Novice

Transferne cene

Davčne novičke, Januar 2016

Končno poročilo OECD o ukrepih BEPS

Preišči vsebino

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je v oktobru 2015 izdala končna poročila v okviru ukrepov za preprečevanje davčne erozije in za zajezitev prenosa dobička iz držav z manj ugodnimi obdavčitvami v države z ugodnejšimi obdavčitvami (ukrepi BEPS). Projekt BEPS se je začel pred dvema letoma kot odgovor na prevelike vrzeli v mednarodnih davčnih pravilih in standardih. Končna poročila so sestavljena za vsakega od 15 ukrepov v sklopu Akcijskega načrta iz leta 2013 (z izjemo treh ukrepov za transferne cene, ki so skupaj zajeti v enem poročilu) in so bila predana v obravnavo finančnim ministrom skupine G 20 na zasedanju v Limi v Peruju 8. oktobra 2015.

Ključni koncepti o določanju transfernih cen in končna poročila

Poročila obravnavajo različne problematike transfernih cen, glavni poudarki končnega poročila pa so namenjeni naslednjim področjem transfernih cen:

 • Dokumentacija o transfernih cenah na globalni ravni ter poročanje po posameznih državah. OECD v skladu s pričakovanji v končnem poročilu ni uvedel novih smernic za pripravo dokumentacije na globalni ravni ter poročanja po državah, zato je poročilo le zbirka že prej objavljenih navodil.
 • Vloga pogodb. Pogodbene ureditve med strankama predstavljajo izhodišče za pravilno razumevanje transakcije. Vendar pa je malo verjetno, da pisni dogovori zajemajo vse podatke, ki so potrebni za analizo transfernih cen. Smernice navajajo, da je potrebno za pojasnitev oz. dopolnitev pogojev poslovanja upoštevati dejansko situacijo med pogodbenimi strankami oz. skleniti nov dogovor, v kolikor njuno delovanje ni skladno s pogodbo.
 • Tveganje. Smernice dovoljujejo prenos vsakodnevne dejavnosti obvladovanja tveganj na zunanjega izvajalca, če naročnik aktivno obvladuje izvajalca obvladovanja tveganja na dnevni ravni. Smernice zajemajo opredelitev prevzemnika tveganja v šestih korakih.
 • Neopredmetena sredstva. Kočno poročilo navaja smernice za kategoriziranje neopredmetenih sredstev ter metode določanja transfernih cen in funkcij, ki se nanašajo na razvoj, izboljšave, vzdrževanje, zaščito in izkoriščanje neopredmetenih sredstev iz leta 2014.
 • Financiranje in 'cash box'. Podjetje, ki ne nosi tveganja iz naslova financiranja, je upravičeno samo do netveganega dobička. Prav tako podjetje, ki ne nosi tveganja iz naslova izvajanja funkcij razvijanja, izboljšav, vzdrževanja, zaščite in izkoriščanja, je upravičeno do dobička, popravljenega za vrednost tveganja.
 • Ponovna opredelitev. Če transakcija ne zajema poslovne logike dogovora, ki bi veljal med nepovezanimi osebami, smernice dovoljujejo možnost, da se je ne pripozna. Medtem ko dejstvo, da ni mogoče najti primerljivih transakcij med nepovezanimi osebami na trgu, ne predstavlja zadostne podlage, da se transakcije ne bi pripoznalo.
 • Neopredmetena sredstva, ki jih je težje vrednotiti. Če zavezanec za davek ne more dokazati, da so bile cene določene na podlagi natančne analize, se kot verjetni dokaz ustreznosti dogovora o določanju cen uporabi končni rezultat transakcije. Smernice OECD zajemajo tudi številne izjeme glede na nepredvidljivost dogodkov ter pravilo pogleda nazaj za 5 let, ki omogoča 20-odstotno odstopanje. Prav tako dovoljujejo, da zavezanci za davek ta določila zaobidejo, in sicer z razkritjem tako podatkov predhodnega dogovora kot podatkov dejanskega izida s pojasnilom, zakaj odstopanje ni bilo predvideno.
 • Dogovor o delitvi stroškov. Končno poročilo prinaša tudi prilagoditev smernic glede dogovora o delitvi stroškov v skladu z omenjenimi spremembami glede pogodb, tveganj in neopredmetenih sredstev.
 • Storitve v skupini, ki imajo nizko dodano vrednost. Za kvalifikacijo za varni pristan pri storitvah znotraj skupine, ki prispevajo nizko dodano vrednost, morajo zavezanci za davek pripraviti dokumentacijo o skupnem stroškovnem »pool-u« ter izbrati ustrezen način razporejanja po udeležencih. Če vrednost cen storitev znotraj skupine z nizko dodano vrednostjo preseže znesek, ki ga določa posamezna država, lahko lokalni davčni organi zahtevajo celotno analizo funkcij ter analizo primerljivosti, vključno s pregledom koristi v okviru določenega zaračunavanja storitev.
 • Reševanje sporov. Dvajset držav (Avstralija, Avstrija, Belgija, Kanada, Francija, Nemčija, Irska, Italija, Japonska, Luksemburg, Nizozemska, Nova Zelandija, Norveška, Poljska, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Velika Britanija in ZDA) je sprejelo obveznost upoštevanja arbitraže pri postopkih skupnega dogovora v bilateralnih dogovorih med davčnimi organi kot mehanizma za zagotovitev reševanja sporov iz konvencij v določenem časovnem okviru. Ostale države so sprejele minimalne standarde ter sistem medsebojnega spremljanja in preverjanja.
 • Delitev dobička (»profit splits«). Končna določitev smernic za delitev dobička je bila prestavljena na leto 2016 oz. 2017.

Deloittove spletne objave

Končna poročila in navezujoče se gradivo, vključno z ukrepi akcijskega načrta 8 do 10 za uskladitev izida določanja transfernih cen z ustvarjanjem vrednosti in ukrepom 13 glede dokumentacije o transfernih cenah in poročanja po posameznih državah, so sedaj na voljo v angleškem jeziku na spletni strani OECD.
Davčni oddelek Deloitte Global pripravlja številne spletne razprave na temo smernic OECD za določanje transfernih cen.

Ogledate si jih lahko na spodnjih povezavah (po prijavi):

AZIJA IN PACIFIK
Base Erosion and Profit Shifting: The Final Reports (Part 1: Transfer Pricing), October 28, 11:00 AM HKT
Base Erosion and Profit Shifting: The Final Reports (Part 2: Non-Transfer Pricing), November 4, 2:00 PM HKT
BEPS: Implementation of Transfer Pricing Changes (Part 1: Australia, Japan, China, and Korea), November 26, 2:00 PM
HKT
BEPS: Implementation of Transfer Pricing Changes (Part 2: India and Southeast Asia), December 8, 2:00 PM HKT

EMEA
G20/OECD - BEPS: Round-up of 2015 Deliverables, October 20, 1:00 PM BST
G20/OECD - BEPS: Transfer Pricing – Risk and Recharacterization, October 28, 2:00 PM GMT
G20/OECD - BEPS: Transfer Pricing of Intangibles, Hard-to-Value Intangibles and Cost Contribution Arrangements, November 12, 12:00 noon GMT

ZDA
BEPS Update: Release of the Final Package, October 9, 2:00 PM ET
OECD Transfer Pricing Guidelines: After Crossing the Finish Line, What’s Next?, October 27, 2:00 PM ET

Deloittovi strokovnjaki za transferne cene pripravljajo 10 člankov, ki bodo podrobno obravnavali vpliv končnega poročila BEPS na spremembe določanja transfernih cen ter poročanja po posameznih državah. Če jih želite prejeti na vaš e-naslov, se prijavite na naše mesečne novice The Arm’s Length Standard ali obiščite Deloittovo spletno stran, posvečeno vprašanju transfernih cen.

Arhiv
Davčne novičke iz družbe Deloitte

Ali ste našli kaj uporabnega?