Tlačové správy

Pri podnikových kombináciách už firmy nebudú mať na výber  

BRATISLAVA 28. decembra 2017 – Podnikové kombinácie, teda nepeňažné vklady, zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia obchodných spoločností alebo družstiev bude od začiatku roka 2018 možné uskutočniť pre daňové účely už len v reálnych hodnotách. Tieto zmeny prináša v decembri schválená novela Zákona o dani z príjmov.

Zákon o dani z príjmov doteraz dával v prípade realizácie podnikových kombinácii daňovníkovi pre účely dane z príjmov na výber medzi reálnymi hodnotami a pôvodnými cenami (daňovo neutrálnou formou).

„Podľa novely už bude možné iba v reálnych hodnotách realizovať nielen vklady, realizované v rámci slovenských transakcií, ale aj individuálne vklady resp. vklady podniku alebo jeho časti mimo územia SR, ale samozrejme aj z tohto pravidla existujú výnimky“ vysvetľuje Martin Chlebec, manažér a daňový poradca zo spoločnosti Deloitte.

Novela zavádza aj oslobodenie príjmov z predaja akcií akciovej spoločnosti alebo obchodného podielu u spoločníka spoločnosti s ručením obmedzením alebo u komanditistu komanditnej spoločnosti alebo obdobnej spoločnosti v zahraničí. Avšak po splnení konkrétných podmienok stanovených zákonom.
Oslobodenie sa nevzťahuje na predaj akcií/obchodného podielu spoločnosti, ktorá je v likvidácii, konkurze alebo reštrukturalizácii. „Toto sa však nevzťahuje na prípady kedy bude obchodný podiel resp. akcie slovenskej spoločnosti predávať zahraničná spoločnosť,” vysvetľuje Chlebec.

Príklad pre vklad majetku:
Slovenská spoločnosť (slovenský daňový rezident) vlastní okrem iného majetku aj nehnuteľnosť, pozemok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako jej aktuálna trhová hodnota. Spoločnosť plánuje na pozemku postaviť budovu. Kvôli získaniu potrebného bankového úveru potrebuje nehnuteľnosť (pozemok) odčleniť a previesť na samostatnú spoločnosť, ktorá bude jej 100% dcérskou spoločnosťou. Hodnota vkladu uznaná na vklad spoločníka (vkladateľa) je zhodná s trhovou hodnotou určenou znaleckým posudkom.
Nepeňažný vklad môže slovenská spoločnosť realizovať podľa zákona o dani z príjmov v reálnych hodnotách alebo pôvodných cenách.
Nepeňažný vklad v reálnych hodnotách vedie k daňovej povinnosti vypočítanej z rozdielu medzi uznanou hodnotou nepeňažného vkladu a obstarávacou hodnotou nehnuteľnosti. Takto vypočítaný rozdiel bude predstavovať zisk u vkladateľa. Pre účely dane z príjmov preberie prijímateľ  vkladaný majetok v reálnej, vyššej hodnote.
Nepeňažný vklad v pôvodných cenách je pre vkladateľa ako aj prijímateľa vkladu v momente vkladu daňovo neutrálny. Vkladateľ nepeňažného vkladu síce vykáže účtovný zisk vo výške rozdielu medzi uznanou hodnotou nepeňažného vkladu a účtovnou hodnotou vkladaného majetku. Uvedený rozdiel sa však nezahŕňa do základu dane vkladateľa.
Pre prijímateľa vkladu je nadobudnutie vkladu iba súvahová operácia. Nemá vplyv na výsledok hospodárenia. Pre účely dane z príjmov preberie prijímateľ  vkladaný majetok v pôvodnej, nižšej hodnote.

„V zmysle novely Zákona o dani z príjmov tak už nebude možné takúto transakciu realizovať daňovo neutrálnou cestou, teda v pôvodných cenách“ uzatvára Chlebec. Vklad v reálnych hodnotách tak bude v podstate nevýhodnejší, keďže slovenská spoločnosť reálne nedosiahla zisk, pretože ide o prevod nehnuteľnosti medzi materskou a dcérskou spoločnosťou a daň by musela spoločnosť zaplatiť zo svojich zdrojov.