O nás

Partneri

Vladimír Masár

Vladimír Masár je prezidentom slovenskej kancelárie spoločnosti Deloitte. V spolupráci s ostatnými partnermi pripravuje mnohé inovatívne riešenia pre klientov s cieľom upevniť postavenie spoločnosti na trhu. V. Masár zodpovedá za rozvoj vzťahov s odborníkmi, ktorí prijímajú dôležité rozhodnutia v mnohých sektoroch slovenskej ekonomiky, a kde by mohla svoje odborné služby poskytovať medzinárodná firma.

Vladimír Masár pracoval v bankovom a verejnom sektore takmer dvadsať rokov. Od júla 1993 do júla 1999 vykonával funkciu guvernéra Národnej banky Slovenska. Predtým pôsobil vo viacerých významných funkciách ako napríklad tiež splnomocnenec vlády a predseda prípravného výboru na zriadenie Národnej banky Slovenska, štátny tajomník Ministerstva financií Slovenskej republiky, prvý námestník ministra financií Slovenskej republiky. Pôsobil aj v prvej súkromnej banke so zahraničnou účasťou pôsobiacou na Slovensku (Tatrabanka, a. s., Bratislava) a ako námestník riaditeľa najväčšej slovenskej komerčnej banky (Všeobecná úverová banka, a. s., Bratislava).

Marián Hudák

Marián Hudák je hlavným vedúcim partnerom slovenskej pobočky spoločnosti Deloitte. Je taktiež partnerom oddelenia riadenia podnikových rizík na Slovensku a vedúcim partnerom pre verejný sektor pre Čechy a Slovensko. Má viac ako 18 rokov praxe v audítorstve a poradenstve, vrátane auditov riadiacich a kontrolných systémov subjektov štátnej správy v súvislosti s implementáciou fondov Európskej únie a riadenia týchto projektov. 

Zuzana Letková

Zuzana Letková je odborníčkou na audit a riadenie v medzinárodnej audítorskej firme s vyše 20-ročnou praxou. Ako vedúca oddelenia auditu spoločnosti Deloitte zodpovedá za celkové operatívne riadenie, dohľad a kontrolu kvality auditov, ktoré vykonáva jej oddelenie auditu a účtovného poradenstva, najmä pre klientov pôsobiacich v sektore finančných služieb vrátane oblasti nehnuteľností. Zuzana Letková je dlhoročnou členkou (Fellow) Inštitútu účtovných znalcov Veľkej Británie a audítorkou s licenciou Slovenskej komory audítorov. Riadi tímy medzinárodných a štatutárnych auditov a iných konzultačných projektov, ako napr. hĺbkové previerky a poradenstvo v oblasti účtovníctva zamerané na sektor finančných služieb, najmä bankovníctvo, poisťovníctvo, lízing a správu majetku.

Juan Carlos Garcia Santiago

Juan Carlos Garcia Santiago je partnerom na oddelení auditu spoločnosti Deloitte v Slovenskej republike. Počas svojej viac ako 28-ročnej praxe pracoval aj v Španielsku a Chorvátsku. Je absolventom University Complutense (Madrid, Španielsko), so špecializáciou na riadenie podnikov. Je španielskym štatutárnym audítorom s licenciou a má bohaté skúsenosti v oblasti auditu a hĺbkových previerok (due diligence), ekonomického a finančného poradenstva vo výrobnom a telekomunikačnom priemysle a v sektore odborných služieb. Nedávno sa podieľal na projektoch súvisiacich s IPO na Poľskej burze. J. C. Garcia Santiago sa špecializuje na Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva a v posledných rokoch nadobudol rozsiahle poznatky v oblasti US GAAP. Ďalej má rozsiahle skúsenosti s testovaním a navrhovaním interných kontrolných postupov.

Wolda Grant

Wolda Grant je lídrom pre audit a riadenie podnikových rizík v rámci Deloitte Central Europe. V tejto pozícii zodpovedá za realizáciu strategických cieľov firmy v spolupráci s lídrami z ostatných krajín. Na Slovensku pôsobí ako partner na oddelení auditu kde zodpovedá za poskytovanie služieb významným klientom v oblasti regionálnych investičných skupín. Okrem toho riadi tímy v rámci celej strednej Európy pri poskytovaní širokej škály služieb v oblasti auditu, daní a finančného poradenstva. Má viac než 20-ročné skúsenosti v oblasti auditu a poradenských služieb, pričom sa špecializuje aj na sektor energetiky a je členom globálnej skupiny Energy and Resources Group (skupina pre energetiku a zdroje) firmy Deloitte.

Larry Human

Larry Human je partnerom na oddelení daňového a právneho poradenstva spoločnosti Deloitte Slovensko. Pred svojím príchodom na Slovensko v júli 2008 pracoval v Deloitte Česká republika. Larry Human sa špecializuje na poskytovanie širokej škály daňových poradenských služieb vrátane zdaňovania cezhraničných transakcií, hĺbkových previerok (due dilligence), reštrukturalizácie a daňového plánovania. Medzi jeho klientov patria významné slovenské aj medzinárodné spoločnosti, ktoré pôsobia v rôznych odvetviach. Larry Human získal akademické tituly v odbore podniková ekonomika a právo na University of the Free State v Južnej Afrike.

Ivana Lorencovičová

Ivana Lorencovičová je partnerkou na oddelení transakčného poradenstva. Riadi projekty transakčného poradenstva pre strategických a finančných investorov,  vrátane poradenstva pri akvizíciách a fúziách, predaji spoločností, reorganizáciach, refinancovaní, ocenovaní spoločností a finančnom modelovaní. Počas svojho 15-ročného pôsobenia v spoločnosti Deloitte pracovala hlavne na Slovensku, ale aj v Českej republike, Rumunsku, Maďarsku, Nemecku, Kazachstane, Srbsku a v Čiernej Hore. Je dlhoročnou členkou Združenia autorizovaných účtovných znalcov Veľkej Británie (FCCA).

Michal Kopanič

Michal Kopanič je partnerom na oddelení Consultingu. Pôsobil v uplynulých 15 rokoch na rôznych vedúcich pozíciách a vo výkonných funkciách. Budoval dlhodobé a trvalé profesionálne vzťahy, rozvíjal, motivoval a viedol multikultúrne a multidisciplinárne tímy. Prináša overené skúsenosti z projektov realizovaných pre rastúce a transformované podniky. Má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním služieb bankám a poisťovniam, ako aj sektoru energetiky a verejnému sektoru. 

Peter Longauer

Peter Longauer pôsobí v spoločnosti Deloitte od roku 2000 a v súčasnosti je vedúcim partnerom oddelenia auditu a uisťovacích služieb spoločnosti Deloitte na Slovensku. V tejto roli zodpovedá za celkové operatívne riadenie, dohľad a kontrolu kvality auditov, ktoré vykonáva jeho oddelenie. Špecializuje sa na poskytovanie uisťovacích a poradenských služieb finančným inštitúciám. Do spoločnosti Deloitte Slovensko sa vrátil v roku 2014 po 8-ročnej stáži v Deloitte Sydney, kde pôsobil ako štatutárny audítor viacerých medzinárodných bankových skupín. Okrem riadenia štatutárnych auditov má dlhoročné skúsenosti s výkonom previerok pre regulátorov bankových a nebankových subjektov pôsobiacich na finančných trhoch, hĺbkových previerok ako aj s poskytovaním účtovného poradenstva so špecifickým zameraním na finančné nástroje a projekty v oblasti infraštruktúry. Peter je slovenským štatutárnym audítorom a dlhoročným členom Inštitútu účtovných znalcov Veľkej Británie.

Martin Rybár

M. Rybár má viac ako 15-ročnú prax na oddelení daní v spoločnosti Deloitte. Okrem toho počas dvoch rokov zastával funkciu riaditeľa Sekcie priamych zahraničných investícií v agentúre SARIO. M. Rybár so svojimi rozsiahlymi skúsenosťami s riadením rôznych projektov podporovaných z verejných zdrojov prispel k úspešnej realizácií niekoľkých významných investícií na Slovensku. Ide o identifikáciu programov a prípravu projektov, ale aj komplexnú asistenciu pri príprave balíka žiadosti o finančné príspevky/stimuly vrátane realizácie.

Ľubica Dumitrescu

Ľubica je partnerkou na daňovom oddelení s viac ako 17-ročnými skúsenosťami v oblasti daňového poradenstva. Špecializuje sa na domáce a medzinárodné daňovo-odvodové otázky fyzických osôb. Medzi jej klientov patrí niekoľko medzinárodných spoločností, globálnych zamestnávateľov s veľkou populáciou mobilných zamestnancov/expatov. Tiež vedie tím expertov zameraných na poradenstvo pre klientov pôsobiacich vo farmaceutickom a biotechnologickom priemysle a v oblasti zdravotníctva.

Je daňovou poradkyňou a vedúcou Metodicko-legislatívnej komisie pre Daň z príjmov fyzických osôb. Takisto je členkou Daňovej komisie Americkej obchodnej komory na Slovensku.

Ľubica je často citovaným odborníkom v médiách a prednáša na prestížnych podujatiach organizovaných spoločnosťou Deloitte v spolupráci s rôznymi obchodnými a profesijnými komorami a médiami.

Miloš Martončík


Miloš Martončík vedie a rozvíja kanceláriu v Košiciach, ktorá sa zameriava na klientov z regiónov východného Slovenska a poskytuje odborné služby v oblasti auditu a daní. V tejto oblasti pracuje od roku 1997 a pre spoločnosť Deloitte od roku 1999. Je dlhoročným členom Inštitútu účtovných znalcov Veľkej Británie (FCCA), audítorom zapísaným v zozname audítorov vedeným Slovenskou komorou audítorov (SKAu). Má bohaté vedomosti a skúsenosti so slovenskými aj medzinárodnými účtovnými štandardmi. V rokoch 2004 až 2006 bol na 20-mesačnej stáži v USA, kde úspešne absolvoval skúšky autorizovaného účtovného znalca (Certified Public Accountant, CPA). Má rozsiahle skúsenosti s auditom štatutárnych a IFRS účtovných závierok u spoločností z oblastí výroby, zdravotníctva, dopravy či stavebného priemyslu.  Od roku 1998 sa zúčastňuje ako prednášajúci na školiacich kurzoch zameraných na štandardy IFRS na Slovensku.