Sporočila za medije

Deloittova anketa med davčnimi strokovnjaki:

Poenostavitev davčnega sistema bi povečala poslovno konkurenčnost države

Ljubljana, 18. december 2014 – 54,2 % anketiranih v letošnji davčni anketi družbe Deloitte (European Tax Survey 2014), ki je jeseni potekala v 29 evropskih državah, drugič tudi v Sloveniji, meni, da v njihovih državah vlada davčna negotovost. Kot glavna razloga za to tudi letos navajajo pogoste spremembe davčne zakonodaje (39,3 %) ter nejasnost davčnih predpisov in javno dostopnih navodil (27,7 %). Večina anketirancev ob tem meni, da bi vlade s poenostavitvijo davčnega sistema ter z večjo stabilizacijo le-tega povečale konkurenčnost njihovih držav.

Vodje davčnih oddelkov si v prvi vrsti želijo stabilno davčno zakonodajo. Po njihovem mnenju je največja težava v tem, da že tako kompleksne davčne ureditve še bolj zaplete nova davčna zakonodaja, katere stalne spremembe v podjetjih povzročajo mnogo težav, saj jim težko sledijo, prilagajajo svojo informacijsko tehnologijo in se temu ustrezno tudi ažurno izobražujejo.

Tako ni presenetljivo, da skoraj polovica vprašanih vodij davčnih oddelkov največjih evropskih družb (49 %) – v anketi je sodelovalo 814 vodij/direktorjev davčnih oddelkov iz 29 evropskih držav, 25 tudi iz Slovenije – ocenjuje, da bi bila za povečanje poslovne konkurenčnosti njihove države najpomembnejša in najbolj nujna sprememba v davčni ureditvi njihove države poenostavitev davčnega sistema. Na drugo mesto postavljajo večjo gotovost glede prihodnosti davčnega sistema (48 %), na tretjem pa vidijo zelo predvidljiv davčni organ, ki je pripravljen sodelovati (28 %).

Andreja Škofič Klanjšček, direktorica oddelka za davčno svetovanje: »Strokovnjaki za davčno področje si želijo stabilne davčne zakonodaje, saj bi ta po njihovem mnenju najbolje vplivala na poslovno konkurenčnost v posamezni državi. Kot naslednja dva najpomembnejša dejavnika s področja davkov, ki vplivata na konkurenčnost nekega okolja, izpostavljajo negotovost in kompleksnost davčnega sistema."

V Sloveniji tudi letos skoraj polovica anketiranih vodij davčnih oddelkov družb (46,2 %) meni, da je davčna negotovost v naši državi višja kot v ostalih evropskih državah, ob tem pa jih - zanimivo - kar 42,3 % ocenjuje, da je ta nižja kot drugod. Tako kot njihovi kolegi v ostalih državah, kjer je potekala anketa, glavna vzroka za visoko stopnjo davčne negotovosti vidijo v pogostih spremembah zakonodaje (65,4 %) ter v nejasnostih, razveljavitvah in v javni dostopnosti navodil davčnih organov (46,2 %). Na tretjem mestu enako kot pri njihovih kolegih drugod po Evropi sledi dolgo trajanje davčnih sporov (11,5 %). Po njihovem mnenju bi bilo za povečanje poslovne konkurenčnosti Slovenije potrebno poenostaviti davčni sistem (46,2 %), z ustreznimi ukrepi zagotoviti več gotovosti glede prihodnosti davčnega sistema (30,8 %) ter zmanjšati davčne stopnje za odmero dohodnine za 1-2% stopnje (30,8 %).

Več kot polovica vprašanih vodij davčnih oddelkov družb v Sloveniji (53,8 %) potrjuje, da je bila njihova družba predmet davčne inšpekcije v preteklih treh letih. Slovenske davčne oblasti se – tako anketiranci – najbolj osredotočajo na DDV (69,2 %), davek od dohodkov pravnih oseb (50 %) ter na carino in trošarine (30,8 %). Tudi letos je v Sloveniji bistveno višji kot na evropski ravni (18 %) odstotek tistih (41,3 %), ki menijo, da bi njihova družba zelo verjetno sprožila sodni postopek v primeru, če rezultat davčne inšpekcije ne bi bil zadovoljiv. 23,1 % vprašanih v Sloveniji je odgovorilo, da je to odvisno od tega, kakšne možnosti bi imela družba za to, da bi ta spor dobila (na evropski ravni 39 %).

Slovenske vodje davčnih oddelkov sicer podobno kot v drugih evropskih državah najbolj skrbijo spremembe davčnih predpisov, sledenje hitro spreminjajoči se zakonodaji ali ukvarjanje z zakonodajo, ki jim ni poznana, ter povečan nadzor s strani davčnih organov (davčne inšpekcije). Na drugi strani, ko je govora o davčnih oddelkih družb v Sloveniji, anketirani menijo, da so za uspešno delovanje njihovega oddelka najpomembnejši pravočasno vloženi davčni obračuni oz. pravočasno poročanje za davčne namene (100 %), gotovost glede davčnih obveznosti (65,4 %) ter nizka efektivna davčna stopnja (46,2 %). Mnenja njihovih kolegov v drugih evropskih državah so precej podobna (pravočasno vloženi davčni obračuni 72 %; gotovost glede davčnih obveznosti 71 %), pri čemer vodje davčnih oddelkov družb po Evropi na tretje mesto uvrščajo tesno povezavo poslovanja s poslovno strategijo (68 %).

"Večina anketiranih v Sloveniji in v Evropi ocenjuje, da imajo dobre odnose z davčnimi oblastmi v državi, v kateri poslujejo," komentira Andreja Škofič Klanjšček. "Velika večina slovenskih intervjujancev (92,3 %) sicer odgovarja, da se njihov odnos z davčnimi oblastmi v preteklem letu ni spremenil. Na evropski ravni tako odgovarja 87 % vprašanih, pri čemer jih 7 % meni, da se je ta v zadnjem letu izboljšal, 6 % pa, da se je njihov odnos z davčnimi oblastmi poslabšal. Pa imamo res dober – torej partnerski odnos z davčnimi oblastmi?"

Preberite več 

Prenesite brošuro (v angleščini):
European Tax Survey 2014: Rising to the challenge

Globalna spletna stran:
European Tax Survey 2014

Ali ste našli kaj uporabnega?