Tlačové správy

Lieky na výnimku budú dostupnejšie

Nové nastavenie systému má priniesť pacientom úplné odbremenenie od finančnej úhrady vysoko inovatívnych liekov

Bratislava 20. decembra 2017 – Dlho očakávaná zmena zákona môže byť dôležitým krokom pre napredovanie slovenského zdravotníctva. Delenie nákladov na lieky medzi výrobcu, resp. držiteľa rozhodnutia o registrácií, a zdravotnú poisťovňu sa tak má stať realitou a drahšie lieky by aspoň v určitom rozsahu mohli byť pre pacientov dostupnejšie. Dôležitú úlohu v tomto procese zohrávajú dohody o podmienkach úhrady liekov zdravotnou poisťovňou.

Preskúmať obsah

Oproti pôvodnému vládnemu návrhu bola novela v parlamente schválená s niekoľkými dôležitými zmenami. Zásadnou zmenou je to, že zmluvu o podmienkach úhrady liekov bude možné uzatvoriť aj na iný účel, ako je zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov,“ vysvetľuje Dagmar Yoder, advokátka spoločnosti Deloitte Legal.There is some text

Tento osobitný druh zmlúv o delení nákladov poskytne farmaceutickým spoločnostiam určitú flexibilitu pri úhradách tzv. liekov na výnimku. Významným faktorom pre zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov je možnosť dosiahnutia hranice nákladovej efektívnosti liečiva.

Ďalšou dôležitou zmenou oproti pôvodnému návrhu novely, je zabezpečenie rovnakej dostupnosti liekov pre poistencov všetkých zdravotných poisťovní. To je dané rovnocenným postavením všetkých poisťovní pri vyjednávaní zmluvy o podmienkach úhrady lieku s držiteľom registrácie v súvislosti s kategorizáciu, pričom takáto zmluva musí byť uzatvorená so všetkými poisťovňami a za rovnakých podmienok. Novela zákona tiež vypúšťa indikačné obmedzenie.

„To pre pacientov znamená, že ak spĺňajú indikáciu, pre ktorú je liek registrovaný, budú mať možnosť liečby týmto liekom,“ opisuje zmeny D. Yoder.

V súvislosti s niektorými liekmi môže nové nastavenie systému priniesť pacientom úplné odbremenenie od finančnej úhrady, pretože liek môže byť plne hradený zdravotnou poisťovňou. Napriek pozitívnej zmene ide len o prvý krok na ceste k lepšej dostupnosti liekov. Viaceré drahé onkologické lieky však budú pre pacientov zrejme aj naďalej nedostupné, a to najmä s ohľadom na nízku úroveň prahovej hodnoty, ale aj preto, že veľa takýchto liekov môže mať výrazný vplyv na prostriedky verejného zdravotného poistenia.