Novice

Sodišče EU o stroških vode, elektrike, ogrevanja in odvoza odpadkov

16. april 2015

C-42/14: Davčna osnova v primeru prefakturiranja stroškov pri dajanju nepremičnin v najem

Sodišče EU je razsodilo, da prefakturiranje stroškov dobave vode, električne energije in toplote ter odvoza odpadkov, ki se zagotavljajo z dajanjem v najem, pomeni več ločenih in samostojnih storitev, ki jih je z vidika DDV treba obravnavati ločeno, razen če so le-te tako tesno povezane, da objektivno predstavljajo enotno nedeljivo storitev.

16. aprila 2015 je Sodišče EU razsodilo v zadevi Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie. Predmet spora v zadevnem primeru je bila uporaba stopnje DDV, ki jo je Wojskowa Agencja Mieszkaniowa uporabila za dobavljeno blago in opravljene storitve pri dajanju nepremičnin v najem.

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa je oseba javnega prava, katere naloga je med drugim tudi dajanje državnih nepremičnin v najem. V okviru te dejavnosti opravlja prefakturiranje storitev, ki po eni strani vključujejo dobavo nekaterih primarnih dobrin, in sicer električne energije, toplote in vode, ter po drugi odvoz odpadkov, tako da na najemnika prevali stroške, ki jih je nosila za nakup tega blaga in storitev od dobaviteljev, tretjih oseb. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa je najemnikom izdajala račune za predplačila, katerih znesek je določen v najemni pogodbi, pri čemer je uporabila DDV stopnjo, ki se uporablja za vsako od primarnih dobrin, po izteku leta pa je račune popravila glede na najemnikovo dejansko porabo električne energije, toplote in vode.

Poljsko Ministrstvo za finance je bilo mnenja, da način izračuna DDV, ki ga je uporabila Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, ni pravilen, in je poudarilo, da dobava primarnih dobrin in odvoz odpadkov sestavljata celoto, ki pomeni enotno storitev, to je storitev dajanja v najem. Zato naj bi bilo treba te različne storitve vključiti v davčno osnovo glavne storitve, ter zanje uporabiti enotno DDV stopnjo, in sicer tisto, ki se uporablja za navedeno glavno storitev. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa je zaradi navedenega na upravnem sodišču v Varšavi vložila tožbo. V zvezi s tem je zadevno sodišče na Sodišče EU naslovilo dve vprašanji.

Naslovljeni vprašanji:

  • ali je treba pri dajanju nepremičnin v najem šteti, da dobavo električne energije, toplote in vode ter odvoz odpadkov opravlja najemodajalec, če je ta sklenil pogodbe za dobavo teh storitev in je na najemnika zgolj prevalil stroške teh storitev;
  • ali oddajanje nepremičnin v najem in dobava vode, električne energije, toplote ter odvoz odpadkov, ki se zagotavljajo s tem, pomenijo več ločenih samostojnih storitev in jih je posledično z vidika DDV treba obravnavati ločeno.SODBA

Obstoj individualnih števcev in zaračunavanje glede na količino porabljenega blaga sta pomembna indica za to, da je treba dobavo primarnih dobrin šteti za storitve, ločene od dajanja v najem. Če sta poleg tega znesek, ki ga je treba plačati za odvoz odpadkov, in znesek, ki ga je treba plačati za najem, navedena v različnih postavkah na računu, je treba šteti, da najemodajalec ne zagotavlja enotne storitve, ki vključuje dajanje v najem in navedeno storitev. Pomemben faktor pri določanju ali gre v posameznem primeru za ločene in samostojne dobave je tudi možnosti izbire dobaviteljev s strani najemojemalca (t.j. najemojemalec ima možnost samostojno izbrati dobavitelje storitev).
Sodišče EU je razsodilo, da je DDV Direktivo treba razlagati tako, da se pri dajanju nepremičnine v najem šteje, da dobavo električne energije, toplote in vode ter odvoz odpadkov, ki jih za najemnika, ki neposredno uporablja to blago in storitve, zagotavljajo dobavitelji, ki so tretje osebe, opravlja najemodajalec, če je ta sklenil pogodbe za dobavo teh storitev in je na najemnika prevalil le njihove stroške, pri čemer najemnik nima možnosti proste in samostojne izbire dobaviteljev in z njimi nima sklenjene pogodbe o dobavi teh storitev.
Nadalje je Sodišče EU razsodilo, da je treba DDV Direktivo razlagati tako, da oddajanje nepremičnine v najem in dobava vode, električne energije in toplote ter odvoz odpadkov, ki se zagotavljajo s tem dajanjem v najem, načeloma pomenijo več ločenih in samostojnih storitev, ki jih je treba z vidika DDV obravnavati ločeno, razen če so elementi transakcije, vključno s tistimi, iz katerih izhaja gospodarski razlog za sklenitev pogodbe, tako tesno povezani, da objektivno sestavljajo eno samo nedeljivo storitev, katere razdelitev bi bila umetna.

Nacionalna sodišča pa so tista, ki morajo opraviti potrebno presojo ob upoštevanju vseh okoliščin, v katerih se opravljajo dajanje v najem in s tem povezane storitve, in zlasti vsebino pogodbe.

Sodbe Sodišča EU - DDV

Arhiv

Ali ste našli kaj uporabnega?