega povpraševanja, izpadov proizvodnje, težave v dobavni verigi in naložbene težave, tudi v obliki zavarovanja in refinanciranja posojil, prevzetih od bank.
  • SID bo prilagodila tudi oceno obravnave obstoječih strank, ki se soočajo s posledicami COVID-19 (npr. finančne obveznosti, zavarovanje, moratoriji, dokazila o upravičenosti financiranja itd.).
  • Poleg tega bo SID spremenila ali dopolnila nekatere že obstoječe finančne produkte na trgu, da bi pomagala obvladovati krize likvidnosti v turističnem sektorju (ki se bo razširila tudi na gostinski sektor).
  • Hkrati SID pripravlja uvedbo portfeljskih garancij v okviru skladov evropske kohezijske politike, ki jih lahko sodelujoče banke in hranilnice uporabljajo za financiranje naložb MSP in vsakodnevnega poslovanja. Podjetja bodo tako lahko izboljšala svoj dostop do virov financiranja, tudi ob ugodnejših pogojih zadolževanja.
  • Pripravlja se tudi predlog interventnega zakona za odlog plačila davčnih obveznosti za zmanjšanje likvidnosti podjetij.
  • MGRT ter Slovenski podjetniški sklad (SPS) trenutno načrtujeta ukrepe za MSP-je v skupnem okvirnem znesku 115 milijonov EUR. Denar bo na voljo za različne namene, od novih posojil za hitro likvidnost SPS, katerih namen je odpraviti likvidnostni zlom MSP, samostojnih podjetnikov in zadrug zaradi COVID-19 in obstoječih garancij za zaščito bančnih kreditov, prednostno opredeljenih za nove naložbe in s prilagoditvijo tudi za financiranje povratnih sredstev za obvladovanje učinkov COVID-19.
Za konec

Po napovedi oblasti lahko v kratkem pričakujemo sprejetje naslednjih ukrepov. Takoj, ko bodo ukrepi znani, vas bomo o tem obvestili.

Povsem za konec pa: ostanite zdravi!
 

Ali ste našli kaj uporabnega?