Novinky

Slovenské podniky: skepticizmus vo vrcholovom vedení pretrváva aj napriek čiastočným náznakom zlepšenia

Bratislava, 28. mája 2013 – Medzi finančnými riaditeľmi pretrvávajú pesimistické nálady prameniace hlavne z budúcej makroekonomickej neistoty a hrozieb, ktoré môžu zasiahnuť spoločnosti z ich externého prostredia. Dobrým signálom je skutočnosť, že znižovanie vlastných nákladov už nepredstavuje takú kľúčovú úlohu ako tomu bolo začiatkom minulého roka. Maximalizácia efektivity vstupov sa už takpovediac stala každodennou rutinou a firmy po veľkom uprataní si vo vlastných radoch postupne otáčajú svoje plány smerom na známe trhy, z ktorých sú ochotné vydolovať maximum. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala po štvrtýkrát spoločnosť Deloitte medzi finančnými riaditeľmi z 13 krajín strednej a juhovýchodnej Európy.

Prieskum finančných riaditeľov v centrálnej Európe 2013

Rýchle spomalenie poľskej ekonomiky a pokračujúce negatívne tlaky v Českej republike spôsobujú neistotu v celom regióne. Pozitívna nálada pretrváva v pobaltských krajinách, balkánske ekonomiky po nedávnom oslabení opäť upadajú do negatívnych nálad.

Od ekonomiky na Slovensku sa tento rok očakáva stagnácia. Nulový rast, resp. rast vo výške maximálne 1,5 % predpokladá 66 % slovenských finančných riaditeľov, čo je o 30 % viac ako v roku 2012. Pokles očakávaní možno vidieť aj v podiele respondentov, ktorí predpokladajú hospodársku recesiu. Kým na rok 2013 ju predpovedá 11 % finančných riaditeľov, koncom minulého roka sa k tejto možnosti priklonil len minimálny počet respondentov.

S prognózami očakávanej recesie súvisí aj problém nezamestnanosti, ktorej sa obáva až 70 % finančných riaditeľov na Slovensku. Naopak jej pokles predpokladá v priemere viac ako polovica manažérov v pobaltských krajinách.

Obavy z rastúcej nezamestnanosti sa pretavujú aj do ekonomickej neistoty, ktorá je veľmi vysoká v Slovinsku, resp. na Balkáne. Slovenských manažérov sa priamo dotýkajú aj súvisiace zmeny Zákonníka práce. Napriek skutočnosti, že dve tretiny firiem neočakávajú v tejto súvislosti redukciu pracovných miest, finančné dopady týchto zmien trápia až 75 % finančných riaditeľov.

Finančné vyhliadky a plánovanie väčšiny firiem prešli oproti minulému obdobiu malými zmenami, nakoľko v Českej republike, Maďarsku, Rumunsku a aj na Slovensku dominuje niekoľko veľkých a stabilných hráčov.
Slovenské firmy sú rozdelené na tri rovnomerné skupiny. Postoj jednej tretiny je nezmenený, približne o 6 % viac manažérov očakáva negatívne vyhliadky a 34 % respondentov očakáva mierne, 7 % dokonca výrazné zlepšenie ich ekonomickej situácie v podniku.

„Medzi hlavné body záujmu firiem pôsobiacich na slovenskom trhu bude počas nasledujúcich 12 mesiacov podľa vyjadrení finančných riaditeľov zapojených do prieskumu patriť hlavne nárast tržieb na už existujúcich trhoch, tzv. penetrácia trhu,“ uviedol Jozef Hýbl, senior manažér na oddelení auditu spoločnosti Deloitte Slovensko.
Až 61 % finančných riaditeľov uviedlo túto možnosť ako najdôležitejšiu, resp. druhú najdôležitejšiu oblasť pre firmu. „Spoločnosti sa tak budú snažiť za každú cenu udržať svoju pozíciu na domácom trhu, čo sa pravdepodobne pretaví do ostrejšieho konkurenčného boja medzi stálymi hráčmi. V porovnaní s našimi prieskumami realizovanými počas roka 2012 sa spoločnosti postupne preorientovávajú z prioritného zamerania, znižovania nákladov (priamych aj nepriamych), na rastové ciele,“ dopĺňa Jozef Hýbl.

Možná reštrukturalizácia obchodných aktivít zaujíma miesto približne u pätiny firiem, avšak až 39 % tomuto cieľu prikladá nulovú prioritu. Výsledky tak podčiarkujú fakt, že väčšina spoločností sa ani počas roka 2013 nebude hrnúť do žiadnych zásadných a potenciálne rizikových projektov, ktoré by v prípade neúspechu vyčerpali dostupné firemné zdroje a v konečnom dôsledku mohli mať fatálne dopady.
Výnimkami sú Maďarsko a Slovinsko, teda trhy, kde viac ako polovica manažérov očakáva reštrukturalizáciu, a to najmä v Maďarsku pre jeho pokračujúci prepad ekonomiky.

V oblasti firemného financovania neprichádza v roku 2013 k žiadnym výrazným zmenám. Bankové úvery predstavujú v slovenských podmienkach aj naďalej výhodnejší zdroj financovania ako zvýšenie vlastného imania. Pre 20 % finančných riaditeľov neprichádza pohyb vo vlastnom imaní do úvahy (16 % v roku 2012). Tento výsledok je už tradične ovplyvnený najmä slabým stupňom verejného obchodovania s podnikovými dlhovými cennými papiermi a silne pozitívnym vzťahom k bankovému modelu financovania.

Podľa 30 % finančných riaditeľov sa miera úverovej zaťaženosti podnikov počas nasledujúceho obdobia plánuje znížiť, kým počas roka 2012 s touto možnosťou počítalo 24 % respondentov.

„Výsledky prieskumu len potvrdzujú fakt, že v oblasti čerpania úverov sa v blízkej budúcnosti nepočíta s významnejšími novými investíciami napriek tomu, že súčasné bankové úrokové sadzby sú na rekordne nízkych hodnotách,“ uviedla Zuzana Letková, partnerka na oddelení auditu spoločnosti Deloitte Slovensko.

Jedným z obávaných problémov, s ktorým sa stotožňuje 1/3 opýtaných firiem, je nedostatok kvalifikovanej a talentovanej pracovnej sily. Najväčšie nedostatky firmy predpokladajú na stredných (42 %) a seniorských úrovniach (36 %). Najmenej obáv z nedostatku ľudí je už tradične na úrovni top manažmentu a u absolventov ekonomických vied.

Na prieskume medzi finančnými riaditeľmi sa zúčastnilo 669 finančných riaditeľov z trinástich krajín vrátane Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rumunska, Bulharska, Chorvátska, Slovinska, Srbska, Albánska, Estónska, Lotyšska a Litvy.

Viac informácií nájdete na adrese www.deloitte.com/cecfo

O spoločnosti Deloitte

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry združenia Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firiem sa uvádza na adresewww.deloitte.com/sk/o-nas.

Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenstva a finančného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 195 000 odborníkov sa usiluje, aby sa spoločnosť Deloitte stala štandardom najvyššej kvality.

© 2013 Deloitte Slovensko

 

Bolo to užitočné?