Novice

C-590/13 Idexx Laboratories Italia 

11. januar 2014

Pravica do odbitka vstopnega davka pri pridobitvah znotraj EU

Sodišče EU je 11. januarja 2014 razsodilo v zadevi italijanske družbe Idexx Laboratories Italia Srl (Idexx) proti italijanskim davčnim organom. Predmet spora v zadevnem primeru je bila pravica družbe Idexx do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost (DDV) za pridobitve znotraj EU. Sodba temelji na določbah Šeste direktive, ki je bila v veljavi v obdobju, v katerem je spor nastal, ter na Direktivi 2006/112/ES, ki je nadomestila omenjeno direktivo in je trenutno v veljavi.

OKOLIŠČINE SPORA

Družba Idexx je v letu 1998 opravljala pridobitve znotraj EU, pri čemer pa ni izpolnila formalnosti, ki jih zahteva italijanska zakonodaja v zvezi z obrnjeno davčno obveznostjo, in sicer nekaterih prejetih računov družba Idexx ni vpisala v knjigo izdanih računov, temveč le v knjigo prejetih računov, nekaterih računov pa sploh ni vpisala v knjigo DDV.
Italijanska davčna uprava je po izvedenem pregledu leta 2000 ocenila, da so bile zadevne transakcije predmet DDV ter zanje kot take velja mehanizem obrnjene davčne obveznosti. Mnenje italijanske davčne uprave je bilo, da družba Idexx ni spoštovala nacionalne zakonodaje o vknjižbi računov za pridobitve znotraj EU in je od družbe Idexx posledično zahtevala plačilo celotnega obračunanega DDV, obenem pa družbi Idexx ni priznala pravice do odbitka vstopnega DDV.

Družba Idexx se je postavila na stališče, da italijanski davčni organ nima pravice zahtevati zgolj plačila DDV, ki izhaja iz opravljenih pridobitev znotraj EU, saj se v takem primeru zanemari temeljna pravica družbe Idexx do odbitka vstopnega davka, ki sama po sebi v tem primeru ni sporna. Pravica do odbitka DDV namreč nastane v trenutku, ko nastane obveznost za obračun DDV, torej ne po tem, ko so izpolnjene formalnosti, ki so (lahko) določene za uveljavljanje te pravice. Zato neizpolnitev formalnih obveznosti, ki jih mora davčni zavezanec izpolniti za uveljavitev pravice do odbitka DDV, ne more privesti do izgube same pravice.

SODBA

Sodišče EU je razsodilo, da temeljno načelo nevtralnosti DDV v okviru sistema obrnjene davčne obveznosti zahteva, da se odbitek vstopnega davka dovoli, če so izpolnjene vsebinske zahteve, tudi če nekaterih postopkovnih zahtev davčni zavezanec ne izpolni.

V kolikor ima na voljo podatke, potrebne za ugotovitev, da so vsebinske zahteve izpolnjene, davčni organ ne sme zavrniti pravice do odbitka zaradi naložitve dodatnih zahtev, saj zaradi tega uveljavljanje temeljne pravice do odbitka vstopnega DDV lahko postane neučinkovito.

Vsebinske zahteve, v zvezi s pravico do odbitka DDV pri pridobitvah znotraj EU, ki morajo biti izpolnjene, pa so sledeče:

  • da te pridobitve opravi davčni zavezanec;
  • da je davčni zavezanec tudi zavezanec za plačilo DDV, ki ga je dolžan plačati za te pridobitve; ter
  • da se zadevno blago oziroma storitve uporabljajo za namene obdavčljivih transakcij zadevnega davčnega zavezanca.

Iz sodbe tako izhaja, da davčnemu zavezancu ne more biti odvzeta pravica do odbitka vstopnega DDV za opravljene pridobitve znotraj EU, če izpolnjuje vsebinske zahteve za uveljavljane te pravice, ne glede na izpolnjevanje formalnih zahtev, ki jih predpisuje posamezna država članica EU.

Sodbe Sodišča EU - DDV

Arhiv

Ali ste našli kaj uporabnega?