Novice

Davčne novičke

Maj 2014

DDV novičke iz Deloitta Napovedane so spremembe ZDDV-1

PREDLAGANE SPREMEMBE ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST

Dne 17. marca 2014 je bil s strani Ministrstva za finance objavljen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost kateri mora iti še skozi parlamentarno obravnavo.

Namen predlaganih sprememb je implementacija določb direktiv: Direktive Sveta 2008/8/ES, Direktive Sveta 2008/9/ES, Direktive Sveta 2013/43/EU in Direktive Sveta 2013/61/EU ter spremembe določb glede davčne osnove, popravka obračunanega DDV ter s tem povezanega popravka odbitka DDV. Druge predlagane spremembe vključujejo širitev instituta solidarne odgovornosti, povečanje stopenj DDV v skladu z določbami Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014, spremembe s področja posebnih ureditev za kmete in sankcij za prekrške. Med drugim se uvaja tudi posebna ureditev za tuje davčne zavezance, ki občasno opravljajo storitve mednarodnega cestnega prevoza potnikov.

V nadaljevanju na kratko povzemamo poglavitne spremembe:

a) Posebni ureditvi za davčne zavezance, ki nimajo sedeža v Sloveniji in opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve osebam, ki niso davčni zavezanci

S 1. januarjem 2015 se uvajata novi posebni ureditvi za davčne zavezance, ki imajo sedež bodisi zunaj Unije bodisi v državi članici, ki ni država potrošnje, in opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve osebam, ki niso davčni zavezanci in imajo sedež ali stalno ali običajno prebivališče ali pa običajno prebivajo v državi članici potrošnje. Po novem bodo zadevne storitve obdavčene v državi, kjer ima sedež prejemnik storitve, in ne več v državi, kjer ima sedež svoje dejavnosti izvajalec.

Poglavitno spremembo v zvezi z ureditvijo za telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve, ki jih opravljajo davčni zavezanci, ki nimajo sedeža znotraj Unije, predstavlja širitev uporabe te posebne sheme. Do sedaj se je namreč posebna ureditev uporabljala samo za elektronske storitve, medtem ko se po novem lahko uporablja za telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve.

Z vidika slovenskih davčnih zavezancev, lahko posebno ureditev v Sloveniji uporablja le davčni zavezanec, ki ima sedež ali poslovno enoto v Sloveniji in opravlja telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve znotraj Unije osebam, ki niso davčni zavezanci in nimajo sedeža ali bivališča v Sloveniji.

Vzpostavljen bo tudi elektronski sistem mini VEM za obračun in plačilo DDV za telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve, uporaba sistema pa bo opcijska.

b) Prilagoditev davčne osnove, popravkov obračunanega DDV in popravkov odbitka DDV zaradi postopkov prisilne poravnave in stečajnih postopkov

Zaradi večje preglednosti in jasnosti so predlagane spremembe obstoječih določb, ki se nanašajo na določanje davčne osnove, obračunavanje DDV in odbitkov DDV v izvršilnih postopkih stečajnih postopkov in postopkov prisilnih poravnav.

Najpomembnejša sprememba se navezuje na prilagoditev davčne osnove in zneska obračunanega DDV v izvršilnih postopkih kot tudi v primeru stečajnih postopkov, postopkov prisilnih poravnav in drugih primerih prenehanja davčnega zavezanca. Spremenjene določbe opredeljujejo, kdaj lahko davčni zavezanec zmanjša obračunani DDV in v katerih primerih pride tudi do zmanjšanja davčne osnove. Določbe so pomembne zato, da dobavitelj (upnik) ne nosi bremena DDV za terjatve, ki bodo ostale neplačane.

Poleg tega nova določila jasno in pregledno določajo postopek obračuna DDV za popravke odbitka DDV, ki se nanašajo na neplačane terjatve upnikov, nastale pred začetkom stečajnega postopka.

c) Stopnje DDV

V skladu s spremembami zakonodaje iz leta 2013 se obračunava in plačuje DDV po splošni stopnji 22% in po nižji stopnji 9,5%.

d) Solidarna odgovornost

V okviru izvajanja ukrepov za boj proti davčnim goljufijam na ravni EU se širi institut solidarne odgovornosti na vse davčne zavezance, ki na kakršen koli način sodelujejo v shemi izogibanja plačilu DDV.

V zvezi z izpolnjevanjem obveznosti davčnih zavezancev se dopolnjuje institut solidarne odgovornosti, v skladu s katerim v določenih primerih za plačilo DDV poleg dobavitelja ali kupca blaga oziroma storitev odgovarja tudi katera koli druga oseba, ki na kakršen koli način sodeluje v transakcijah, katerih namen je izogibanje plačilu DDV v celotni transakcijski verigi, v kolikor gre za davčne zavezance, ki so identificirani za namene DDV v Sloveniji.

e) Posebna ureditev za kmete

S predlogom zakona se pogoji za uporabo posebne ureditve za kmete usklajujejo z že sprejetimi spremembami zakona, ki urejajo dohodnino.

f) Posebna ureditev za tuje davčne zavezance, ki občasno opravljajo storitev mednarodnega cestnega prevoza potnikov

Predlagana je uvedba posebne ureditve za tuje davčne zavezance, ki občasno opravljajo storitve mednarodnega cestnega prevoza potnikov.

Ta spremenjena ureditev bo predstavljala poenostavitev postopkov obračunavanja in plačevanja DDV od storitev mednarodnega prevoza potnikov po ozemlju Slovenije, ki jih opravljajo prevozniki – davčni zavezanci s sedežem v drugih državah članicah ali tretjih državah, ki ne uveljavljajo odbitka DDV oz. vračila DDV.

g) Kazenske določbe

Predlagane spremembe zakona spreminjajo določbe v zvezi s sankcijami za prekrške ter delitvijo vrst storilcev prekrškov. Predlaga se zvišanje zneskov glob v zvezi s sankcijami za prekrške, kot so trenutno določene po ZDDV-1, hkrati pa se predpisuje tudi drugačna delitev vrst storilcev prekrškov glede na velikost gospodarske družbe v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.

MEDNARODNE DDV SMERNICE

Nadalje vas obveščamo, da je organizacija OECD objavila zadnjo verzijo mednarodnih DDV smernic, katerih namen je ustvarjanje globalnih standardov v zvezi s temeljnimi načeli DDV, s poudarkom na čezmejnih transakcijah. Smernice predstavljajo pomemben korak k zagotavljanju nevtralnosti sistema DDV in zmanjševanju dvojnega obdavčevanja oziroma neobdavčenja, kar bo pripomoglo tudi k zmanjšanju izkrivljanja konkurence.

Ali ste našli kaj uporabnega?