Novinky

Náznaky optimizmu v strednej Európe. Konzervatívny prístup na Slovensku

Bratislava 19. marca 2014 – Viac ako polovica finančných riaditeľov očakáva, že slovenská ekonomika v roku 2014 vzrastie najviac o 1,5 %. Viac optimizmu vyjadrili finanční riaditelia pri očakávaniach týkajúcich sa ich spoločností. Väčšina z nich však stále tvrdí, že nie je správny čas vystaviť súvahu ich spoločnosti väčším rizikám. Vyplýva to z 5. prieskumu spoločnosti Deloitte medzi finančnými riaditeľmi v strednej Európe (Deloitte CE CFO Survey).

Prieskum finančných riaditeľov v centrálnej Európe 2014

Z prieskumu vyplýva pretrvávajúci pomerne konzervatívny postoj finančných riaditeľov k vývoju slovenského hospodárstva. Mierny rast ekonomiky (rast hrubého domáceho produktu o 1,5 % až 3 %) predpovedá 45 % opýtaných, pričom väčšina očakáva nulový, resp. nepatrný medziročný rast ekonomiky len o 1,5 %. Stále viac opýtaných pritom vníma nadpriemernú alebo vysokú mieru externej finančnej a ekonomickej neistoty. Pred rokom to bola len polovica respondentov, tento rok je to už 60 % opýtaných.

Dôležité je poznanie, že finanční manažéri odkladajú plány rastu. Takmer 80 % respondentov uviedlo, že nie je správny čas vystaviť súvahu ich spoločností väčším rizikám,“ uviedla Zuzana Letková, vedúca partnerka oddelenia auditu.

Mnohí finanční riaditelia podľa neho zostávajú opatrní z dôvodu turbulentného vývoja v mnohých ekonomických, geopolitických a politických otázkach. Celková ekonomická dôvera sa však v porovnaní s údajmi v prieskumoch za posledné 2-3 roky zlepšila.

Slovenské podniky sa chcú v najbližších 12 mesiacoch zamerať najmä na znižovanie nákladov a zvyšovanie tržieb. Tieto dve oblasti sú nastavené ako najvyššia priorita u 26 % respondentov,” uviedol Peter Horovčák, riaditeľ na oddelení consultingu.

Väčšina spoločností v strednej Európe podľa neho uvádza ako prioritu zvyšovanie tržieb, či už na súčasných alebo na nových trhoch. Znižovanie nákladov rezonuje v prieskume len v Lotyšsku, Bosne a Hercegovine, a na Slovensku.

Väčšina finančných riaditeľov na Slovensku sa domnieva, že náklady na financovanie ich spoločností by sa nemali meniť. Mierny nárast očakáva 44 % opýtaných a výraznejšie zvýšenie len 3 percentá. Pre tretinu spoločností je bankový úver atraktívnym zdrojom financovania. Mieru úverovej zaťaženosti neplánujú zmeniť dve tretiny spoločností, štvrtina ju plánuje dokonca znížiť.

Až polovica zúčastnených finančných riaditeľov sa vyjadrila, že pociťujú nedostatok talentovanej a kvalifikovanej pracovnej sily. Najväčší nedostatok by pritom mal byť na strednej (38 %) a vyššej úrovni (31 %) riadenia.

Podľa prieskumu 85 % spoločností zaznamenalo vyššie náklady vyplývajúce zo zmeny legislatívy (zmeny v Zákonníku práce a v sociálnom zabezpečení). Približne dve tretiny opýtaných uviedlo zvýšenie nákladov do 5 %. Redukciu pracovných miest v súvislosti so zmenou Zákonníka práce však pripúšťa len tretina spoločností. Približne rovnaký počet očakáva aj mierny nárast nezamestnanosti v najbližších mesiacoch. .

Porovnanie prieskumu s ostatnými krajinami v strednej Európe

Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že dôvera finančných riaditeľov v piatich najväčších krajinách strednej Európy (Poľsko, Česká republika, Rumunsko, Maďarsko a Slovensko) je najvyššia od roku 2011.

Najviac optimistické vyhliadky v rámci skúmaného regiónu majú pre nadchádzajúce mesiace finanční manažéri v Srbsku, Poľsku, Bosne a Hercegovine, a Rumunsku. Väčšina finančných riaditeľov v regióne všeobecne označuje úroveň externej finančnej neistoty za nadpriemernú, vysokú alebo veľmi vysokú, pričom tento názor má až 88 % finančných riaditeľov v Slovinsku a 70 % v Poľsku.

Finanční riaditelia zo strednej Európy sa domnievajú, že náklady na financovanie sa buď nezmenia, alebo sa mierne zvýšia. Existujú však štyri výnimky, medzi ktoré patria Rumunsko, Albánsko, Maďarsko a Srbsko, kde 21 % až 39 % finančných riaditeľov očakáva mierne zvýšenie úrokových mier v nasledujúcich 12 mesiacoch. Výrazné zvýšenie nákladov na financovanie očakáva len malý počet finančných riaditeľov.

V najbližších mesiacoch bude hlavným cieľom väčšiny finančných riaditeľov v strednej Európe zvyšovanie výnosov. V ôsmich krajinách patrí rast výnosov medzi dve najdôležitejšie priority. Úspech spoločností usilujúcich sa o zvyšovanie tržieb na nových trhoch bude závisieť od vývoja ekonomiky na exportných trhoch.

Graf: Podnikateľské ciele spoločností v nasledujúcich 12 mesiacoch. Dve hlavné priority


Prieskum spoločnosti Deloitte sa uskutočnil medzi finančnými riaditeľmi z 13 krajín strednej Európy – Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko. Prieskumu sa zúčastnilo takmer 600 respondentov z rôznych priemyselných oblastí.

Viac informácií nájdete na adrese www.deloitte.com/cecfo

O spoločnosti Deloitte

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry združenia Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firiem sa uvádza na adresewww.deloitte.com/sk/o-nas.

Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenstva a finančného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 195 000 odborníkov sa usiluje, aby sa spoločnosť Deloitte stala štandardom najvyššej kvality.

© 2013 Deloitte Slovensko

Bolo to užitočné?