Novice

Davčne novičke

Oktobar 2014

DDV novičke iz družbe Deloitte

Novela ZDDV-1H

Vlada RS potrdila besedilo novele ZDDV-1

V petek, 10.10.2014 je vlada RS na dopisni seji potrdila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah ZDDV-1, ki je bil na podlagi tega poslan v Državni zbor RS v sprejetje po skrajšanem zakonodajnem postopku.

Kot smo že objavili, je namen predlaganih sprememb implementacija določb direktiv:

 • Direktive Sveta 2008/8/ES, glede posebnega pravila glede kraja opravljanja telekomunikacijskih storitev, storitev radijskega in televizijskega oddajanja in elektronskih storitev;
 • Direktive Sveta 2008/9/ES, glede implementacije določbe o obveznem prilaganju računov k zahtevkom za vračilo DDV davčnim zavezanem iz drugih držav članic EU;
 • Direktive Sveta 2013/43/EU, v zvezi z neobvezno in začasno uporabo mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobavo določenega blaga in storitev, dovzetnih za goljufije. Spremembe se nanašajo na podaljšanja roka za uporabo obrnjene davčne obveznosti za prenos pravic do emisije toplogrednih plinov, medtem ko do sprememb na drugih področij ne bo prišlo;
 • Direktive Sveta 2013/61/EU, v povezavi z najbolj oddaljeno francosko regijo Mayotte.

Ostale relevantne spremembe, ki bodo sprejete z novelo ZDDV-1H:

 • določbe glede davčne osnove, popravka obračunanega DDV ter s tem povezanega popravka odbitka DDV zaradi postopkov prisilne poravnave in stečajnih postopkov;
 • širitev instituta solidarne odgovornosti;
 • povečanje stopenj DDV v skladu z določbami Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014;
 • spremembe s področja posebnih ureditev za kmete;
 • spremembe določb glede sankcij za prekrške (širitev seznama kazenskih določb);
 • posebna ureditev za tuje davčne zavezance, ki občasno opravljajo storitve mednarodnega cestnega prevoza potnikov;
 • vsebinske in terminološke prilagoditve povezane z uveljavitvijo Zakona o finančni upravi.

Besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, ki je bil poslan v obravnavo v Državni zbor RS, je na voljo na spletni strani Vlade RS na tej povezavi.

Aktualne objavljene sodbe Sodišča Evropske unije v povezavi z DDV

 
Zadeva C-446/13 Fonderie 2A

Določitev kraja dobave blaga – za kraj dobave blaga, ki ga družba, s sedežem v eni od držav članic EU, dobavi osebi s sedežem v drugi državi članici EU, in ki je bilo s strani dobavitelja (prodajalca) najprej poslano tretjemu izvajalcu storitev, s sedežem v tej drugi državi članici EU, ki je opravil zaključna dela, in šele nato s strani izvajalca storitev dobavljeno končnemu uporabniku, je treba šteti, da je kraj dobave v državi članici EU, kjer ima sedež naročnik oziroma prejemnik blaga.

Zadevna sodba se navezuje na določbe glede kraja dobave blaga, ki se v skladu s členom 8(1)(a) Direktive o DDV, v primerih, kadar blago odpošlje ali prevaža dobavitelj ali prejemnik blaga ali tretja oseba, določi kot kraj, kjer se blago nahaja, ko se začne odpošiljanje ali prevoz blaga prejemniku. Zadevna določba je v slovenski zakonodaji povzeta v prvem odstavku 20. člena ZDDV-1.

 
Zadeva C-7/13 Skandia America Corp. (USA)

17. septembra 2014 je Sodišče Evropske unije v zadevi Skandia America Corp. (USA) razsodilo, da so storitve, opravljene s strani družbe iz tretjih držav, za svojo podružnico, ki je del DDV skupine v eni od držav članic EU, ki takšno ureditev omogočajo, predmet DDV. Za storitve, ki so s strani družbe iz tretje države opravljene svoji podružnici, ki je del DDV skupine v eni izmed držav članic EU, se za namene DDV namreč šteje, da so opravljene DDV skupini kot celoti in ne podružnici kot taki. Posledično je taka transakcija predmet DDV, ki ga mora v skladu s pravilom obrnjene davčne obveznosti, obračunati DDV skupina kot prejemnica storitev.

Največji vpliv bo sodba Sodišča Evropske Unije imela v sektorju finančnih storitev, kjer so primeri podružnic, ki so del DDV skupin, najpogostejši. Glede na trenutno ožje tolmačenje zadevne sodbe, ta ne bo imela relevantnega vpliva na slovenske podružnice tujih družb, ki so del DDV skupin v drugih državah članicah EU. Ker slovenska zakonodaja trenutno ne omogoča možnosti oblikovanja DDV skupin, ima ta sodba dokaj omejeno možnost interpretacije za domače primere.

Ali ste našli kaj uporabnega?