Novice

Predlogi Sveta EU za izboljšanje pravil na področju DDV za čezmejne transakcije

Davčne novičke,november 2016

Svet EU za ekonomske in finančne zadeve (v nadaljevanju Svet), je sprejel niz sklepov o izboljšanju sedanjih pravil EU o DDV za čezmejne transakcije.

Sklepi vsebujejo predloge o kratkoročnih in srednjeročnih ukrepih na področju DDV in boja proti goljufijam pri čezmejnih transakcijah.

Svet je mnenja, da je potrebno nadaljnje sodelovanje v duhu dobrega razumevanja med davčnimi upravami držav članic EU, pa tudi konstruktivni odnosi med podjetji in posameznimi davčnimi upravami za okrepitev spoštovanja davčnih predpisov.

Ne glede na tekoče delo Evropske komisije, bi bile po mnenju Sveta že v kratkoročnem obdobju možne izboljšave obstoječega sistema DDV. Cilj je enostavnejši sistem DDV, ki bo hkrati učinkovitejši, zanesljivejši, zaščiten pred goljufijami in prilagojen enotnemu trgu.

Svet je tudi opozoril, da bi bilo pri vseh prihodnjih ukrepih treba upoštevati načela in pravne vidike stroškovne učinkovitosti, sorazmernosti, pravne varnosti, soglasja, zakonodaje na področju varstva podatkov ter spoštovanja načela subsidiarnosti in pravil o pristojnostih Unije in pristojnostih držav članic.

Svet poudarja, da je izjemno pomembno, da se pri oblikovanju ukrepov za poenostavitev sistema DDV upošteva tudi cilj preprečevanja davčnih utaj in učinkovitega davčnega nadzora, hkrati pa pri tem ne sme priti do nesorazmerne obremenitve za podjetja.

V nadaljevanju so predstavljeni osnutki sklepov Sveta:

Identifikacijska številka za DDV; podatki v VIES

Veljavna identifikacijska številka za DDV davčnega zavezanca, ki pridobi blago, ki mu jo dodeli država članica, ki ni država članica iz katere je bilo blago odposlano ali odpeljano, bi morala predstavljati dodaten vsebinski pogoj za uporabo oprostitve za dobavo blaga znotraj EU.

Takšna zahteva za veljavno identifikacijsko številko za DDV bi namreč dodatno prispevala k povečanju kakovosti in zanesljivosti podatkov v sistemu izmenjave podatkov s področja DDV (VIES), ki je za države članice bistvenega pomena v boju proti goljufijam na področju DDV. Zato je nujno nadaljnje prizadevanje za izboljšanje kakovosti podatkov, ki se uporabljajo za identifikacijo davčnih zavezancev za namene DDV ter za njihovo točnost in ažurnost.

Verižne transakcije

Praktičnimi problemi, s katerimi se davčni organi in podjetja v državah članicah soočajo pri verižnih transakcijah (vključno s tristranskimi transakcijami), izhajajo iz pomanjkljive harmonizacije in nacionalnih razlik med državami članicami pri razlagi izraza „odpošlje ali odpelje ... za njegov račun“.

Komisija bi zato morala analizirati in predlagati enotna merila in ustrezne zakonodajne izboljšave, s katerimi bi povečali pravno varnost in harmonizirali DDV obravnavo verižnih transakcij.

Skladiščenje na odpoklic („call-off stock“)

O skladiščenju na odpoklic govorimo, kadar prodajalec prenese zalogo v skladišče, ki je na razpolago znanemu kupcu v drugi državi članici, če ta kupec s tem, ko da blago odpeljati iz skladišča, postane lastnik tega blaga. V nacionalnih pravilih o DDV pa obstajajo razlike za primere, v katerih podjetja lahko izvedejo skladiščenje na odpoklic („call-off stock“) v čezmejni trgovini.

V odsotnosti enotnih pravil o DDV na tem področju, lahko različna DDV obravnava in način poročanja, ki se nanaša na te transakcije, povzroča višje stroške izpolnjevanja obveznosti in dodatne upravne stroške za podjetja, davčnim organom držav članic pa preprečuje ustrezen davčni nadzor.

Komisija bi zato morala omogočiti poenostavitev, da bi lahko skladiščenje na odpoklic v EU uporabljali enotneje.

Dokazilo o dobavi znotraj EU

Z enotnim okvirom priporočenih dokazil o odpošiljanju ali prevozu blaga v drugo državo članico EU bi lahko vzpostavili večjo stopnjo pravne varnosti za podjetja, ki ne utajujejo davkov in olajšali njihovo delovanje.

Komisija naj zato preuči dodatne možnosti za skupen okvir meril za dokazila, potrebna za oprostitev za dobave znotraj EU.

Kontakt

Andreja Škofič Klanjšček
Partnerica
askofic@deloittece.com

Alenka Gorenčič
Direktorica
agorencic@deloittece.com

Ali ste našli kaj uporabnega?