Novinky

Firmy čaká výzva: čelia nedostatku talentov a kvalitných lídrov

Bratislava, marec 2013 – Napriek spomaleniu ekonomiky sa výdavky na vzdelávanie a rozvoj vo firmách v minulom roku zvýšili o 12 %, čo je najväčší nárast za posledných osem rokov. V štúdii spoločnosti Deloitte o predikciách v tejto oblasti sa uvádza, že podniky po celom svete budú v roku 2013 čeliť rastúcemu nedostatku talentov a kvalitného vedenia. V tejto súvislosti sa preto očakáva nárast potreby prijímania opatrení a školení o riadení výkonnosti, rozvíjania kultúry, zavádzania nepretržitého vzdelávania a vypracovania moderných stratégií kariérneho rozvoja.

„Prichádza obdobie zmien, na ktoré profesionáli z ľudských zdrojov čakali od roku 2009. Po nekonečných optimalizáciách  a krátení rozpočtov na vzdelávanie pochopili, že neustály tlak na znižovanie nákladov a manažment im neumožňuje rozvíjať sa a výsledný efekt je často kontraproduktívny,“ uviedla Andrea Baxová, manažérka na oddelení poradenských služieb v oblasti ľudského kapitálu spoločnosti Deloitte Slovensko.
  
Veľká konkurencia v oblasti talentov

Dnešný trh s  talentami je veľmi konkurenčný. Ľudia so žiadanými schopnosťami sa hľadajú ťažko. Dostupné široko-využiteľné nástroje uľahčujú mimoriadne úspešným pracovníkom efektívne hľadať nové pozície a zamestnávateľom zasa získavať mimoriadne úspešných pracovníkov.

Oblasti hodnotenia výkonov a zlepšovania líderstva

V rámci zvyšovania kvality manažmentu sa budú firmy musieť zameriavať na rozvíjanie podpory generácie praktických a angažovaných lídrov so schopnosťou riadiť veľmi rozmanité tímy. Za posledné dva roky sa tento problém prehĺbil.

Samotné firmy priznávajú, že najvyšším riadiacim štruktúram v organizáciách veľmi záleží na sile líderských schopností manažmentov na všetkých stupňoch riadenia. Až 55 % z nich uvádza, že medzi tromi najväčšími prekážkami rastu firiem existuje priestor práve na zlepšovanie líderských schopností .

Dôvera v stredný manažment, ktorý najviac ovplyvňuje výkony zamestnancov, klesla zo 66 % v roku 2010 na 49 % v roku 2012. Podľa mnohých spoločností sa počet talentov – lídrov v strednom manažmente znižuje. Výsledky štúdie ukazujú, že produktivita spoločností, ktoré prehodnocujú svoje ciele štvrťročne, je o tretinu vyššia ako produktivita spoločností, ktoré si stanovujú resp. hodnotia dosiahnuté ciele iba na ročnej báze. Plánovanie rozvoja sa stalo pre talenty jedným z kľúčových krokov. Spoločnosti, ktoré disponujú vynikajúcimi kariérnymi plánmi, dosahujú dvojnásobne vyššie výnosy na zamestnanca v porovnaní s konkurentmi.

Globálne líderstvo a sila potenciálnych lídrov sa stali najvyššou prioritou 

Nový súbor líderských kompetencií a rozvoj líderstva ako takého je najvyššou prioritou v roku 2013.  Je zrejmé, že „kompetencie, na ktorých záleží“, sa v jednotlivých krajinách štatisticky líšia. Manažéri najmä vo väčších korporáciách musia počítať s tým, že sa budú musieť prispôsobovať lokálnym potrebám.
Rastúca potreba zručností sa prejavuje najmä v týchto oblastiach: riadenie výkonnosti, analýza a segmentácia zamestnancov, analýza a meranie úžitku vzdelávania. Vzdelávanie má pridanú hodnotu iba za predpokladu, že je integrované do programov pre talenty, plánovania pracovnej sily, rozvoja líderstva.

Programy zamerané na špeciálne zručnosti

Organizácie, ktoré budujú stratégie „nepretržitého rozvoja“ alebo „špeciálne kariérne plány, zlepšujú často viac než len zručnosti a výkonnosť – zvyšuje sa miera angažovanosti a retencia zamestnancov. S oblasťou riadenia výkonnosti úzko súvisí rýchlo rastúca potreba vytvárania kultúry spoločenského uznania, ktorá znižuje nútenú fluktuáciu o viac ako tretinu. Štúdia dôkladne skúmala oblasť oceňovania a uznania, pričom zistila, že existuje obrovské množstvo scenárov „ocenenia za služby“ a „uznania zamestnanca nadriadeným“, ktoré zjavne neprinášajú veľkú ekonomickú hodnotu. Firmy musia byť kreatívne a umožniť zamestnancom získať uznanie aj zábavnou a živou formou napr. od svojich kolegov.

Analýzy, veľké dáta a plánovanie pracovnej sily sa stanú hlavným cieľom tímov ľudských zdrojov

Mnohé tímy ľudských zdrojov trpia vo všeobecnosti nedostatkom skúseností s analýzou talentov. Očakáva sa však, že rok 2013 bude bodom zvratu, v ktorom sa stanú potrebnou investíciou. V tejto oblasti existuje mnoho možností prinášajúcich veľmi vysokú návratnosť investícií. Napríklad pochopenie vlastností a motivačných faktorov mimoriadne výkonných obchodníkov môže priniesť veľké výnosy, pričom mnohé spoločnosti to nerobia správne. Výskum ukazuje, že umožniť a následné oceňovať vzájomné zdieľanie vedomostí medzi zamestnancami môže viesť k veľkej návratnosti investícií.

Sociálne nástroje a správanie začali významne meniť mnohé stratégie HR

Súčasťou technologickej stratégie ľudských zdrojov by malo byť poskytovanie podporných služieb  ľudských zdrojov aj na mobilných zariadeniach a zamyslenia sa, do akej miery vôbec mobilné technológie ladia s takmer každou oblasťou ľudských zdrojov.

Interné systémy spolupráce ako Yammer, Chatter a Jive sa v súčasnosti bežne používajú na zdieľanie vedomostí a hľadanie odborných poznatkov, čo umožňuje rozvoj neformálneho vzdelávania. Pri riadení výkonnosti mnohé spoločnosti experimentujú so sociálnou spätnou väzbou (nepretržitá spätná väzba online) a s podporou spoločenského uznania v procese hodnotenia zamestnanca. „Predstavte si usilovného a veľmi efektívneho pracovníka služieb zákazníkom, ktorého milujú zákazníci, ale pre vyšší manažment môže byť neviditeľný. Motivačný dopad  ocenenia od jeho spolupracovníkov či zákazníkov musí byť veľký,“ uvádza Andrea Baxová.

Zmena zručností ľudských zdrojov sa stala veľkou prioritou

Žiaľ, len 15 % spoločností, ktoré sme minulý rok skúmali, uviedlo, že u nich prebieha  preškolenie alebo nepretržité vzdelávanie ľudských zdrojov. Organizácie preto musia v roku 2013 investovať čas a peniaze do zručností a vzdelávania tímov ľudských zdrojov. Tímy ľudských zdrojov sú viac ako ktorýkoľvek iný článok organizácie vystavované stále novým vedomostným či technologickým požiadavkám, aby ako prví udržali tempo s vývojom trhu. V roku 2013 budú „odvážni“ a „podnikateľsky orientovaní“ šéfovia na oddeleniach ľudských zdrojov vyčnievať nad svojich kolegov. Na druhej strane je čoraz dôležitejšia strategická úloha ľudských zdrojov vo firmách. Vysoko výkonní šéfovia a ich tímy našli spôsob, ako automatizovať, optimalizovať a outsourcovať „nestrategické“ časti ich činností a s laserovou presnosťou sa zameriavajú na oblasti s vysokou hodnotou.   

„Veľké aj malé spoločnosti na Slovensku budú pravdepodobne sledovať globálne trendy a do centra ich záujmu sa dostanú ľudské zdroje viac, ako inokedy. Očakáva sa, že sa budú zaoberať najmä kompetenciami manažmentu, udržiavaním a vyhľadávaním talentov, dôkladnejším hodnotením ľudí a ich skutočnou motiváciou,“ dodáva Andrea Baxová.

Celé znenie štúdie môžete nájsť HR Predictions for 2013

 

O spoločnosti Deloitte

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry združenia Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firiem sa uvádza na adresewww.deloitte.com/sk/o-nas.

Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenstva a transakčného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 195 000 odborníkov sa usiluje, aby sa spoločnosť Deloitte stala štandardom najvyššej kvality.

© 2013 Deloitte Slovensko

Bolo to užitočné?