Novice

Davčne novičke

Mart 2014

Davčna novička – prijava v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicno bolezen

PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO

Davčna uprava RS je bila s strani davčnih zavezancev seznanjena s težavami, ki jih imajo le-ti pri predložitvi Obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2013 (v nadaljevanju: DDPO) in Obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2013 (v nadaljevanju: DohDej).

Davčna uprava RS bo upoštevajoč dejstva in okoliščine, ki so v začetku leta 2014 povzročila težave pri predložitvi obračunov za leto 2013, davčnim zavezancem izjemoma omogočila, da bodo lahko davčne obračune oddali po izteku zakonskega roka (tj. 31. 3. 2014), za kar ne bodo kaznovani.

Davčni zavezanci bodo lahko obračune DDPO in DohDej za leto 2013 predložili najkasneje do vključno 22. 4. 2014.

Rok za plačilo in rok za vračilo

 

Ne glede na možnost kasnejše predložitve davčnega obračuna, pa rok za plačilo obveznosti po obračunu ostane nespremenjen. To pomeni, da morajo davčni zavezanci razliko po obračunu DDPO in DohDej plačati najkasneje do 30. 4. 2014.

Nespremenjen ostane tudi rok za vračilo davka po davčnem obračunu. Davčna uprava RS bo zavezancem preveč plačani znesek po obračunu vrnila najpozneje v 30 dneh od datuma dejanske predložitve obračuna.

Že oddani obračuni

 

Davčnim zavezancem, ki so obračune DDPO za leto 2013 že predložili v elektronski obliki na eni od predhodnih različic podpornega programa Silvester Pelias, teh obračunov ni treba ponovno predlagati na zadnji veljavni različici, izdelani na podlagi Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb.

Davčnim zavezancem, ki so davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti ugotavljali po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih in so obračune DohDej za leto 2013 ali del leta, predložili v papirni obliki, ne bo treba ponovno predlagati novega obračuna DohDej v novi različici podpornega programa Silvester Fineus, izdelani na podlagi Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti. To velja tako za obračune predložene v elektronski, kot papirni obliki.

Ali ste našli kaj uporabnega?