Novice

Davčne novičke

Avgust 2014

Novosti Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ZPDZC-1

V UPORABI NOV ZAKON ZPDZC-1

Z 18.8.2014 se je pričel uporabljati nov ZPDZC-1, ki bo prispeval k učinkovitejšemu nadzoru nad delom in zaposlovanjem na črno ter omogočil enostavnejši postopek prijave kratkotrajnega dela, predvideva pa tudi višje globe za kršitve, predvsem t.i. šušmarjev.

Prijava kratkotrajnega dela je odslej možna zgolj preko prijave za zdravstveno zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Prijava na Upravni enoti tako ni več potrebna.

Zakon uvaja sistem vrednotnic za osebno dopolnilno delo, ki pa se bo pričel uporabljati z začetkom prihodnjega leta.

 

Pomembna novost je, da mora imeti zaposleni, ki opravlja delo na podlagi pogodbe civilnega prava ali občasnega dela, na delu vedno pri sebi izvod te pogodbe, v nasprotnem primeru je lahko oglobljen z do 2.500 EUR globe.

Izjeme od dela na črno so sorodstvena pomoč, sosedska pomoč, nujno delo, humanitarno delo in osebno dopolnilno delo.

V primeru suma zaposlovanja na črno, bo nadzorni organ lahko izdal prepovedno odločbo o opravljanju dejavnosti ali dela.

 

Predviden je tudi ukrep izključitve iz postopkov javnih naročil za delodajalce, ki nezakonito zaposlujejo državljane iz tretjih držav in njihovo umestitev na javno objavljeno »črno listo«.

 

Natančneje je opredeljeno nedovoljeno oglaševanje dela oziroma zaposlovanja na črno. Prepovedano je oglaševanje dejavnosti ali dela s strani posameznikov, ki se opravlja na podlagi pogodb civilnega prava, preden je ta sklenjena.

PRENOS PRISTOJNOSTI NADZORA NA FINANČNO UPRAVO (FURS)

Z novim zakonom se pristojnost nadzora nad izvajanjem prenaša na novoustanovljeno FURS.
Poleg poostrenega nadzora na terenu, računa FURS predvsem na prijave kršitev s strani posameznikov in v ta namen vzpostavlja enoten sistem prijav. Prijavo je mogoče podati preko elektronske pošte (prijave.fu@gov.si). Delavec, ki bo prijavil delodajalca pred uvedbo nadzora, ne bo oglobljen.

VIŠJE GLOBE

DELO NA ČRNO

pravne osebe: 2.000 do 26.000

posamezniki: 1.000 do 7.000

OMOGOČANJE DELA NA ČRNO

pravne osebe: 2.600 do 15.600

posamezniki: 1.000 do 5.000

ZAPOSLOVANJE NA ČRNO

pravne osebe: 5.000 do 26.000

posamezniki: 100 do 5.000

NEDOVOLJENO OGLAŠEVANJE

pravne osebe: 1.600 do 15.600

posamezniki: 500 do 2.500

 

Kadar je prekršek storjen iz koristoljubnosti, ali kadar je pridobljena večja premoženjska korist (nad 5.000 EUR), je zagrožena trikrat višja globa od predpisane.

Po novem je za hujše kršitve predviden odvzem premoženjske koristi, pridobljene z delom na črno.

Ali ste našli kaj uporabnega?