Novice

Davčne novičke

December 2018

Za vas smo zbrali nekaj aktualnih novic z davčnega področja. Svet Evropske unije je namreč sprejel tri zakonodajne akte:

 • Spremembo Direktive 2006/112/ES glede harmonizacije in poenostavitve nekaterih pravil v okviru sistema davka na dodano vrednost za obdavčevanje trgovine med državami članicami;
 • Uredbo Sveta (EU) 2018/1909 z dne 4. decembra 2018 o spremembi Uredbe (EU) 904/2010 glede izmenjave informacij za namene spremljanja pravilne uporabe ureditev skladiščenja na odpoklic;
 • Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2018/1912 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 282/2011 glede nekaterih oprostitev za transakcije znotraj Skupnosti.

Gre za prilagoditev nekaterih pravil EU na področju DDV, da bi odpravili konkretne težave, dokler ne bo uveden dokončni sistem DDV. V nadaljevanju lahko najdete novosti, ki se obetajo v povezavi s poenotenjem pravil za zaloge blaga na odpoklic, dodatnimi vsebinskimi pogoji za oprostitev za dobave blaga znotraj EU in enotnimi merili za pripis prevoza na področju verižnih poslov.

Te zakonodajne spremembe morajo države članice EU v svojo nacionalno zakonodajo implementirati do 31. decembra 2019, uporabljati pa se bodo začele s 1. januarjem 2020.

Želimo vam prijetno branje!

Andreja Škofič Klanjšček
Partnerica
askofic@deloittece.com

Alenka Gorenčič
Direktorica
agorencic@deloittece.com  

Poenotenje pravil za zaloge blaga na odpoklic - t.i. »call-off stock«

Sprejete spremembe na področju skladiščenja na odpoklic z vidika DDV obravnave določajo:

 • poenostavljeno in enotno obravnavo za aranžma skladiščenja na odpoklic, pri čemer prodajalec prenese blago v skladišče in ga s tem da na razpolago znanemu pridobitelju v drugi državi članici;
 • poenotene pogoje, ki vsebujejo natančno definicijo kdaj v praksi pride do skladiščenja na odpoklic in kakšne so DDV implikacije za davčne zavezance v primeru izpolnitve oz. neizpolnitve teh pogojev;
 • obveznost poročanja za skladiščenje na odpoklic v rekapitulacijskih poročilih;
 • obveznost vodenja evidenc tovrstnih dobav tako na strani prejemnika, kot tudi na strani dobavitelja.

Za zagotovitev, da se poenostavitev, uvedena z Direktivo Sveta 2006/112/ES v zvezi z ureditvami skladiščenja na odpoklic, lahko ustrezno spremlja, morajo imeti ustrezni pristojni organi držav članic avtomatičen dostop do podatkov, pridobljenih od davčnih
zavezancev v zvezi s takimi transakcijami, kar podrobneje ureja Uredba Sveta 2018/1909.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se bo neposredno uporabljala v vseh državah članicah od 1. januarja 2020.

Dodatni pogoji za oprostitve

Vzpostavljen je skupni okvir za ustrezna dokazila, ki se zahtevajo ob uveljavljanju oprostitev plačila DDV za dobave znotraj EU.

Glede identifikacijske številke za DDV v zvezi z oprostitvijo dobav blaga v trgovini znotraj Skupnosti, bo ob uveljavitvi sprejetih sprememb postal vpis veljavne identifikacijske številke za DDV pridobitelja blaga, ki jo dodeli država članica, ki ni država članica, v kateri se prevoz blaga začne, v sistem izmenjave informacij o DDV (VIES), dodaten vsebinski pogoj za uporabo oprostitve in ne zgolj formalna zahteva.

Izvedbena uredba št. 282/2011 določa, da bodo za transakcije znotraj Skupnosti po novem za namene oprostitve kot dokazilo o odpošiljanju ali prevozu sprejeti točno določeni dokumenti, ki se nanašajo na odpošiljanje ali prevoz blaga, kot so na primer:

 • podpisan tovorni list CMR, nakladnica, račun za letalski prevoz tovora ali račun prevoznika blaga;
 • zavarovalna polica v zvezi z odpošiljanjem ali prevozom blaga;
 • bančni dokumenti, ki dokazujejo plačilo odpošiljanja ali prevoza blaga;
 • uradni dokumenti, ki jih izda javni organ, kot je notar, in ki potrjujejo prihod blaga v namembno državo članico;
 • potrdilo, ki ga izda imetnik skladišča v namembni državi članici in ki potrjuje skladiščenje blaga v tej državi članici.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah od 1. januarja 2020.  

Enotna merila za pripis prevoza na področju verižnih poslov

Zaradi večje pravne varnosti pri določanju obravnave verižnih poslov z vidika DDV, so določena enotna merila.

Verižni posli se nanašajo na zaporedne dobave istega blaga, ki je predmet enega samega prevoza znotraj Skupnosti.

Enotna merila za pripis prevoza določajo, da je v primeru, ko je blago odposlano ali odpeljano neposredno od prvega dobavitelja do zadnje stranke v verig, prevoz potrebno pripisati samo dobavi, ki se opravi posredniku, razen če je posrednik sporočil svojemu dobavitelju identifikacijsko številko za DDV države odpošiljanja. V tem primeru se prevoz pripiše dobavi, ki jo opravi posrednik.

Posrednik v tem primeru pomeni dobavitelja v verigi, ki ni prvi
dobavitelj in ki sam ali prek tretje osebe za njegov račun odpošilja ali prevaža blago.

Predviden začetek uporabe enotnih meril za verižne posle je 1. januar 2020.

Podrobnejši opis sprememb je dosegljiv na tej povezavi.

Matic Bratož
Manager
mbratoz@deloittece.com

Mitja Lukan
Manager
mlukan@deloittece.com  

Ali ste našli kaj uporabnega?