Novice

Davčne novičke

Avgust 2014

Združitev davčne in carinske uprave v finančno upravo

S 1. avgustom 2014 sta se Carinska uprava Republike Slovenije in Davčna uprava Republike Slovenije združili v Finančno upravo Republike Slovenije (FURS).

Združitev je bila uvedena na podlagi Zakona o finančni upravi, ki je stopil v veljavo 1.8.2014.

V začetku se bosta v Generalni finančni urad združila Generalni carinski urad in Generalni davčni urad, delovanje lokalnih carinskih in davčnih uradov pa ostaja nespremenjeno do konca letošnjega leta, ko bo v veljavo stopil tudi Pravilnik o izvajanju zakona o Finančni upravi.

Združitev za zavezance ne prinaša nobenih sprememb glede lokacij, kontaktnih podatkov ali uradnih ur. Ustanovitev FURS prav tako ne vpliva na veljavnost pogodb s poslovnimi partnerji, ki sta jih sklenili carinska in davčna služba. Pogodbe in naročilnice ostajajo v veljavi, prav tako ni treba sklepati aneksov k pogodbam. Tudi za zavezance vzpostavitev novega organa ne prinaša sprememb ali zahtev za prilagoditve.

Ob odmeri in obračunu obveznih dajatev ter carinjenju blaga, bo FURS opravljal tudi nekatere nove naloge in dobil nove pristojnosti. Najpomembnejše tovrstne novosti so:

  • APA (advance pricing agreement): sklepanje vnaprejšnjih cenovnih sporazumov in sporazumov o načinu izmenjave podatkov s področja dela finančne uprave.
  • Monitoring:

- nadzor nad prirejanjem iger na srečo;

- nadzor nad prijavo vnosa in iznosa gotovine na območje ali z območja EU;

- finančni nadzor; in

- finančna preiskava.

FURS sestavljajo Generalni finančni urad in finančni uradi, ki so notranje organizacijske enote FURS. Ne glede na to, se bodo do 1. januarja 2015 za finančne urade šteli dosedanji davčni in carinski uradi, zato se kontaktne številke in elektronski naslovi uradov do takrat ne bodo spreminjali. Po 1. januarju 2015 se bodo carinski in davčni uradi združili v finančne urade, ki bodo imeli sedeže tam, kjer jih imajo trenutno davčni uradi.

Novi kontaktni podatki Generalnega finančnega urada:

Finančna uprava Republike Slovenije
Generalni finančni urad
Šmartinska 55, 1000 Ljubljana
p. p. 631, 1001 Ljubljana
T: (01) 478 3800 H. C.
F: (01) 478 3900
E-pošta: gfu.fu@gov.si
Elektronski naslov za predstavnike medijev: mediji.fu@gov.si.

Ali ste našli kaj uporabnega?