Zásady ochrany osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov – Linka etickej pomoci

Posledná zmena: 11. júl 2018

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, aké osobné údaje môžeme zhromažďovať, keď dobrovoľne kontaktujete Linku etickej pomoci (ako je definovaná nižšie), a ako môžu byť tieto údaje použité a zdieľané. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov tiež opisuje vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi a osobu, ktorú môžete kontaktovať v prípade ďalších otázok.

Kliknutím na nasledujúce odkazy prejdite na jednotlivé časti tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, kde získate bližšie informácie:

 • Na koho sa toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vzťahuje a čoho sa týka?
 • Kto môže používať Linku etickej pomoci?
 • Aké údaje zhromažďujeme?
 • Aké skutočnosti môžete oznámiť prostredníctvom Linky etickej pomoci?
 • Ako používame vaše osobné údaje?
 • Aký je právny základ spracúvania vašich údajov?
 • Komu sprístupníme vaše informácie?
 • Ako zabezpečujeme ochranu vašich informácií?
 • Ako dlho budeme uchovávať vaše informácie?
 • Aké sú vaše práva?
 • Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov
 • Kontaktujte nás
Na koho sa toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vzťahuje a čoho sa týka?

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na spoločnosti Deloitte na Slovensku, ktoré zahŕňajú tieto subjekty: Deloitte Advisory s.r.o., Deloitte Audit s.r.o., Deloitte Legal s.r.o., Deloitte Tax s.r.o. a Deloitte Security s.r.o., všetky so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava (odvolávky na „my“, „nás“ a „naše“ v príslušnom gramatickom tvare sa v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vykladajú vo vzťahu ku každému uvedenému subjektu samostatne). Uvedené spoločnosti Deloitte na Slovensku sú (každá samostatne) v postavení prevádzkovateľa v súvislosti so spracovaním osobných údajov opísaným v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov označuje „sieť Deloitte“ združenie Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), členské firmy DTTL a ich spriaznené subjekty.

Sprostredkovateľmi vo vzťahu k vašim osobným údajom sú tieto subjekty:

Sprostredkovateľmi vo vzťahu k vašim osobným údajom sú tieto subjekty:
Deloitte CZ Services s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Praha, Česká republika
Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Praha, Česká republika
Deloitte Advisory and Management Consulting Private Limited Company, Dozsa Gyorgy ut 84/C, 1068 Budapešť, Maďarsko
Deloitte CE Business Services Sp. z o. o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Varšava, Poľsko
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA
NAVEX Global, Inc., 5500 Meadows Road, Suite 500, Lake Oswego, OR 97035, USA

Upozorňujeme, že spoločnosť Microsoft Corporation uzavrela so spoločnosťami Deloitte na Slovensku štandardné zmluvné doložky schválené EÚ. Hoci spoločnosť NAVEX Global, Inc. má centrálu v USA, služby týkajúce sa Linky etickej pomoci sa poskytujú v rámci EÚ. Dátové servery sa nachádzajú v Spojenom kráľovstve, ich kontaktné centrum sa nachádza v Portugalsku a prekladateľské služby sa poskytujú z Luxemburska. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov budeme označovať údaje, ktoré poskytnete o identifikovateľnej osobe (vrátane seba), ako „osobné údaje“.

Pokiaľ nie je v čase získania osobných údajov uvedené inak, požadované osobné údaje a spôsob, akým sa používajú, budú v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov a s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov stanovuje, ako bude každá zo spoločností Deloitte na Slovensku spracúvať osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom tejto webovej stránky Linky etickej pomoci alebo kontaktného centra Linky etickej pomoci (spolu alebo jednotlivo ďalej len „Linka etickej pomoci“) a počas procesu riadenia prípadov Linky etickej pomoci (ďalej len „Proces Linky etickej pomoci“).
Akékoľvek osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom Linky etickej pomoci, budú chránené a spracúvané s maximálnou dôvernosťou a s maximálnou ochranou vášho súkromia a sprístupnia sa iba osobám, ktoré ich potrebujú poznať, aby mohli primerane vyriešiť vašu požiadavku alebo oznámený incident.
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov obsahuje ďalšie podrobnosti o tom, kedy môžeme vaše osobné údaje poskytnúť ostatným členom siete Deloitte a iným tretím osobám (napríklad našim poskytovateľom služieb). Poskytnutie vašich údajov vrátane osobných údajov alebo citlivých osobných údajov je dobrovoľné. Za žiadnych okolností nedôjde k žiadnemu odvetnému opatreniu proti komukoľvek, kto v dobrej viere predloží požiadavku alebo oznámi etický incident.

Kto môže používať Linku etickej pomoci?

Linku etickej pomoci môže používať ktorýkoľvek subjekt v rámci spoločností Deloitte na Slovensku, t. j. jej zamestnanci, nezávislí dodávatelia a klienti, ako aj akákoľvek osoba, ktorá s príslušným subjektom spolupracovala.

Aké údaje zhromažďujeme?

Aby sme mohli lepšie pochopiť a primerane vyriešiť vašu požiadavku alebo incident, ktorú oznamujete, môžeme zhromažďovať alebo získavať určité osobné údaje o vás a/alebo osobách, ktoré sú v danej záležitosti alebo situácii podstatné.

Svoju požiadavku alebo oznámenie môžete predložiť aj anonymne. Ak zvolíte túto možnosť, vaše meno ani iné osobné údaje nezhromažďujeme.

Nemáme v úmysle získavať prostredníctvom Linky etickej pomoci citlivé osobné údaje (napr. údaje týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu, náboženského alebo podobného vyznania, politických názorov, záznamov v registri trestov, telesného alebo duševného zdravia alebo sexuálneho života/orientácie). Vzhľadom na to, že by sme mohli zhromažďovať citlivé osobné údaje, pretože nám takéto údaje dobrovoľne poskytnete alebo sme zo zákona povinní zhromažďovať tieto údaje, vyzveme vás, aby ste výslovne potvrdili súhlas s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov a so zhromažďovaním a používaním vašich citlivých osobných údajov, aby ste mohli predložiť oznámenie, požiadavku alebo otázku prostredníctvom Linky etickej pomoci.

Informácie denníka, súbory cookie a web beacons

Linka etickej pomoci, ktorú zabezpečuje náš nezávislý dodávateľ NAVEX Global, môže zhromažďovať štandardné informácie internetového denníka vrátane vašej adresy IP, typu a jazyka prehliadača, časov prístupu, adries odkazujúcich webových stránok a iných informácií, ktoré môžu byť potrebné na zabezpečenie a zlepšovanie fungovania Linky etickej pomoci. Informácie o zásadách spoločnosti NAVEX Global v súvislosti so zhromažďovaním informácií internetového denníka nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti NAVEX Global: https://www.navexglobal.com/en-us/privacy-statement

Deti

Uvedomujeme si význam ochrany osobných údajov detí, najmä v interaktívnom internetovom svete. Linka etickej pomoci nie je určená pre deti vo veku 13 rokov a menej a ani nie je na ne úmyselne zameraná. Nie je našou politikou úmyselne zhromažďovať alebo uchovávať osobné údaje o osobách mladších ako 13 rokov.

Aké skutočnosti môžete oznámiť prostredníctvom Linky etickej pomoci?

Prostredníctvom Linky etickej pomoci môžete oznámiť okrem iného tieto potenciálne skutočnosti, resp. podozrenia na ne:

·         Diskriminácia

·         Sexuálne obťažovanie

·         Násilie na pracovisku

·         Užívanie nepovolených látok

·         Konflikt záujmov

·         Neprimerané dary a zábava

·         Nevhodné politické aktivity a príspevky

·         Nedodržiavanie profesijných štandardov

·         Trestný čin, podvod alebo správny delikt 

·         Využívanie dôverných informácií a obchodovanie s cennými papiermi

·         Porušenie mlčanlivosti

·         Falšovanie dokumentov alebo porušenie pravidiel uchovávania dokumentov

·         Nevhodné osobné využívanie zdrojov spoločnosti Deloitte

·         Krádež

·         Úplatky a provízie

·         Iné potenciálne porušenia firemných pravidiel

 

   

 

Ako používame vaše osobné údaje?

Použitie osobných údajov na posúdenie, vyšetrenie a vyriešenie incidentu, ktorý oznamujete.

Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme alebo získavame, môžeme používať na:

 • posúdenie vašej požiadavky alebo incidentu, jeho závažnosti a riziko ujmy pre osoby, akýkoľvek subjekt Deloitte (vrátane nás) alebo tretie osoby,
 • vyšetrenie oznámeného incidentu, aby sme lepšie porozumeli hlavným faktom a rizikám,
 • vyriešenie incidentu.
Použitie osobných údajov na iné činnosti, ktoré sú súčasťou našej podnikateľskej činnosti

Vaše osobné údaje môžeme použiť aj na účely alebo v súvislosti s:

 •  príslušnými právnymi alebo regulačnými požiadavkami,
 • požiadavkami od príslušných orgánov a komunikáciu s nimi,
 • ochranou našich práv a/alebo majetku.
Aký je právny základ spracúvania vašich údajov?

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sme zo zákona povinní uviesť právne dôvody, na základe ktorých spracúvame vaše osobné údaje.

Vaše osobné údaje môžeme použiť na účely uvedené vyššie, pretože: (a) máme oprávnený záujem chrániť, zmierňovať a podnikať oprávnené kroky v súvislosti s ujmou alebo rizikom pre nás, náš personál alebo tretie osoby, a/alebo b) vzťahujú sa na nás právne alebo regulačné povinnosti, ako napríklad dodržiavanie interných postupov na oznamovanie a prijímanie oznámení v súvislosti s podozreniami na trestné činy, inej protispoločenskej činnosti alebo poskytovanie informácií verejnému orgánu alebo orgánu činnému v trestnom konaní.

Pokiaľ spracúvame vaše citlivé osobné údaje na akýkoľvek z účelov uvedených vyššie, robíme to, pretože: (a) ste nám poskytli váš výslovný súhlas na spracúvanie týchto údajov, b) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie našich povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych predpisov a z právnych predpisov o sociálnom zabezpečení alebo spoločenskej ochrane, c) spracúvanie je nevyhnutné na zriadenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov a/alebo (d) preukázateľne ste tieto údaje zverejnili.

Komu sprístupníme vaše informácie?

V súvislosti s jedným alebo viacerými účelmi uvedenými v časti „Ako používame vaše osobné údaje?“ môžeme vaše osobné údaje sprístupniť:

 • iným členom siete Deloitte,
 • príslušným orgánom vrátane súdov a orgánov, ktoré sú našim regulátorom alebo regulátorom iného člena siete Deloitte, pokiaľ ide o dodržiavanie zákonných alebo regulačných povinností alebo požiadaviek,
 • poskytovateľom služieb, ktorí spracúvajú vaše údaje v našom mene, pričom takíto poskytovatelia služieb budú zmluvne viazaní povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a chrániť osobné údaje v súlade s povinnosťami uvedenými v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

V každom prípade sa budú osobné údaje týkajúce sa vašej totožnosti považovať za dôverné a nesprístupnia sa žiadnej tretej osobe, pokiaľ nás právne predpisy Slovenskej republiky zaväzujú zachovávať o týchto údajoch mlčanlivosť, najmä ak sa vaše oznámenie týka závažnej protispoločenskej činnosti v zmysle definície podľa príslušných právnych predpisov.

Upozorňujeme, že niektorí príjemcovia vašich osobných údajov uvedených vyššie môžu sídliť v krajinách alebo regiónoch, v ktorých pravidlá ochrany osobných údajov sú iné ako pravidlá platné vo vašej krajine bydliska. V takýchto prípadoch budú prijaté primerané záruky na ochranu vašich osobných údajov. Takáto primeraná záruka môže zahŕňať zmluvu o prenose dát s príjemcom na základe štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou pre prenos osobných údajov do tretích krajín.

V prípade záujmu o bližšie informácie o prenosoch opísaných vyššie a primeraných zárukách, ktoré používajú subjekty Deloitte v súvislosti s takýmito prenosmi (vrátane kópií príslušných podmienok takýchto zmlúv) nás kontaktujte na adrese CEprivacy@deloitte.com.

Údaje, ktoré nie sú osobné a sú anonymizované a agregované, môžeme zdieľať s tretími stranami na niekoľko účelov, vrátane analýzy údajov, výskumu, správ a zlepšovania Linky etickej pomoci.

Ako zabezpečujeme ochranu vašich informácií?

Na ochranu vašich osobných údajov pred stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom, sprístupnením, zmenou alebo zničením máme zavedené komerčne primerané štandardy pre technologickú a prevádzkovú bezpečnosť. Prístup k osobným údajom majú len oprávnení pracovníci, ktorí boli riadne informovaní o našich povinnostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Ako dlho budeme uchovávať vaše informácie?

Osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov uvedených v časti „Ako používame vaše osobné údaje?“ alebo ako to vyžadujú platné právne predpisy. V prípade, keď už vaše osobné údaje nie sú potrebné alebo relevantné na naše určené účely, bezpečne ich zlikvidujeme.

Aké sú vaše práva?

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte rôzne práva. Konkrétne máte právo:

 • získať potvrdenie o tom, že spracúvame vaše osobné údaje, a požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame,
 • požiadať o aktualizáciu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, alebo o opravu údajov, o ktorých si myslíte, že sú nepresné alebo neúplné.
  V závislosti od jurisdikcie, v ktorej sa nachádzate, môžete mať tiež právo: 
 • požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, alebo o obmedzenie spôsobu, akým tieto údaje používame,
 • namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov.

Ak chcete uplatniť akékoľvek vaše práva alebo máte akékoľvek otázky o tom, ako používame vaše osobné údaje, kontaktujte nás na adrese CEprivacy@deloitte.com.

Ak sa nachádzate v Európskom hospodárskom priestore a nie ste spokojní so spôsobom, akým sme spracovali vaše osobné údaje alebo akékoľvek otázky, resp. žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, na ktoré ste nás upozornili, môžete mať právo podať sťažnosť na príslušný úrad na ochranu osobných údajov. V prípade záujmu o ďalšie informácie alebo nasmerovanie na príslušný úrad na ochranu osobných údajov nás kontaktujte na adrese CEprivacy@deloitte.com.

Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme priebežne meniť alebo dopĺňať podľa nášho uváženia. Pri zmene tohto vyhlásenia upravíme dátum zmeny v hornej časti tejto stránky a toto zmenené alebo doplnené vyhlásenie o ochrane osobných údajov nadobúda účinnosť voči vám a vašim údajom k tomuto dátumu zmeny. Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste boli informovaní o tom, ako chránime vaše osobné údaje.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky v súvislosti s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov alebo vašimi osobnými údajmi, kontaktujte nás na adrese CEprivacy@deloitte.com.