Novice

Sodišče EU razsodilo v zadevi Fast Bunkering Klaipeda (FBK)

16. september 2015

C-526/13: Oprostitev za dobave blaga za oskrbovanje plovil za plovbo na odprtem morju, ki so izvršene preko posrednikov

Sodišče EU je razsodilo, da se oprostitev lahko uporabi, če se prenos lastništva blaga na posrednike izvrši istočasno ali po tem, ko so upravljalci plovil pooblaščeni, da s tem blagom dejansko razpolagajo, kot da bi bili lastniki. V takem primeru transakcije namreč ni mogoče šteti za dobavo posrednikom, temveč se jo obravnava kot dobavo, opravljeno neposredno upravljalcu plovil, ki je upravičen do oprostitve DDV.

3. septembra 2015 je Sodišče EU razsodilo v zadevi Fast Bunkering Klaipeda (FBK). Predmet spora v zadevnem primeru je bila uporaba oprostitve DDV za dobavo blaga za oskrbovanje plovil, s strani družbe FBK.

Družba FBK je ob prejemu naročila gorivo ustrezno odstranila iz carinskega skladišča in ga brez stroškov prevoza in drugih stroškov in pripadajočih davkov ter brez zavarovanj dostavila v rezervoarje plovil pod pogoji »Free On Board«. Vendar pa naročil družbi FBK niso dali upravljalci plovil, temveč posredniki s sedežem v različnih državah članicah, katerim je družba FBK izdala račune za prodajo. Pri tem je pomembno, da je družba FBK šele ob dostavi goriva v rezervoar plovila lahko ugotovila dejansko preneseno količino in izdala račun.

Litovsko Ministrstvo za finance je izrazilo prepričanje, da je treba, glede na to, družba FBK goriva ni prodala neposredno upravljalcem plovil, pač pa posrednikom, ki delujejo v svojem imenu, šteti, da so slednji preprodali gorivo tem upravljalcem, in družba FBK posledično ne bi smela uporabiti oprostitve DDV, saj se le-ta uporabi zgolj v primeru dobave blaga upravljalcem plovil, ki so namenjena za mednarodni prevoz potnikov in/ali tovora.

V zadevnem postopku je Sodišče EU pojasnilo, da v skladu s sodno prakso, tako kot oprostitev za izvoz velja izključno za končno dobavo blaga, ki jo opravi prodajalec ali druga oseba za njegov račun, omenjene oprostitve ni mogoče razširiti na dobave blaga, ki so bile opravljene na zgodnejši stopnji trgovanja. Zadevna oprostitev se tako lahko uporabi le za zadnjo stopnjo v dobavni verigi blaga, kar pomeni, da mora biti za uporabo zadevne oprostitve blago za oskrbo plovil dobavljeno neposredno upravljalcu plovila.

Nadalje je sodišče EU pojasnilo, da je treba, za namene zadevne oprostitve, prenos blaga po pogodbi, na podlagi katere se plača provizija na nakup ali prodajo, šteti za dobavo blaga. Kljub temu pa je potrebno prenos blaga za oskrbovanje, opravljeno posrednikom, ki delujejo v svojem imenu, tudi kadar ti delujejo za račun upravljalcev plovil, ki bodo to blago uporabili, razločevati od dobave, opravljene neposredno upravljalcem. Da bi za transakcijo bilo mogoče uporabiti zadevno oprostitev, je nujno, da je s tako transakcijo oseba pooblaščena, da z blagom dejansko razpolaga, kot da bi bila njegov lastnik. Pojem dobava blaga v tem primeru tako zajema vsak prenos premoženja v stvareh s strani ene stranke, ki drugo pooblasti, da s tem premoženjem dejansko razpolaga, kot da bi bila njegov lastnik.

SODBA

Zadevno oprostitev se načeloma ne uporablja za dobave blaga za oskrbovanje, opravljene posrednikom, ki delujejo v svojem imenu, četudi je ob dobavi znana in ustrezno dokazana končna uporaba blaga, dokazi o tem pa so v skladu z nacionalno ureditvijo predloženi davčnemu organu. Vendar pa se v okoliščinah, kakršne so v postopku v glavni stvari, navedena oprostitev lahko uporabi, če se je prenos lastništva zadevnega blaga na te posrednike v oblikah, predvidenih z upoštevnim nacionalnim pravom, izvršil kvečjemu istočasno ali po tem, ko so bili upravljavci plovil pooblaščeni, da s tem blagom dejansko razpolagajo, kot da bi bili lastniki.

Trenutek prenosa lastništva na posrednike v oblikah, predvidenih z nacionalnim pravom, ter pravico upravljalcev do dejanskega razpolaganja z blagom, kot da bi bili njegov lastnik, pa mora preveriti predložitveno sodišče.

Sodbe Sodišča EU - DDV

Arhiv

Ali ste našli kaj uporabnega?