Tlačové správy

Odchod spoločností zo Slovenska bude nákladnejší

BRATISLAVA 28. decembra 2017 – Presun majetku daňovníka, jeho odchod alebo presun podnikateľskej činnosti bude od začiatku roka zdanený. Daň pri odchode, novinku v slovenskej daňovej oblasti, prináša novela Zákona o dani z príjmov platná od 1. januára 2018 a týka sa právnických osôb.

Preskúmať obsah

Toto zdanenie tak podľa novely nastane v situácií, keď slovenská spoločnosť presúva svoj majetok do zahraničia, ale aj keď zahraničná spoločnosť pôsobiaca na Slovensku presúva majetok zo Slovenska do zahraničia.

Vždy musí ísť o fyzický presun majetku – aktív – zo Slovenska do zahraničia, hoci z právneho hľadiska nejde o predaj majetku, nakoľko ústredie a stála prevádzkareň, medzi ktorými sa majetok presúva sú jednou právnickou osobou a teda osoba vlastníka majetku sa nemení, pre daňové účely ide o fikciu predaja a tento majetok sa na Slovensku zdaní tak, ako keby išlo o jeho predaj,“ uvádza na doplnenie Janka Farkašová, manažérka a daňová poradkyňa zo spoločnosti Deloitte.

Ak by napríklad slovenská spoločnosť presúvala do svojej pobočky v zahraničí počítače, základ dane by sa vypočítal ako rozdiel reálnej hodnoty týchto počítačov v čase presunu a ich daňovej zostatkovej ceny v čase presunu. Na takto vypočítaný základ dane by sa uplatnila sadzba dane vo výške 21%. „Ak by napríklad tieto počítače mali reálnu hodnotu určenú znaleckým posudkom vo výške 1 000 eur a boli by už daňovo odpísané, daňovník musí zaplatiť daň vo výške 210 eur, hoci k reálnemu predaju počítačov nedošlo,” vysvetľuje daňová poradkyňa Farkašová.

Uplatnenie zdanenia nastáva aj pri presune podnikateľskej činnosti alebo časti podnikateľskej činnosti do zahraničia, pričom v tomto prípade sa pre daňové účely uplatní fikcia predaja podniku alebo predaja časti podniku. V roku 2018 tak bude odchod výrobných spoločností zo Slovenska za lacnejšou pracovnou silou nákladnejší ako doteraz .

Tretím prípadom uplatnenia novinky je presun daňovej rezidencie zo Slovenska do zahraničia. Táto situácia môže nastať, keď daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR (má tu sídlo alebo miesto skutočného vedenia), a teda zdaňuje na Slovensku svoje celosvetové príjmy, zmení svoju daňovú rezidenciu a naďalej ich tu už zdaňovať nebude. Okrem presunu majetku dochádza aj k presunu záväzkov, preto sa rovnako ako v prípade presunu podnikateľskej činnosti uplatní fikcia predaja podniku alebo jeho časti.
Ustanovenia dane pri odchode sa prvýkrát použijú pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia po 31. decembri 2017.