Novice

Aktualne spremembe davka od dohodkov pravnih oseb

Davčne novičke, december 2017

 

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 28. novembra 2017 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2O).
Spremembe in dopolnitve se v večji meri nanašajo na posebno ureditev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

I Omejitev normiranih odhodkov

Največje spremembe zakon v tem delu prinaša v prvem odstavku 67.e člena, kjer se na novo uvaja absolutna zgornja višina normiranih odhodkov, ki se priznajo zavezancu in zmanjšujejo obdavčene prihodke. Normirani odhodki lahko po novem zmanjšujejo davčno osnovo za največ 40.000 eurov ali 80.000 eurov, če je bila v davčnem obdobju, za katero se uveljavlja ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, pri zavezancu obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev. Sam odstotek normiranih odhodkov glede na prihodke ostaja nespremenjen, kar pomeni, da bodo zavezanci še naprej lahko uveljavljali 80% dejansko doseženih prihodkov, vendar največ v višini zneskovnega limita 40.000 eurov oziroma 80.000 eurov.

II Prenehanje ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov

Konkretneje se spreminja tudi pogoj za prenehanje ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Po starem zakonu mora davčni zavezanec, ki dve zaporedni davčni obdobji ne izpolnjuje pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov za celotno davčno obdobje, ki sledi tema dvema davčnima obdobjema.
Po novih spremembah pa mora davčni zavezanec, katerega povprečje prihodkov dveh zaporednih davčnih obdobij presega 150.000 eurov, prenehati ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov. S tem se dviga prag za obvezni izstop iz sistema, saj bo zavezancem, ki imajo do 300.000 eurov prihodkov v dveh zaporednih letih, omogočeno, da lahko ostanejo v sistemu normiranih odhodkov.

III Posebni primeri ugotavljanja prihodkov

Zakonodajalec zakon razširja, da se za poseben primer šteje tudi, če gre za povezane osebe ter, da se za ugotavljanje povezanih oseb uporabljajo opredelitve iz 16. in 17. člena ZDDPO-2, za družinske člane pa se štejejo tudi bratje in sestre.

V prihodke se vštevajo prihodki zavezanca in povezanih oseb razen, če zavezanec dokaže, da glavni namen ali eden od glavnih namenov za shemo poslovanja ni izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

IV Davčna osnova pri prevrednotenjih finančnih instrumentov - novo določilo

Pri ugotavljanju davčne osnove oziroma priznavanju prihodkov in odhodkov zavezanca se zneski prevrednotenj finančnih instrumentov, ki se ne pripoznajo v izkazu poslovnega izida, temveč v izkazu drugega vseobsegajočega donosa, vključijo v davčno osnovo ob odtujitvi, zamenjavi ali drugačni poravnavi oziroma odpravi finančnega instrumenta. Z določbo bodo zajeti učinki prevrednotenj finančnih instrumentov po MSRP 9, ki bo nadomestil MRS 39 in stopi v obvezno uporabo s 1. januarjem 2018.

Spremembe in dopolnitve Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2O) se začnejo uporabljati 1. januarja 2018.

Kontakt

Andreja Škofič Klanjšček
Partnerica
askofic@deloittece.com

Alenka Gorenčič
Direktorica
agorencic@deloittece.com

Ali ste našli kaj uporabnega?