Nova pravila DDV na področju e-trgovanja

Novice

Državni zbor sprejel dohodninsko novelo

Davčne novičke, marec 2022

Državni zbor je na seji 11. 3. 2022 sprejel novelo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Zdoh-2AB), o začetku veljavnosti novele bo DZ še odločal. V zakonu je predvideno, da se uporablja že v tekočem davčnem letu, zato je vlada podprla dopolnila prehodnih in končnih določb, potrebnih za retroaktivno veljavnost z začetkom 1. januarja 2022. O teh dopolnilih pa poslanci še niso odločali.

Ključne spremembe
  • Novela Zakona določa dvig splošne olajšave, ki se bo do leta 2025 postopno zvišala s trenutnih 3.500 EUR na 7.500 EUR (4.500 EUR v letu 2022). Znova se uvaja tudi seniorska olajšava za starejše od 70 let v vrednosti 1.500 EUR ter usklajevanje olajšav in neto letne davčne osnove v lestvici za odmero dohodnine z inflacijo.
  • 50% davčna stopnja v petem dohodninskem razredu se znižuje na 45%.
  • Znižuje se stopnja dohodnine od dohodkov od obresti, dividend in dobičkov iz kapitala s sedanjih 27,5% na 25%. Zavezanec bo odsvojili kapital brez obdavčitve po 15 letih imetništva in ne več po 20 letih.
  • Spreminja se tudi obdavčitev dohodka iz oddajanja premoženja v najem, in sicer z znižanjem davčne stopnje s 27,5% na 15% ter hkratnim znižanjem priznanih normiranih stroškov s 15% na 10%.
  • Za zavezance se dodatno uvaja možnost odločitve o vključitvi dohodkov iz oddajanja premoženja v najem in dohodkov iz kapitala v letno davčno osnovo ter posledično nižja obdavčitev le-teh.
  • Nagrade za poslovno uspešnost, ki se ne obravnavajo več kot del plače po določbah Zakona o delovnih razmerjih, so po novem izvzete iz obdavčitve do vrednosti 100% povprečne plače zaposlenega v zadnjih 12 mesecih in ne več do višine povprečne plače vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji. Poleg tega bodo nagrade s strani delodajalca lahko izplačane tudi v naravi in ne le v denarju.
  • Z vidika vključevanja zaposlenih v lastniško strukturo delodajalca (ali tej družbi nadrejene družbe) zakon spreminja obdavčitev pravice do nakupa oziroma pridobitve delnic ali deležev v gospodarski družbi. V davčno osnovo se po novem tako všteva le 65 % tržne vrednosti pridobljenih delnic oz. deležev. Eden izmed pogojev za znižanje davčne osnove je, da je delovno razmerje do dneva izvršitve pravice oziroma odsvojitve pravice trajalo vsaj 1 leto ter da zadevna ugodnost ni bila predmet ugodnejše davčne obravnave v sklopu obdavčitve nagrade za poslovno uspešnost.
  • Pri obračunu bonitet iz delovnega razmerja je sedaj boniteta iz naslova zasebne rabe električnega službenega vozila enaka nič ne glede na njegovo nabavno vrednost in zasebno uporabo.
Druge spremembe

Davčna olajšava pri zaposlovanju se širi na osebe, mlajše od 29 let (prej 26 let), ter na zaposlene z deficitarnim poklicem.
Dodatno se uvaja še oprostitev dohodnine od dohodka iz družinske pokojnine ter izplačila iz šolskih skladov.

Posebnosti za leto 2022

Predvidena retroaktivna uveljavitev nekaterih sprejetih sprememb prinaša določene posebnosti za leto 2022, predvsem pri dohodkih, ki se ne vštevajo v letno davčno osnovo oziroma se od njih obračunana akontacija dohodnine šteje za dokončni davek pa so bili prejeti oz. je davčna obveznost nastala pred uveljavitvijo zakona. Zakon tako ne glede na določbe zakona o davčnem postopku in zakona o upravnem postopku omogoča:

  • za plačnike davka, da vložijo popravek obračuna davčnega odtegljaja najpozneje v 30 dneh od uveljavitve zakona;
  • za fizične osebe davčne nerezidente, da vložijo pritožbo na odmerno odločbo oziroma zahtevajo obnovo postopka odmere dohodnine za upoštevanje spremenjenih davčnih stopenj najpozneje v 30 dneh od uveljavitve zakona.

Za dohodke iz delovnega razmerja, ki se vštevajo v letno davčno osnovo plačnik davka davčni odtegljaj prvič obračuna in plača po spremenjenih določbah za dohodke, izplačane oziroma prejete od vključno 1. maja 2022 dalje.

Retroaktivnost zakona se ne uveljavi v primeru odmere dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, doseženega do dneva uveljavitve sprememb zakona. Zmanjšanje normiranih stroškov namreč lahko pomeni poseg v pridobljene pravice zavezancev, zato sprememba velja od uveljavitve zakona in ne za nazaj.

Za več informacij ali dodatna pojasnila se lahko obrnete na Sonjo Omerza (somerza@deloittece.com).

Ali ste našli kaj uporabnega?