Tlačové správy

Lekári musia do konca apríla zaplatiť daň z nepenažných príjmov

Daňovému úradu musia nahlásiť okrem nepeňažných plnení za prvý štvrtok 2015 aj údaje o spoločnostiach, od ktorých ich prijali.

Bratislava 23. apríla 2015 – Do konca apríla musia lekári zaplatiť 19-percentnú zrážkovú daň z nepeňažných príjmov, ktoré dostali v prvom štvrťroku 2015. Od januára sa totiž na Slovensku zaviedla tzv. zrážková daň na peňažné a nepeňažné plnenia, ktoré poberajú lekári od držiteľov registrácie lieku, držiteľov povolenia na veľkodistribúciu alebo výrobu liekov, výrobcov zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín alebo od farmaceutických spoločností.

„Ak lekárovi spoločnosť poskytne nepeňažné plnenie, napríklad ubytovanie, stravu alebo dopravu na odbornom vzdelávacom podujatí, musí z tohto plnenia zaplatiť zrážkovú daň vo výške 19 %. A to do konca mesiaca po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorom nepeňažné plnenie prijal. Ak sa napríklad odborné podujatie konalo vo februári, musí to stihnúť do 30. apríla,“ uviedla Janka Farkašová, senior manažérka na oddelení daňového poradenstva spoločnosti Deloitte.

Oznámenie lekár podľa nej nepodáva a neplatí ani daň, ak hodnota jeho nepeňažných príjmov za príslušný kalendárny štvrťrok nepresiahla 10 EUR.

„Ak má lekár od niektorej zo spomínaných spoločností peňažný príjem, napríklad odmenu za prednášku na odbornom podujatí, nemusí ho podľa platnej legislatívy zdaňovať. Tento príjem zdaní 19‑percentnou daňou platiteľ príjmu,“ vysvetlila J. Farkašová. Lekár tak podľa nej dostane už zdanenú odmenu, napr. za odbornú prednášku. Takýto príjem lekári nemusia uvádzať ani v daňovom priznaní, ani ich oznamovať daňovému úradu.

Krížová kontrola

Lekári musia do konca apríla na predpísanom tlačive daňovému úradu nahlásiť okrem výšky nepeňažného plnenia za prvý štvrťrok aj údaje o spoločnosti, od ktorej nepeňažné plnenie prijali. Pomôckou by im malo byť potvrdenie s podrobnými údajmi o poskytnutom plnení, ktoré mali dostať od spomínaných spoločností. 

„Nielen lekári, ale aj samotné spoločnosti musia daňovému úradu oznamovať poskytnutie nepeňažných príjmov. Do 15 dní po skončení kalendárneho štvrťroka musia nahlásiť mená lekárov, ktorým nepeňažné príjmy poskytli,“ vysvetlila manažérka zo spoločnosti Deloitte. Daňové úrady tak majú k dispozícii 15 dní pred vypršaním lehoty na podanie oznámenia od lekárov informácie o tom, aké oznámenia majú očakávať od lekárov a akú daň majú odviesť.

Lekári uhrádzajú daň na svoj vlastný účet, ktorý im pridelí správca dane, tzv. osobný účet daňovníka (OÚD). Ak mal lekár doteraz len príjmy zo závislej činnosti, musí správcovi dane oznámiť začatie poberania nepeňažných plnení a ten mu automaticky pridelí OÚD. Poberanie nepeňažných plnení musí oznámiť do konca kalendárneho mesiaca, za ktorý nepeňažné príjmy prvýkrát prijal.

Pokuty

Správca dane môže lekárovi vyrubiť dva druhy pokút. Pokutu za nezaplatenie dane vo výške 10 % zo sumy dlžnej dane a pokutu za nepodanie oznámenia o výške nepeňažných príjmov. Výška pokuty za nepodanie oznámenia môže byť od 30 do 3 000 EUR, pričom jej konkrétna výška závisí od správcu dane a daňový úrad ju môže uložiť aj opakovane.

Bolo to užitočné?