Novinky

Oddelenia IT sa snažia popri šetrení aj inovovať

Bratislava, 10. apríla 2014 – Manažment väčšiny spoločností očakáva od oddelení IT viac než len prevádzku. Kým vo svete vedenia spoločností považujú za dôležitú implementáciu podnikovej stratégie a takmer polovica z nich očakáva od oddelení IT aj optimalizáciu podnikových procesov, na Slovensku sa očakáva najmä šetrenie nákladov a zvyšovanie efektívnosti IT. Vyplýva to z globálneho prieskumu spoločnosti Deloitte, ktorý sa uskutočnil medzi vyše 700 riaditeľmi oddelení IT (CIO) a vedúcimi manažérmi IT z rôznych sektorov.

Prieskum medzi IT riaditeľmi na rok 2014

CIO na celom svete pracujú v náročnom prostredí, ktoré sa vyznačuje čoraz vyššími očakávaniami, rýchlym rastom dynamiky zmien v podnikaní a technológiách, skracujúcim sa životným cyklom zavádzania technológií a nedostatkom dostupných talentovaných pracovníkov.

Zdá sa však, že obdobie znižovania nákladov na IT už majú firmy vo svete za sebou. Rozpočty väčšiny (78 %) z nich sa podľa prieskumu vlani zvýšili alebo zostali nezmenené. Takmer polovica prostriedkov sa pritom použila na financovanie zmien a aktivít v oblasti rozvoja. Pokles rozpočtovaných prostriedkov uviedlo len 22 % spoločností.

Graf: Ako sa v poslednom roku zmenil váš rozpočet na IT?

„Na Slovensku, naopak, väčšina opýtaných CIO tvrdila, že ich rozpočet sa v poslednom roku nezmenil alebo sa znížil. Medzi hlavné priority oddelení IT v nadchádzajúcich 12 až 18 mesiacoch pritom zaradili zabezpečenie prevádzky IT, úsporu nákladov a reakciu na nové podnikateľské potreby,“ uviedol Tomáš Belavý, manažér na oddelení consultingu spoločnosti Deloitte.

Vo všeobecnosti je požiadavka na minimálnu mzdu pri modrej karte 1,5 násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve a ukončené vysokoškolské vzdelanie. Z porovnania minimálnych platových požiadaviek na získanie modrej karty vyplýva, že rozhodujúcim faktorom je výška priemernej mesačnej mzdy v jednotlivých krajinách Európskej únie.

Inovácie

Výsledky prieskumu poskytujú presvedčivé dôkazy, že CIO musia vynaložiť veľké úsilie, aby sa stali vysoko efektívnymi podnikovými partnermi. Okrem iného sa snažia viesť aj agendu inovácií. Kým väčšina CIO uznáva, že IT zohrávajú v tejto oblasti zásadnú úlohu, len 35 % je presvedčených, že ich oddelenie sa v rámci podniku považuje za dôveryhodné centrum inovácií.

„CIO na Slovensku veria, že zavádzanie inovácií prispieva k šetreniu prevádzkových nákladov na IT, k zlepšeniu dobrého mena a spokojnosti zákazníka, ako aj k lepšiemu vývoju produktov spoločnosti. Až 76 % opýtaných považuje inovácie za kľúčovú súčasť podnikania firmy a až 80 % z nich si uvedomuje, že oddelenie IT podporuje inovačnú stratégiu organizácie,“ uviedol Ivan Lužica, partner na oddelení consultingu spoločnosti Deloitte.

Graf: V ktorej fáze implementácie uvedených technológií sa nachádza vaša spoločnosť?

 

Talenty

Významným problémom CIO je nábor a udržanie talentovaných pracovníkov s vhodnými zručnosťami potrebnými na uspokojenie nových obchodných požiadaviek. Najväčší dopyt je po odborníkoch, ktorí skutočne rozumejú podnikaniu, myslia strategicky a efektívne komunikujú.

„Až 70 % opýtaných na Slovensku uviedlo, že majú problém pri nábore pracovníkov, či už ide o absolventov alebo skúsených pracovníkov s vhodnými zručnosťami,“ uviedol T. Belavý. Udržať sa ich podľa neho snažia zlepšením rovnováhy medzi prácou a súkromím, možnosťou práce na výnimočných projektoch a poskytovaním vzdelávania šitého na mieru.

Takmer polovica CIO pritom tvrdí, že najväčším nedostatkom v obchodných zručnostiach ich pracovníkov v oblasti IT je neschopnosť efektívne poskytovať služby a myslieť strategicky. Z technických zručností najviac absentujú vývoj aplikácií, technologické stratégie a architektúra, ako aj technologické procesy.

Kariéra

Na základe krokov, ktoré CIO podnikajú, je zrejmé, že sa usilujú mať strategickejší vplyv na svoje organizácie. Tretina CIO naznačila, že svoju kariéru nepovažuje za úplne uspokojivú. Impulzom pre väčšinu z nich by bola nová výzva alebo zmena smerovania kariéry.

Viac ako dve tretiny opýtaných na Slovensku pracuje na pozícii IT riaditeľov a CIO dlhšie ako 3 roky a približne polovica túto pozíciu zastáva viac ako 6 rokov.

O prieskume

Na otázky odpovedalo viac ako 700 respondentov z Ameriky, Európy, Blízkeho východu, Afriky, Ázie a Austrálie. Viac ako 70 % respondentov pochádzalo z Európy. Zo Slovenska odpovedalo 37 respondentov. Zber údajov sa uskutočnil v roku 2013.

O spoločnosti Deloitte

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry združenia Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firiem sa uvádza na adresewww.deloitte.com/sk/o-nas.

Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenstva a transakčného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 200 000 odborníkov sa usiluje, aby sa spoločnosť Deloitte stala štandardom najvyššej kvality.

© 2014 Deloitte Slovensko

 

Bolo to užitočné?