Tlačové správy

Počet pacientov využívajúcich mobilné aplikácie zamerané na zdravie rastie

Bratislava, 10. augusta 2017 – Z vyše 260 000 existujúcich mobilných aplikácií určených na sledovanie zdravotného stavu používa minimálne jednu približne 70 % pacientskych skupín na celom svete.

„Väčšina členov oslovených pacientskych skupín, ktorí odpovedali v rámci štúdie, používa aspoň jednu aplikáciu zameranú na zdravie. Takmer tretina z nich používa mobilnú aplikáciu pravidelne a štvrtina príležitostne,“ uviedla Ľubica Dumitrescu, partnerka spoločnosti Deloitte zodpovedná za služby v oblasti zdravotníctva, farmaceutického a biotechnologického priemyslu.

Ako ďalej vyplýva zo štúdie spoločnosti Deloitte, približne 76 % pacientskych skupín uviedlo, že pacienti majú „vysokú“ alebo „istú“ dôveru v aplikácie vyvinuté skupinami pacientov, ale iba 32 % z nich by to isté povedalo o aplikáciách vytvorených farmaceutickými spoločnosťami.

„Navyše 83 % pacientskych skupín uviedlo, že ich členovia by boli „ochotní“ alebo „trochu ochotní„ zdieľať osobné údaje zo svojej aplikácie so svojím špecialistom alebo lekárom primárnej starostlivosti, kým len 30 % z nich by bolo ochotných zdieľať svoje údaje s farmaceutickou spoločnosťou,” dodala Ľubica Dumitrescu.

Počet „pripojených“ pacientov rastie

V Spojenom kráľovstve používa mobilné aplikácie zamerané na zdravie až 81 % pacientskych skupín, v USA 77 % a celosvetovo je tento podiel 44 %. Zo skúmanej vzorky 190 pacientskych skupín má prístup k týmto aplikáciám cez smartfón 65 %. Takmer 70 % z nich využíva minimálne jednu aplikáciu na sledovanie zdravotného stavu, pričom viac ako polovica používa aplikácie pravidelne alebo príležitostne.

Graf: Počet „pripojených“ pacientov
Graf: Počet „pripojených“ pacientov

Zo všetkých približne 260 tisíc mobilných aplikácií zameraných na zdravie, ktoré boli na celom svete uvedené na trh, len nepatrné percento z nich pochádza od farmaceutických spoločností. Pritom počet aplikácií farmaceutických spoločností sa za posledné tri roky strojnásobil z 305 v roku 2013 na 988 v roku 2016. Medziročný nárast stiahnutí týchto aplikácií sa však rapídne spomalil zo 197 % medzi rokmi 2013 a 2014 na len 5 % medzi rokmi 2015 a 2016.

Výzvy pri zavádzaní digitálnych technológií

Odborníci Deloitte identifikovali šesť hlavných výziev farmaceutického sektora pri zvyšovaní miery orientácie na pacienta:

·         tradičná produktovo orientovaná kultúra farmaceutického sektora môže byť v rozpore s prechodom na flexibilnejšiu a vnímavejšiu kultúru orientovanú na pacienta,

·         regulačná neistota v oblasti digitálnych technológií a orientácie na pacienta –zložité regulačné prostredie vytvára neistotu v rámci farmaceutického sektora, pokiaľ ide o očakávania a požiadavky regulačných orgánov,

·         bezpečnosť údajov a ochrana súkromia vzhľadom na pribúdanie medicínskych aplikácií a iných digitálnych technológií – pri identifikovateľných údajoch musí farmaceutický sektor zabezpečiť čo najvyššiu úroveň bezpečnosti údajov, ochranu súkromia a tiež súhlas používateľa,

·         spoluprácu pacienta s farmaceutickými spoločnosťami môže podkopávať reputácia sektora – v minulosti došlo k narušeniu dôvery verejnosti, čo znižuje ochotu pacientov spolupracovať s farmaceutickým sektorom,

·         prilákanie talentov s potrebnými zručnosťami na podporu ekosystému orientovaného na pacienta – tradičná firemná kultúra farmaceutického sektora môže mať vplyv na nábor a udržanie si ľudí s digitálnymi zručnosťami,

nízka úroveň zdravotnej a digitálnej gramotnosti má vplyv na schopnosť pacientov efektívne spolupracovať – približne jedna tretina až jedna polovica ľudí má nízku gramotnosť v oblasti zdravia, čo môže podkopať spoluprácu pacientov s mobilnými technológiami v oblasti zdravia.

O prieskume

Nový prieskum, vydaný Centrom spoločnosti Deloitte pre riešenia v oblasti zdravia, skúma, ako môžu digitálne technológie pomôcť farmaceutickým spoločnostiam lepšie sa orientovať na pacienta, aby si zachovali trhovú pozíciu, ziskovosť a dosahovali lepšie výsledky v oblasti zdravia. Prieskum sa okrem iného zameral aj na vývoj a využívanie aplikácií, zameraných na zdravie, medzi 12 poprednými farmaceutickými spoločnosťami a medzi 190 oslovenými pacientskymi skupinami.

Deloitte je svetový líder v oblasti služieb poskytovaných pre verejný sektor. Tím približne 17 000 profesionálov poskytuje služby pre verejný sektor vo vyše 100 krajinách po celom svete. Pomáhame vládam a inštitúciám fungovať plynule a každý deň tak zlepšujeme životy občanov v oblastiach ako zdravotníctvo, verejná správa, bezpečnosť, spravodlivosť, obrana, vzdelávanie a iné. Verejný sektor je najdôležitejší pre naše konzultačné služby a zároveň druhé najrýchlejšie rastúce odvetvie v spoločnosti. Celkové tržby Deloitte v oblasti poradenstva pre verejný sektor dosiahli v uplynulom finančnom roku približne 4,5 mld. USD.