Novice

DDV - Sodbe Sodišča EU

Za države članice EU ima DDV pomembno vlogo pri generiranju proračunskih prihodkov. DDV v okviru EU podpira delovanje enotnega trga in omogoča prost pretok blaga in storitev. Osnovna pravna podlaga, ki regulira področje DDV-ja na ravni EU, je Direktiva 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost. Za države članice EU je zavezujoče, da vsebino navedene direktive implementirajo v svojo nacionalno zakonodajo. Glede na zahteven zakonodajni okvir v ospredje vse bolj prihaja pristojnost in pomen sodne prakse Sodišča EU.

Sodišče EU je institucija Evropske Skupnosti, katere glavne pristojnosti so nadziranje zakonitosti aktov drugih institucij EU, zagotavljanje skladnosti sprejetih sporazumov o ustanovitvi in delovanju EU ter zagotavljanje enotne razlage in uporabe prava EU, vse v okviru pristojnosti, dodeljene na podlagi pogodb o ustanovitvi in delovanju EU.

Sodbe oziroma sodna praksa Sodišča EU predstavljajo pomemben vir interpretacije prava EU, ki so obvezujoče za vse države članice EU, vključno z državnimi organi in nacionalnimi sodišči (na vseh ravneh) držav članic EU. Sodba sodišča EU, ki se nanaša na posamezno državo članico EU, je obvezujoča tudi za ostale države članice EU. V primeru, da pristojni državni organ ali sodišče države članice EU ne spoštuje načel prava EU na način, kot ga razlaga Sodišče EU v kateri koli od svojih prejšnjih sodb (ne glede na pristojnost, s katero je bila sodba izrečena, oziroma kdo so bile stranke v postopku), to lahko privede do hude kršitve prava EU in posledično do odškodninske odgovornosti države članice EU. Fizične in pravne osebe se lahko v postopkih pred državnimi organi držav članic EU sklicujejo na pravo EU, navedeni organi pa so zavezani k upoštevanju določb pravnih aktov EU.

Sodišče EU je skozi prakso, izraženo v sodbah, oblikovalo vrsto splošnih načel prava, ki predstavljajo temelj oziroma izhodišče funkcionalnosti pravnega sistema EU, ki vključuje:

  • načelo pravne države;
  • načelo neposredne uporabnosti in primarnosti prava EU;
  • načelo avtonomnosti prava EU;
  • načelo proporcionalnosti;
  • načelo odgovornosti držav članic EU za kršitev prava EU; in
  • jamstvo temeljnih pravic.

Do sedaj je Sodišče EU odločalo o približno 500 primerih s področja DDV.

Glede na pomen, ki ga imajo sodbe Sodišča EU za razlago in uporabo prava EU, je naš namen, da je ta spletna stran v pomoč in širši javnosti omogoči vpogled v najnovejšo sodno prakso Sodišča EU s področja DDV. Ob upoštevanju dejstva, da sodbe predstavljajo neposreden vir prava, ki jih morajo organi Republike Slovenije v celoti upoštevati, so te vsekakor dobrodošel pripomoček pri razumevanju določb zakonodaje s področja DDV.

Arhiv Sodb

16. september 2015

Sodišče EU razsodilo v zadevi Fast Bunkering Klaipeda (FBK) C-526/13: Oprostitev za dobave blaga za oskrbovanje plovil za plovbo na odprtem morju, ki so izvršene preko posrednikov

Sodišče EU je razsodilo, da se oprostitev lahko uporabi, če se prenos lastništva blaga na posrednike izvrši istočasno ali po tem, ko so upravljalci plovil pooblaščeni, da s tem blagom dejansko razpolagajo, kot da bi bili lastniki. V takem primeru transakcije namreč ni mogoče šteti za dobavo posrednikom, temveč se jo obravnava kot dobavo, opravljeno neposredno upravljalcu plovil, ki je upravičen do oprostitve DDV.
25. maj 2015

Sodišče EU o stroških vode, elektrike, ogrevanja in odvoza odpadkov
C-42/14: Davčna osnova v primeru prefakturiranja stroškov pri dajanju nepremičnin v najem

Sodišče EU je razsodilo, da prefakturiranje stroškov dobave vode, električne energije in toplote ter odvoza odpadkov, ki se zagotavljajo z dajanjem v najem, pomeni več ločenih in samostojnih storitev, ki jih je z vidika DDV treba obravnavati ločeno, razen če so le-te tako tesno povezane, da objektivno predstavljajo enotno nedeljivo storitev.
11. december 2014

C - 590/13 IDEXX Laboratories Italia: Pravica do odbitka vstopnega DDV od pridobitev blaga znotraj EU

Sodišče EU je razsodilo , da davčnemu zavezancu ne more biti odvzeta pravica do odbitka vstopnega DDV za opravljene pridobitve znotraj EU, če izpolnjuje vsebinske zahteve za uveljavljane te pravice, ne glede na izpolnjevanje formalnih zahtev, ki jih predpisuje posamezna država članica EU.
Ali ste našli kaj uporabnega?