Novice

Novela Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Davčne novičke,november 2016

Novo mnenje MGRT glede davčnih olajšav pri vlaganju v raziskave in razvoj

V okviru male davčne reforme je bil v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 68/16 z dne 4. 11. 2016, je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (novela ZDDPO-2N). Spremembe na podlagi novele se začnejo uporabljati s 1. januarjem 2017.

Pomembnejše novosti, ki jih novela prinaša na področju davka od dohodkov pravnih oseb, so predstavljene v nadaljevanju.

  • Zvišanje splošne stopnje davka

Novela zakona določa dvig splošne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb po 60. členu ZDDPO-2, ki se zvišuje s 17 % na 19 %. Z zvišanjem davčne stopnje na 19% zakonodajalec želi pridobiti sredstva za financiranje izpada priliva predvidenega zaradi sprememb v Zakonu o dohodnini.

  • Spremembe ugodnosti za družbe tveganega kapitala

S črtanjem določbe četrtega odstavka 61. člena ZDDPO-2 se ukinja posebna (ničelna) stopnja davka od dohodkov pravnih oseb za družbe tveganega kapitala.

Poleg tega se z dopolnitvijo šestega odstavka 25. člena ZDDPO-2 ureja prehodni režim za izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev v družbah tveganega kapitala za zavezance, ki so času veljavnosti sheme državne pomoči za tvegan kapital vstopili v to shemo. Do dne ustrezne odobritve nove sheme državne pomoči za tvegan kapital lahko zavezanci, ki so pridobili oziroma imajo lastniški delež v družbah tveganega kapitala, ugodnost izvzema dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev v družbah tveganega kapitala uveljavljajo do prenehanja sheme zanje oziroma prenehanja zavezanca ali same družbe tveganega kapitala.

  • Ukinitev olajšave za donacije političnim strankam

V okviru ureditve olajšav za donacije v 59. členu ZDDPO-2 se ukinja olajšava za donacije političnim strankam, in sicer zaradi uskladitve davčne obravnave donacij z matično zakonodajo, ki ureja politične stranke in njihovo financiranje, ki določa, da državni organi, organi lokalnih skupnosti, pravne osebe javnega in zasebnega prava ter samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ne smejo financirati političnih strank.

  • Amortizacija dobrega imena

Po noveli zakona je ureditev amortizacije dobrega imena za davčne namene dopolnjena z določbo novega osmega odstavka v 33. členu ZDDPO-2, da se amortizacija dobrega imena ne prizna kot odhodek, četudi je po računovodskih pravnih podlagah obračunana za poslovne namene.

Posledično amortizacija dobrega imena ne bo nikoli davčno priznana kot odhodek pri davčnih zavezancih uporabnikih SRS, bo pa še naprej davčno priznan odhodek iz oslabitve dobrega imena. To postavlja davčne zavezance v neenakopraven davčni položaj, saj davčni zavezanci, ki uporabljajo MSRP, dobrega imena ne amortizirajo.

Objavljeno 4. splošno mnenje glede davčnih olajšav za vlaganja v RR dejavnost.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne 19.10.2016 objavilo 4. mnenje, s katerim dodatno pojasnjujejo tri predhodno objavljena mnenja, ter podajajo dodatne usmeritve za njihovo uporabo. Mnenja so namenjena so bolj učinkovitemu izvajanju inštrumenta davčnih olajšav za vlaganja v RR dejavnost, tako med pripravo, kot tudi med nadzorom.

Splošna mnenja se naslanjajo na svetovno referenco za merjenje dejavnosti raziskav in razvoja - OECD priročnik Frascati 2015, ki je sedaj na voljo tudi v slovenskem jeziku v delovnem prevodu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Kontakt

Andreja Škofič Klanjšček
Partnerica
askofic@deloittece.com

Alenka Gorenčič
Direktorica
agorencic@deloittece.com

Ali ste našli kaj uporabnega?