Novinky

Podnikatelia bez nových stimulov do výskumu a vývoja investovať nebudú

Bratislava, 28. júna 2013. Takmer jedna štvrtina slovenských firiem, ktorá realizuje aktivity v oblasti výskumu a vývoja očakáva v tejto oblasti znižovanie svojich výdavkov alebo plánuje nevynakladať vôbec žiadne výdavky, ak sa nezmení súčasné regulačné prostredie. To je jeden z výstupov v poradí druhého prieskumu „R&D Survey“, ktorý realizovala spoločnosť Deloitte a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu na jar tohto roka. Prieskum sa okrem Slovenska realizoval aj v Poľsku, Česku, Maďarsku a v Chorvátsku.

R&D prieskum 2013

„Za posledných desať rokov chýbal politike výskumu, vývoja a inovácii na Slovensku jednotný a dobre premyslený koncept regulačného prostredia, jasný a konzistentný súbor cieľov a vhodné zdroje, ktoré by viedli k zosúladeniu riešení rôznych príslušných problémov. Nie je preto žiadnym prekvapením, že výdavky v oblasti výskumu a vývoja stagnovali na úrovni približne vo výške 0,47 % z HDP v celom uplynulom desaťročí bez náznaku čo aj len mierneho trendu rastu“Martin Rybár, riaditeľ daňového oddelenia Deloitte, zodpovedný za oblasť výskumu a vývoja a vládnych stimulov.

Prieskum odhalil, že 8 % skúmaných spoločností na Slovensku nevynakladá vôbec žiadne finančné prostriedky na výskum a vývoj. Z tých, ktoré tak robia, tretina z nich vynakladá menej ako 5 % zo svojich výnosov, 8 % vynakladá viac ako 5 % a takmer polovica skúmaných spoločností vynakladá viac ako desatinu zo svojich výnosov na výskum a vývoj.

Vláda má ambiciózne plány na zvýšenie výdavkov v tejto oblasti slovenskej ekonomiky minimálne na úroveň 1,2 % z HDP do roku 2020. Angažovanosť firiem na splnení tohto plánu je preto veľmi dôležitá.

V rámci prieskumu sme preto chceli identifikovať externé faktory, ktoré by mohli účinne stimulovať slovenské spoločnosti pri zvyšovaní ich výdavkov na výskum a vývoj. Respondenti vo svojich odpovediach ako najdôležitejšie faktory uviedli dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily v oblasti výskumu a vývoja a objem a dostupnosť väčšieho počtu druhov pomoci (finančné príspevky, daňové úľavy atď.). Ochrana práv duševného vlastníctva a stabilita regulačného prostredia sa považujú za najmenej dôležité externé faktory zvyšujúce výdavky na výskum a vývoj.

Čo sa týka nedostatku kvalifikovaných špecialistov v oblasti výskumu a vývoja, firmy priznávajú, že tento faktor má významný vplyv na ich spoločnosti. Niektorí z nich uviedli, že museli obmedziť alebo úplne prerušiť projekty výskumu a vývoja len preto, že nemali k dispozícii kvalifikovaných špecialistov v oblasti výskumu a vývoja. Nedostatok riadne kvalifikovaných pracovníkov na trhu je najviac zdôrazňovaný problém; len spoločnosti s vyššími výdavkami na vývoj a výskum a tie, ktoré školia vlastných zamestnancov, nepovažujú tento faktor za významný.

Vyše dve tretiny (67,7 %) slovenských firiem spolupracuje pri realizácii projektov výskumu a vývoja s tretími stranami. Najbežnejšími partnermi v rámci spolupráce sú univerzity a akadémie vied, po nich nasledujú súkromné vedecké inštitúcie a inštitúcie výskumu a vývoja. 16 % respondentov zvažuje aj akvizíciu začínajúcich spoločností alebo odčleňujúcich sa oddelení spoločností s potenciálom v oblasti výskumu a vývoja.

Asi polovica spoločností realizujúcich činnosti v oblasti výskumu a vývoja pravdepodobne nebude v nasledujúcich rokoch zvyšovať svoje výdavky, ak sa nezmení súčasné regulačné prostredie. Okrem toho 16 % respondentov v skutočnosti očakáva znižovanie svojich výdavkov na výskum a vývoj, čo predstavuje signál, ktorý situáciu ešte zhorší.

Konkurencia medzi krajinami uchádzajúcimi sa poskytnúť „zázemie“ centrálam výskumu a vývoja nadnárodných spoločností sa stupňuje, a preto mnohé európske a iné krajiny plánujú zavádzať zaujímavé programy dotácií a stimulov v oblasti výskumu a vývoja alebo upravujú svoje zastarané režimy tak, aby sa stali zaujímavejšie“ uvádza Martin Rybár.

Kým podiel výdavkov na výskum a vývoj z celkového HDP tvorí na Slovensku iba 0,68%, čo nás zaraďuje na chvost rebríčka medzi dopytovanými krajinami, omnoho lepšie je na tom Česká republika, kde je tento podiel 1,84%, za ním nasleduje Maďarsko 1,12%, a Chorvátsko 0,77% a Poľsko, kde je podiel aktivít z výskumu a vývoja 0,75% z celkového HDP.

Medzi najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňujú vývoj a výskum vo všetkých krajinách je dostupnosť ďalších typov stimulov a objem poskytovaných úľav a výhod. Vo všetkých krajinách, sú aplikované oba systémy podpory (programy finančných príspevkov a daňové stimuly v oblasti výskumu a vývoja). Využívanie daňových stimulov je však vo všetkých krajinách nedostatočné. Viac ako 25% respondentov daných spoločností v regióne ich nevyužíva kvôli neistému prístupu daňových orgánov a nejasnosti zadefinovania aktivít v oblasti výskumu a vývoja.

Na Slovensku je situácia podobná. Respondenti majú podstatne menej skúseností s daňovými stimulmi než grantovými programami: 16 % respondentov tvrdí, že poznajú rôzne daňové stimuly a len 3 %, resp. 2 % z nich ich aj skutočne využili.

Jedným zo spôsobov zvyšovania výdavkov do výskumu a vývoja je ďalej zlepšovať informovanosť o existujúcich finančných príspevkoch a stimuloch v tejto oblasti, ale i pridávať nové nástroje s cieľom motivovať spoločnosti zvyšovať výdavky na výskum a vývoj“ uviedol Martin Rybár.

"Získavanie investícií s vysokou pridanou hodnotou je dlhodobou prioritou SARIO. Aj preto nám prieskum pomôže zadefinovať a nastaviť podporne mechanizmy tak, aby vytvárali motivačný základ či už pre expanzie v oblasti výskumu a vývoja alebo pri podpore zakladania nových firiem s R&D kapacitami", uviedol šéf investičných projektov SARIO Roman Sabo.

Prieskum v oblasti výskumu a vývoja zahŕňa názory generálnych riaditeľov, finančných riaditeľov, daňových odborníkov a špecialistov na výskum a vývoj 62 stredne veľkých a veľkých slovenských spoločností a iných inštitúcií. Účastníci mali vyplniť webový dotazník pozostávajúci z 15 častí, ktorý bol dostupný na internetovej stránke prieskumu vo februári a marci 2013. Prieskum sa okrem Slovenska realizoval aj v Poľsku, Česku, Maďarsku a v Chorvátsku. Celkovo sa prieskumu zúčastnilo 233 respondentov.

 

O spoločnosti Deloitte

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry združenia Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firiem sa uvádza na adresewww.deloitte.com/sk/o-nas.

Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenstva a finančného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 195 000 odborníkov sa usiluje, aby sa spoločnosť Deloitte stala štandardom najvyššej kvality.

© 2013 Deloitte Slovensko

 

Bolo to užitočné?