Prognózy

Otvorené bankovníctvo a PSD2

Ako prosperovať v neistej budúcnosti

Iniciatívy regulačných orgánov známe ako PSD2 a Open Banking vyžadujú od bánk, aby „otvorili“ svoje klientske transakčné dáta tretím stranám - tento trend býva označovaný ako otvorené bankovníctvo. Ako ale tieto zmeny ovplyvnia tradičný obchodný model retailového bankovníctva? Čo môžu banky urobiť pre to, aby sa dobre pripravili na fungovanie v budúcom, otvorenom bankovom ekosystéme? To všetko sú dôležité otázky, na ktoré poznáme odpoveď.

Prehľad

Závery aktuálnej štúdie Otvorené bankovníctvo a PSD2 vypracované Deloitte UK nás vedú k presvedčeniu, že otvorenie bankových dát iniciované európskou smernicou PSD2 a britským Open Banking štandardom, podporené rýchlym rozvojom technológií, inováciami a meniacimi sa preferenciami klientov povedú v dlhodobom horizonte v európskom kontexte aj v samotnej Slovenskej republike k vzniku retailového bankovníctva, kde bankové produkty, služby a funkcionality budú otvorené tretím stranám, čo vo svojom dôsledku povedie k oddeleniu produktov a ich samotnej distribúcie.

Vo výslednom modeli bankovníctva vo forme online trhoviska budú mať klienti možnosť využívať jediné bankové rozhranie na prístup k produktom a službám celej rady poskytovateľov, vrátane tradičných bánk, novo nastupujúcich hráčov a fintech spoločností. Viacero poskytovateľov finančných služieb sa tu bude priebežne uchádzať o priazeň klientov ponukou personalizovaných produktov s pridanou hodnotou prostredníctvom platformy bankového trhoviska.

Domnievame sa, že v prostredí online bankového trhoviska majú tradičné banky možnosť voľby zo štyroch širších vzájomne sa nevylučujúcich strategických možností:

Otvorené Bankovníctvo

Banka ako poskytovateľ produktov

V tomto modeli sa banka vzdá kontroly nad klientskym rozhraním a súťaží tým, že využíva silné stránky svojich produktov za účelom získania prístupu ku klientom prostredníctvom platforiem tretích strán či svojich konkurentov. Banky si budú musieť vybrať oblasti služieb, v ktorých majú najlepšiu šancu obstáť v konkurencii.

Tieto produkty budú vystavené oveľa väčšej konkurencii ako v súčasnom prostredí uzavretého trhu. Navyše tieto subjekty budú musieť prihliadať aj k potenciálnym poplatkom za prístup k externým platformám.

Banka ako poskytovateľ infraštruktúry

V tomto modeli by existujúca banka už neposkytovala užívateľské rozhranie ani bankové produkty. Namiesto toho by generovala príjmy z poskytovania technologických služieb pre online platformy a poskytovateľa bankových služieb. Napríklad by mohla ponúkať využitie svojich platobných brán iným subjektom alebo poskytovať servisné funkcie ako napríklad Know Your Customer (KYC) a AML kontroly. To možno prirovnať k spôsobu, akým generujú výnosy telekomunikačné spoločnosti za streamovanie a poskytovanie mediálneho obsahu prostredníctvom vlastnej infraštruktúry.

Aj keď to zrejme nebude preferovaný variant pre dnešné tradičné banky, môže to byť voľba pre banky bez silnej etablovanej značky, ktorým sa nedarí ponúknuť dostatočne kvalitné užívateľské rozhranie alebo nemôžu ponúknuť produkty za konkurencieschopné ceny.

Banka ako poskytovateľ komplexných služieb

Tento model predstavuje status quo, kedy by banka naďalej pokračovala v ponuke komplexných služieb a ponúkala vlastné produkty prostredníctvom vlastnej distribučnej siete s obmedzenou či žiadnou integráciou tretích strán prostredníctvom API. To by mohla byť vhodná cesta pre niekoľko dominantných hráčov so silnými značkami. Tento variant má najväčšiu šancu na úspech v situácii, keď banka zameria svoju energiu na konkrétny segment alebo produkt, v ktorom sa bude vedieť odlíšiť od ostatných produktov dostupných prostredníctvom online platformy finančného trhoviska.

Aby poskytovatelia, ktorí sa rozhodnú pre túto variantu, zostali konkurencieschopní, musia začať využívať klientske dáta oveľa efektívnejšie a musia prispôsobiť svoj pricing, ponuky aj celkovú zákaznícku skúsenosť.

Banka ako poskytovateľ klientskeho rozhrania

V tomto modeli si banky ponechajú kontrolu nad klientskym rozhraním a zostanú hlavným miestom interakcie pre klientov a ich finančné potreby. Nebudú už však klientom poskytovať vlastné bankové produkty a služby. Namiesto toho budú ponúkať produkty a služby prostredníctvom vlastného rozhrania od rôznych poskytovateľov, vrátane iných bánk, nových hráčov a fintech spoločností. Umožní tak klientom si slobodne vybrať nimi preferované produkty tretích strán. Klienti by ťažili z väčšej transparentnosti produktov a cien a súčasne širšej ponuky. To sa dnes už deje v odvetví správy majetku s nástupom retailových investičných platforiem.

Táto možnosť by vyžadovala, aby si banky osvojili nový obchodný model. Pretože by už neprijímali vklady ani neposkytovali úvery, nemohli by vytvárať čistú úrokovú maržu. Namiesto toho by generovali výnosy prostredníctvom poplatkov tretích strán, ktoré by mali záujem využívať ich online rozhrania. Je tiež pravdepodobné, že by sa snažili o monetizáciu vybraných klientskych dát za predpokladu súhlasu regulátora, napríklad ich zdieľaním s retailovými obchodníkmi, ktorí by radi ponúkli cielené zákazníckej odmeny alebo zľavy.

Dnešné banky zvažujúce túto cestu by profitovali zo svojich silných etablovaných značiek. Pri tomto variante sa však jedná o tú najnáročnejšiu voľbu. A to z pohľadu technológií nevyhnutných pre integráciu v reálnom čase s ekosystémom poskytovateľov - tretích strán, tak čo sa týka pokročilých schopností dátovej analytiky.

Bez ohľadu na to, ktoré strategické varianty či skôr ich kombináciu si banky zvolia, budú musieť vziať do úvahy množstvo faktorov, ak budú chcieť uspieť v novo nastavenom trhovom prostredí otvoreného bankovníctva. Budú stáť pred výzvami zmien spôsobu riadenia, vnútornej kultúry, prenastavenia organizácie v súlade s požiadavkami digitálneho veku a nutnosti zaistiť si kľúčovú schopnosť optimálne vyťažovať vlastné i externé dáta. 

Pokiaľ máte záujem diskutovať dopady otvoreného bankovníctva a PSD2 na vašu inštitúciu, obráťte sa prosím na náš tím predstavený nižšie.