Novinky

Slovensko pri vydávaní modrých kariet nezaostáva

Bratislava 12. február 2014. Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré sa požiadavkami na udelenie tzv. „modrej karty“ radia medzi európsky priemer. Vyplýva to z Porovnávacej imigračnej štúdie 2013 – 2014 (Comparative Imigration Study 2013-2014) o hlavných trendoch a rozdieloch v oblasti zamestnávania vysokokvalifikovaných cudzincov v 26 krajinách Európy spracovanej spoločnosťou Deloitte Legal. Prieskumu sa zúčastnilo prvýkrát aj Slovensko.

Prognózy Deloitte na rok 2014

Od minulého roka je v nadväznosti na implementáciu európskej smernice vo väčšine európskych krajín vrátane Slovenska zavedená tzv. modrá karta, ktorá sa vzťahuje na zamestnávanie vysokokvalifikovaných zamestnancov z tretích krajín v rámci EÚ.

„Vysokokvalifikované zamestnanie je zamestnanie, na ktorého výkon sa vyžaduje vyššia odborná kvalifikácia. Tou sa rozumie kvalifikácia preukázaná dokladom o vysokoškolskom vzdelaní,“ vysvetľuje Róbert Minachin, advokát spoločnosti Deloitte Legal.

Zavedenie modrej karty má podporiť migráciu vysokokvalifikovaných zamestnancov v európskom priestore, a to zavedením zjednodušených imigračných procesov. Možno povedať, že modrá karta bola zavedená aj ako reakcia na americkú zelenú kartu, hoci spočiatku možno nemala u medzinárodných spoločností a dotknutých osôb až taký úspech, ako sa očakávalo.

Istým obmedzením môže byť, že zamestnanec po jej získaní môže pracovať len v tej v krajine, ktorá mu modrú kartu vydala. S ohľadom na unifikáciu legislatívy v rámci únie by sa pritom očakávalo, že získanie modrej karty v jednej krajine umožní prácu vo viacerých, resp. všetkých členských štátoch Európskej únie.

„Napriek tomu je modrá karta spolu so smernicou EÚ o jednotnom povolení a smernicou o vysielaní pracovníkov krokom k harmonizovanejšej európskej migračnej politike a prináša pozitívny vplyv,“ uviedla advokátka spoločnosti Deloitte Legal Miroslava Terem Greštiaková (associate partner).

Vzhľadom na čoraz väčšiu dôležitosť znalostnej ekonomiky je pre krajiny nevyhnutné prilákať vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín.

„Prilákanie kvalifikovaných pracovníkov je dôležité, pretože v dlhodobom horizonte majú veľkú pridanú hodnotu v rámci hospodárskeho rozvoja. Prítomnosť kvalifikovaných pracovníkov je tiež kľúčová z hľadiska udržania konkurencieschopnosti krajiny,“ uzatvára Miroslava Terem Greštiaková.

Jedným z najdôležitejších aspektov imigračného procesu pre vysokokvalifikovaných pracovníkov a medzinárodné korporácie je doba jeho spracovania. Štúdia ukazuje, že imigračný proces je najrýchlejší vo Fínsku, Portugalsku a Belgicku (2 až 3 týždne), pričom v Rakúsku, Španielsku a Taliansku môže trvať až štyri mesiace. V priemere trvá vybavenie rozhodnutia o vydaní modrej karty 5 až 6 týždňov. Na Slovensku trvá tento proces o čosi kratšie, ako je priemer; príslušné inštitúcie by mali rozhodnutie o modrej karte vydať do 30 dní od podania kompletnej žiadosti.

Graf: Doba spracovania dokumentov a vydanie rozhodnutia v týždňoch

 

Pri pohľade na imigračný proces pre vysokokvalifikovaných pracovníkov je zrejmé, že sa od štandardného procesu v prípade prechodného pobytu na účel zamestnania líši najmä požadovanou minimálnou výškou mzdy a požiadavkou na dosiahnuté vzdelanie.

Vo všeobecnosti je požiadavka na minimálnu mzdu pri modrej karte 1,5 násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve a ukončené vysokoškolské vzdelanie. Z porovnania minimálnych platových požiadaviek na získanie modrej karty vyplýva, že rozhodujúcim faktorom je výška priemernej mesačnej mzdy v jednotlivých krajinách Európskej únie.

Graf: Minimálna ročná hrubá mzda v EUR

 

Podľa výsledkov štúdie sú vo všeobecnosti preto vyššie minimálne mzdové požiadavky v krajinách západnej Európy, kde je priemerná mzda vzhľadom na ich ekonomickú a sociálnu situáciu vyššia ako v krajinách strednej a východnej Európy.

Povolenia na pobyt pre vysokokvalifikovaných pracovníkov zvyčajne platia 12 alebo 24 mesiacov a vo väčšine prípadov ich možno predĺžiť. Na Slovensku môže mať takýto typ povolenia až trojročnú platnosť a možno ho opätovne predĺžiť o ďalšie tri roky. Z tohto pohľadu sa javí Slovensko ako progresívne v porovnaní s inými krajinami EÚ.

Z vykonanej štúdie vyplýva, že krajinou s najefektívnejšou a najprijateľnejšou imigračnou politikou pre vysokokvalifikovaných imigrantov je Belgicko, ktoré je mimoriadne atraktívne vďaka rýchlosti a podmienkam udelenia modrej karty.

O spoločnosti Deloitte

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry združenia Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firiem sa uvádza na adresewww.deloitte.com/sk/o-nas.

Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenstva a finančného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 200 000 odborníkov sa usiluje, aby sa spoločnosť Deloitte stala štandardom najvyššej kvality.

© 2014 Deloitte Slovensko

 

Bolo to užitočné?