Novice

Novosti v predlogu ZDavP

Davčne novičke, Junij 2015

Vlada RS je v začetku junija sprejela Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku, katerega glavni cilj je administrativna poenostavitev postopkov pobiranja davkov oziroma izpolnjevanja davčne obveznosti in zagotavljanje večje preglednosti davčnega postopka.

Predlogi se nanašajo na uvedbo novega instituta vnaprejšnjega cenovnega sporazuma, ureditev dodatnih možnosti za lažje poplačilo davčnega dolga, davčno izvršbo, znižanje glob v zvezi s prekrški pri elektronski obdelavi podatkov ter na podaljšanje zastaranja postopka o prekršku za hujše davčne prekrške.

S predlogom zakona se v slovenski pravni red prenaša Direktiva Sveta 2014/107/EU z dne 9. decembra 2014 o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave informacij na področju obdavčevanja ter prevzema vsebina OECD standarda avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih za namene obdavčenja.

V nadaljevanju bosta podrobneje predstavljena institut vnaprejšnjega cenovnega sporazuma in avtomatična izmenjava podatkov v skladu z Direktivo.
 

Uvedba novega instituta vnaprejšnjega cenovnega sporazuma

Z uvajanjem novega instituta vnaprejšnjega cenovnega sporazuma se uresničuje načelo gotovosti in seznanjenosti davčnega zavezanca glede izpolnjevanja obveznosti. Vnaprejšnji cenovni sporazum je dogovor med davčnim zavezancem (rezidenti in nerezidenti, kot so opredeljeni po ZDDPO) in davčnim organom, na podlagi katerega se še pred izvajanjem povezanih čezmejnih transakcij določijo merila za določanje transfernih cen za te transakcije v določenem obdobju (npr. metode za določanje transfernih cen, pomembne predpostavke za prihodnje dogodke ipd.). Za povezano osebo davčnega zavezanca se štejejo osebe, opredeljene v 16. členu ZDDPO.

Davčni zavezanci (rezidenti in nerezidenti, kot so opredeljeni po ZDDPO) lahko zaprosijo za sklenitev enostranskega, dvostranskega ali večstranskega sporazuma, pri čemer enostranski sporazum pomeni dogovor med davčnim organom in davčnim zavezancem, dvo- ali večstranski sporazum pa dogovor med dvema ali več davčnimi organi.

Sporazum vsebuje najmanj metodologijo, kritične predpostavke, časovno obdobje in druge elemente, ki vplivajo na določitev transfernih cen ter na način izvedbe sporazuma.

Davčni zavezanec za vsako leto trajanja sporazuma davčnemu organu poroča o veljavnosti kritičnih predpostavk in opravljenih prilagoditvah meril, določenih v sporazumu, pri čemer ima tudi možnost predlaganja spremembe sporazuma, če se spremenijo kritične predpostavke na način, ki bistveno vpliva na primernost in način izbrane metodologije za določitev transferne cene. O spremembi kritičnih predpostavk mora v najkrajšem času obvestiti davčni organ.

Sporazum preneha veljati po poteku časa, za katerega je bil sklenjen oz. če davčni organ ugotovi, da davčni zavezanec ne poroča o izvajanju sporazuma za vsako leto ali pa se bistveno spremenijo pogojim ki vplivajo na primernost in način izbrane metodologije za določitev transferne cene.

Prenos Direktive in enotnega standarda poročanja

V Evropski uniji se avtomatična izmenjava informacij za davčne namene lahko izvaja na podlagi Direktive Sveta 2011/16/EU o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja, Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčitvi dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti (OD) ter na podlagi bilateralnih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja in/ali Konvencije SE/OECD o medsebojni upravni pomoči pri davčnih zadevah.

Ameriška zakonodaja FATCA je pripeljala do začetka priprave novega mednarodnega standarda o (avtomatični) izmenjavi informacij o finančnih računih v okviru OECD, čemur je sledila tudi Evropska unija. Tako je Direktiva Sveta 2014/107/EU z dne 9. decembra 2014 o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčevanja, ki se z omenjenim predlogom prenaša v zakon, zasledovala cilj zagotavljanja izmenjave podatkov znotraj EU po vzoru zakonodaje FATCA oz. enotnega standarda poročanja, ki ga je Svet OECD sprejel 15. julija 2014, jeseni pa je celoten paket enotnega standarda poročanja sprejela skupina voditeljev G20. Direktivo Sveta 2014/107/EU morajo države članice EU implementirati v nacionalno zakonodajo do 31. decembra 2015. Prva izmenjava podatkov je predvidena v letu 2017, in sicer v zvezi s podatki, ki se nanašajo na davčno leto 2016.

Ključnega pomena pri tem je, da bo razširjena avtomatična izmenjava znotraj Evropske unije skladna z mednarodnim razvojem na tem področju – tako z zakonodajo FATCA kot z globalnim standardom, zato je slednji povzet v Direktivi Sveta 2014/107/EU z dne 9. decembra 2014 o spremembi Direktive 2011/16/EU.

Predlog zakona tako zagotavlja učinkovito izvajanje avtomatične izmenjave informacij, kar predstavlja pomembno sredstvo v boju proti čezmejnim davčnim goljufijam, davčnim utajam in agresivnemu davčnemu načrtovanju. V predlogu zakona se urejajo obveznosti finančnih institucij RS Slovenije (kot izhajajo iz Direktive in enotnega standarda poročanja) do davčnega organa Slovenije, vključno z določitvijo ukrepov za zagotavljanje teh obveznosti ter njihovega nadzora.

V ta namen predlog zakona določa naslednje:

  • postopke dolžne skrbnosti,
  • obveznost identifikacije računov,
  • obveznost zbiranja in poročanja informacij davčnemu organu.

Finančne institucije morajo sicer že po trenutno veljavnih davčnih predpisih poročati pristojnemu organu za namen odmere davkov v Sloveniji in tujini (tudi za namen mednarodne izmenjave podatkov in FATCA). S predlogom zakona se poročanje razširja še na poročanje informacij o računih, ki so identificirani kot računi, o katerih se poroča, in sicer v skladu z Direktivo in Večstranskim sporazumom o avtomatični izmenjavi informacij o finančnih računih za namene obdavčenja. Finančni podatki, ki bodo predmet izmenjave, se nanašajo na celotni zadevni dohodek (obresti, dividende in podobne vrste dohodka) ter stanje na računu in iztržek od prodaje finančnih sredstev.

S predlogom zakona se določa tudi pristojni organ za izmenjavo informacij po Direktivi in Večstranskem sporazumu o avtomatični izmenjavi informacij o finančnih računih za namene obdavčenja.

Arhiv
Davčne novičke iz družbe Deloitte

Ali ste našli kaj uporabnega?