Novice

Novosti na področju DDV

Davčne novičke, Jul 2016

S 1. 7. 2016 se skupaj z novelo Zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ZDDV-1) začne uporabljati Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju Pravilnik). Pravilnik določa podrobnosti glede obračunavanja in plačila uvoznega DDV prek obračuna DDV-O. Dodatno določa izjeme od obveznosti identifikacije za namene DDV in nov rok za oddajo izjav za izbiro obdavčitve transakcij v zvezi z nepremičninami. Pomembnejše novosti, ki jih prinaša Pravilnik so predstavljene v nadaljevanju.

Obračunavanje in plačevanje DDV ob uvozu ter uveljavljanje odbitka DDV ob uvozu

Doslej se je DDV ob uvozu pobiral kot uvozna dajatev, ki ga je ob uvozu skupaj z uvoznimi dajatvami obračunal carinski organ. Davčni zavezanec je odbitek DDV lahko uveljavljal naknadno preko obračuna DDV-O.

V skladu z novelo ZDDV-1 uvoznikom s 1.7.2016 dalje, DDV ob uvozu blaga ni več potrebno plačati v trenutku uvoza (skupaj z uvoznimi dajatvami), temveč se plačilo le-tega, ob izpolnjevanju določenih pogojev, lahko realizira na podlagi samoobdavčitve preko mesečnih (oz. trimesečnih) obračunov DDV-O.

Nova ureditev velja za davčne zavezance identificirane za namene DDV s sedežem v Sloveniji, ki bodo ob uvozu blaga carinskemu organu sporočili svojo veljavno identifikacijsko številko za DDV namene v Sloveniji in vse informacije potrebne za obračun uvoznega DDV, tj. davčno osnovo, stopnjo DDV in znesek DDV.

Davčni zavezanci identificirani za namene DDV, ki nimajo sedeža v Sloveniji, pa bodo morali izpolnjevati še dodaten pogoj. Imenovati bodo morali davčnega zastopnika, ki bo solidarno odgovoren za plačilo uvoznega DDV. Podrobnosti v zvezi s tem opisujemo v nadaljevanju.

Nove sheme ne morejo uporabljati ti. »atipični davčni zavezanci«, to so mali davčni zavezanci, davčni zavezanci, ki DDV obračunavajo le od pridobitev blaga znotraj Unije in prejetih storitev.

V Pravilnik se dodaja nova določba, ki določa, da lahko davčni zavezanec uveljavi pravico do odbitka ne prej kot v davčnem obdobju, v katerem je obračunal DDV od uvoza blaga. Davčni zavezanec prejemnik blaga, lahko odbija tisti znesek DDV, ki ga je plačal preko obračuna DDV-O. Pri tem se šteje, da je DDV plačan, ko je izkazan v obračunu DDV-O.

Ko se uporablja nova ureditev, je zavezanec za plačilo vselej zgolj prejemnik blaga, in ne carinski dolžnik.

Imenovanje davčnega zastopnika

Za davčnega zastopnika se lahko imenuje pravno ali fizično osebo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • opravlja ekonomsko dejavnost na ozemlju Slovenije;
  • ima sedež oziroma stalno bivališče v Sloveniji; in
  • je identificirana za namene DDV v Sloveniji.

Pravilnik na novo predpisuje, da mora davčni zastopnik pred začetkom zastopanja davčnemu organu predložiti pooblastilo prejemnika blaga za zastopanje z izjavo davčnega zastopnika, da brezpogojno prevzema solidarno odgovornost za plačilo DDV od uvoza blaga za določeno obdobje. Pooblastilo se bo oddajalo prek sistema eDavki.

Uvoznik lahko za določeno davčno obdobje imenuje le enega davčnega zastopnika. »Atipični davčni zavezanci« ne morejo nastopati v vlogi davčnega zastopnika.

Registracija za DDV za tujce

Novo določilo v Pravilniku predpisuje, da se davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji in opravlja le oproščene dobave blaga oziroma storitev s pravico do odbitka DDV (npr. izvoz) ni treba identificirati za namene DDV v Sloveniji. Tak davčni zavezanec lahko pravico do odbitka DDV uveljavlja v okviru mehanizma za vračilo DDV.

Nov rok za predložitev izjav o izbiri obdavčitve transakcij z nepremičninami

Davčna zavezanca, ki se dogovorita, da bosta od transakcij, ki bi morale biti oproščene plačila DDV, obračunala DDV po predpisani stopnji, morata svoji izjavi predložiti davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema eDavki na obrazcu DDV-Iz, za katerega se predpisuje nov rok za predložitev. Po novem je to zadnji delovni dan meseca, ki sledi mesecu, v katerem je nastal obdavčljivi dogodek.

Ali ste našli kaj uporabnega?