Novice

Aktualno o DDPO

Davčne novičke, marec 2017

Letošnje leto prinaša na področju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) nekaj novosti, med njimi je tudi povišanje splošne davčne stopnje iz 17% na 19%. V praksi se je zato pojavilo vprašanje glede višine obrokov akontacije.

FURS je v začetku februarja na svojih spletnih straneh izdal kratko pojasnilo, da sprememba davčne stopnje ne vpliva na plačevanje obrokov akontacije DDPO za leto 2017 do predložitve davčnega obračuna DDPO za leto 2016:

To pomeni, da se pri davčnem obračunu DDPO za koledarsko leto 2016 davek izračuna še po stari, 17 odstotni stopnji, pri izračunu višine akontacije za tekoče leto, torej za leto 2017, pa se že upošteva 19 odstotna davčna stopnja.

Do predložitve davčnega obračuna DDPO za koledarsko leto 2016 davčni zavezanci praviloma plačujejo obroke akontacije za leto 2017 (obrok akontacije za januar in za februar 2017, z rokom za plačilo 10. 2. 2017 in 10. 3. 2017) v nespremenjeni višini, torej v višini obroka, ki je bil izračunan v davčnem obračunu DDPO za leto 2015.

V davčnem obračunu DDPO za leto 2016 bo izračunana nova višina letne akontacije za leto 2017 na podlagi zneska davka za leto 2016 in z upoštevanjem nove, 19 odstotne stopnje davka, in posledično nova višina obroka akontacije za leto 2017. Po predložitvi davčnega obračuna za leto 2016 bodo zavezanci zavezani za plačilo obrokov akontacij za leto 2017 v novi višini, razliko v višini akontacije za že dospele obroke akontacije bo potrebno plačati pri prvem naslednjem obroku akontacije.

FURS je v letošnjem letu na svojih spletnih straneh objavil tudi obširnejša dokumenta z naslovi Olajšava za investiranje in Davčna obravnava posojil med povezanimi osebami.

I. Olajšava za investiranje

V objavljenem dokumentu Olajšava za investiranje je na enem mestu zbran in podrobneje opisan nabor opreme in neopredmetenih sredstev, za katera se po mnenju davčnega organa lahko uveljavlja olajšava.
V dokumentu so opredeljene posamezne vrste vlaganj v opremo, ki so lahko predmet olajšave in druga vlaganja oziroma posamezne vrste opreme, za katere olajšave ni mogoče uveljavljati. Vlaganja v opremo so razdeljena na naslednja poglavja:

  • Pohištvo in pisarniška oprema,
  • Motorna vozila in,
  • Gradbeni objekti.

Zakon ne predpisuje posebnih kriterijev za razmejevanje, kaj se šteje za opremo, za katero je mogoče uveljavljati davčno olajšavo oziroma za opremo, ki je iz omenjene olajšave izključena. Po mnenju davčnega organa je potrebno pri presoji vlaganj v poslovne objekte oziroma opremo izhajati iz narave sredstva, njegove funkcionalnosti in namena uporabe.

II. Davčna obravnava posojil med povezanimi osebami

ZDDPO-2 posebno pozornost namenja obravnavi posojil med povezanimi osebami. V prvem koraku je za davčne namene potrebno ugotoviti ali pri zavezancu obstaja presežek posojil (t.i. tanka kapitalizacija), kot to določa 32. člen ZDDPO-2. Obresti od presežka posojil namreč ne smejo zmanjševati davčne osnove DDPO. V drugem koraku pa je pri posojilih povezanih oseb, ki ne predstavljajo presežka potrebno preveriti višino obrestne mere, kot to določa 19. člena ZDDPO-2.
Tako v objavljenem dokumentu Davčna obravnava posojil med povezanimi osebami lahko najdemo podrobnejši opis davčne obravnave obresti od presežka posojil, prejetih od povezanih oseb, kjer se natančneje obravnavajo situacije kot so:

  • Izračun povprečnega stanja kapitala,
  • Način dokazovanja zavezanca, da bi posojilo lahko dobil od nepovezane osebe,
  • Dana garancija oz. druga jamstva kvalificiranega družbenika (v tem delu je podrobneje opisana tudi patronatska izjava) in,
  • Tečajne razlike pri odplačevanju davčno nepriznanih obresti.

V omenjenem dokumentu sta dodatno obrazložena tudi priznana obrestna mera in davčni odtegljaj od prikritega izplačila dobička.

Kontakt

Andreja Škofič Klanjšček
Partnerica
askofic@deloittece.com

Alenka Gorenčič
Direktorica
agorencic@deloittece.com

Ali ste našli kaj uporabnega?