Poznatky

Ako vyzerá práca asistenta audítora

Ako vyzerá práca asistenta audítora:

  • Získavate kontinuálne vzdelávanie ACCA (medzinárodná účtovná certifikácia). Ihneď po nástupe vás čaká trojtýždenný intenzívny kurz. 
  • V septembri absolvujete štvortýždenné školenie zamerané na odbornú problematiku (účtovníctvo, audit, audítorské metodológie a pod.) a na komunikačné schopnosti.
  • Ste členom jednej z niekoľkých špecializovaných skupín.
  • Základom je každodenná komunikácia s klientom, od ktorého získavate podklady, riešite prípadné nejasnosti a problémy, zúčastňujete sa na schôdzkach.
  • Práca prebieha v teréne. Priamo v sídle klienta spracúvate analýzy a vykonávate rad previerok na základe dokumentácie poskytnutej klientom. Testujete jednotlivé položky súvahy a výsledovky na overenie správnosti účtovníctva. 
  • Pracujete v tíme (vždy približne 2 až 6 ľudí podľa veľkosti klienta), kde pôsobíte pod vedením skúsenejších kolegov.
  • U klienta pracujete s auditovým systémom AS/2 podľa auditovej metodológie Deloitte, značný objem práce vykonávate na počítači.
  • Intenzívne komunikujete v rámci tímu aj celej spoločnosti.
  • Skrátený úväzok (práca počas posledného ročníka VŠ 3 dni v týždni v období september – apríl)

Naši audítori dôkladne poznajú účtovné a audítorské predpisy, pričom venujú maximálnu pozornosť charakteru podnikania a špecifickým rizikám, ktorým sú naši klienti vystavení.

Audit vykonaný firmou Deloitte poskytuje nielen rešpektované uistenie o správnosti účtovnej závierky, ale aj množstvo odporúčaní pre vedenie firiem na ďalšie zlepšenie finančného vykazovania, kontrolného systému a riadenia rizík. Našim klientom okrem iného pomáhame zavádzať nové účtovné postupy, riešiť účinky rôznych zmien na finančné vykazovanie, pripravovať sa na emisiu akcií alebo dlhopisov.

Pri svojej práci audítori využívajú rad sofistikovaných nástrojov, ako sú softvér AuditSystem/2, ktorý podporuje realizáciu audítorských procedúr vo všetkých fázach od plánovania auditu až po prípravu účtovnej uzávierky, nástroje na analýzu dát a ďalšie moderné metódy.

Naši audítori sú aj hodnotnými členmi tímov, ktoré riešia ďalšie problémy našich klientov, napríklad pri predaji alebo kúpe firiem, pri zmenách a zavádzaní nových informačných systémov, projektov finančného výkazníctva, kontrolingu a pod.

Bolo to užitočné?