Poznatky

Dokumenty na stiahnutie

Stanovisko pre média zo dňa 6.5.2019

Stanovisko pre média zo dňa 14.7.2017

Stanovisko pre média zo dňa 20.1.2017