Novice

Sprememba Zakona o davku na dodano vrednost / Sprememba Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Davčne novičke, december 2018

Za vas smo zbrali nekaj aktualnih novic z davčnega področja. V nadaljevanju lahko najdete novosti v povezavi z novelama Zakona o davku na dodano vrednost in Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki jih je sprejela vlada na svoji 3. redni seji, ki je potekala 4. oktobra 2018, uporabljati pa se začneta s 1. januarjem 2019.

Želimo vam prijetno branje!

Andreja Škofič Klanjšček
Partnerica
askofic@deloittece.com

Alenka Gorenčič
Direktorica
agorencic@deloittece.com  

Sprememba Zakona o davku na dodano vrednost

Cilj predlaganih sprememb je predvsem implementacija določb Direktive Sveta (EU) 2016/1065 glede obravnave kuponov in določb Direktive Sveta (EU) 2017/2455 v zvezi z nekaterimi obveznostmi glede DDV, ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo. Novela zakona se prične uporabljati s 1. januarjem 2019 in zajema naslednje poglavitne rešitve:

1. Ureditev kuponov

Uporaba kupona pri obdavčljivi transakciji lahko vpliva na davčno osnovo, čas transakcije in v nekaterih okoliščinah celo na kraj obdavčitve. Dopolnitev ZDDV-1 z vidika upoštevanja Direktive 2016/1065/EU rešuje osnovno vprašanje, kdaj bi morale biti obdavčene transakcije v zvezi s kuponom. V 18.a členu, je podana definicija in vrste kuponov (enonamenski in večnamenski).

2. Opravljanje telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev

Z namenom razbremenitve podjetij se v 30.c členu ZDDV-1 uvede prag v višini 10.000 evrov prometa, do katerega izvajalec navedenih storitev s sedežem ali stalnim oziroma običajnim prebivališčem v Sloveniji za dobave storitev v druge države članice lahko uporablja pravila o kraju obdavčitve v skladu z ZDDV-1. Tem davčnim zavezancem se tako ne bo več potrebno registrirati za DDV v vsaki posamezni državi EU, iz katere so njegove stranke, bodo pa v zvezi z obdavčitvijo morali upoštevati splošno pravilo iz drugega odstavka 25. člena ZDDV-1.

3. Ukinitev nekaterih administrativnih obremenitev:
  • Ukinja se podaja izjave o izbiri obdavčitve transakcij v zvezi z nepremičninami in priglasitev izbire za obdavčitev investicijskega zlata
    Ukinjata se obvezna predložitev izjave davčnemu organu, ki je predpisana v drugem odstavku 45. člena ZDDV-1 in obveščanje davčnega organa v zvezi z izbiro za obdavčitev investicijskega zlata, ki je predpisano v četrtem odstavku 120. člena ZDDV-1.
  • Odbitni deleži
    Odbitni delež za tekoče leto davčni zavezanec določi sam na podlagi podatkov o transakcijah v preteklem letu in ne več davčni organ na podlagi napovedi. Prav tako se ukinja obveznost priglasitve ločenih odbitnih deležev.
  • Prijava obračunavanja DDV po posebni ureditvi za obdavčljive preprodajalce
    Za izbiro obdavčitve v okviru te posebne ureditve odpadejo formalni pogoj prijave za obračunavanje DDV, v veljavi pa ostajajo vsi vsebinski pogoji, ki jih bo davčni organ preverjal v postopkih nadzora nad pravilnostjo in pravočasnostjo obračunavanja DDV.
4. Uskladitev določb ZDDV-1 glede terminologije in višine obrestnih mer z ZDavP-2

Pri določitvi obresti v zvezi z nespoštovanjem predpisov pri vložitvi davčne napovedi in predložitvi davčnega obračuna se bodo upoštevale le teža kršitve in okoliščina, ali je davčni zavezanec kršitev odpravil sam ali pa je kršitev ugotovil davčni organ, ne pa tudi več čas zamude oddaje naknadne predložitve obračuna DDV. Od 1. 1. 2019 bo obrestna mera usklajena z obrestno mero za primer samoprijave iz 55. člena Zakona od davčnem postopku, ki je fiksna in znaša 3%.

5. Podaljšanje veljavnosti sektorskega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za prenos pravic do emisije toplogrednih plinov (e točka 76.a člena ZDDV-1)

Ker se ta ukrep smatra za učinkovito preventivno sredstvo v boju proti goljufijam v tem sektorju, se predlaga njegovo podaljšanje.

Podrobnejši opis sprememb je dosegljiv na tej povezavi.

Matic Bratož
Manager
mbratoz@deloittece.com

Mitja Lukan
Manager
mlukan@deloittece.com  

Sprememba Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Novela Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo 2016/1164 o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga, v delu, ki se nanaša na splošno pravilo proti zlorabam in pravilo glede nadzorovanih tujih družb. Omenjena instituta je potrebno v slovenski pravni red prenesti najpozneje do 31. decembra 2018.

Za zajezitev prakse izogibanja davkom se v skladu z Direktivo prenašajo naslednje spremembe ZDDPO-2:

1. Splošno pravilo o preprečevanju zlorab

V 1. poglavje ZDDPO-2 bo vključeno splošno pravilo o preprečevanju zlorab, ki določa, da se pri ugotavljanju davčnih obveznosti v skladu z ZDDPO-2, zlasti pri priznavanju ugodnosti oziroma upravičenj zavezanca, ne upošteva sheme ali niza shem, ki so ob upoštevanju vseh pomembnih dejstev in okoliščin nepristne, če je njihov glavni namen ali eden od glavnih namenov pridobiti ugodnost oz. upravičenje (npr. uveljavljanja olajšav, pokrivanje davčne izgube, oprostitev od davčnega odtegljaja), ki izničuje cilj ali namen ZDDPO-2.

2. Novo poglavje, ki bo določalo pravila o nadzorovanih tujih družb

Novo X.b poglavje obsega člene od 67.h do 67.j. Pravila iz tega poglavja so razdeljena v dve skupini:

a) Prva skupina - določbe za definicijo nadzorovane tuje družbe, vključno z opredelitvijo kritične povezanosti in višine obdavčitve v državi rezidentstva.

Učinek pravil o nadzorovanih tujih družbah je, da se dohodek nizko obdavčene nadzorovane hčerinske družbe ponovno pripiše njeni matični družbi. Matična družba se nato obdavči za ta pripisani dohodek v državi, kjer je rezidentka za davčne namene.

b) Druga skupina - določila glede tujih izgub

V drugo skupino pravil o nadzorovanih tujih družbah iz Direktive 2016/1164/EU sodijo določila glede tujih izgub oziroma njihovi nedopustnosti vključevanja v davčno osnovo zavezanca, o sorazmernosti vključenega dohodka glede na udeleženost, času vključitve, preprečevanju dvakratnega vključevanja dohodka v davčno osnovo zavezanca ter o priznavanju odbitka tujega dejansko plačanega davka, torej o odpravljanju dvojne obdavčitve.

Z novelo se izgube nadzorovane tuje družbe ne vključijo v davčno osnovo zavezanca. Prenašanje izgub nadzorovane tuje družbe v naslednja obdobja je dopustno po določbah tega zakona, tovrstne izgube pa se pokažejo in posledično upoštevajo pri vključevanju dohodka v davčno osnovo zavezanca.

Dohodek, ki se bo vključil v davčno osnovo, se izračuna sorazmerno glede na udeleženost zavezanca v nadzorovani tuji družbi. Morebitno dvojno obdavčenje se bo odpravljalo na dva načina, preko znižanja davčne osnove za dohodek po zakonu ali preko odbitka od davka. Zagotavlja se, da ne pride do dvojne obdavčitve dohodka. Za izpeljavo tega postopanja se bodo smiselno uporabljale že veljavne določbe zakona, zlasti določbe o odpravljanju dvojne obdavčitve preko odbitka od obveznosti za plačilo davka za tuj plačan davek.

Predviden začetek uporabe Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDDPO-2 je 1. januar 2019.

Podrobnejši opis sprememb je dosegljiv na tej povezavi.

Nina Žefran
Manager
nzefran@deloittece.com

Ali ste našli kaj uporabnega?