O nás

Partneri

Vladimír Masár

Vladimír Masár je prezidentom slovenskej kancelárie spoločnosti Deloitte. Zameriava sa na jej postavenie na trhu a v spolupráci s ostatnými partnermi firmy pri chápaní potrieb klientov pripravuje inovatívne riešenia problémov, ktorým čelia. V. Masár zodpovedá za rozvoj vzťahov s odborníkmi, ktorí prijímajú rozhodnutia pre všetky sektory slovenskej ekonomiky, kde by mohla svoje odborné služby poskytnúť medzinárodná firma.

Vladimír Masár pracuje v bankovom a verejnom sektore takmer dvadsať rokov. Od júla 1993 do júla 1999 vykonával funkciu guvernéra Národnej banky Slovenska. Predtým pôsobil vo viacerých významných funkciách. Medzi ne patria: splnomocnenec vlády a predseda prípravného výboru na zriadenie Národnej banky Slovenska, štátny tajomník Ministerstva financií Slovenskej republiky, prvý námestník ministra financií SR. V prvej súkromnej banke so zahraničnou účasťou pôsobiacou na Slovensku (Tatrabanka, a. s., Bratislava) pracoval ako manažér pre operácie s aktívami a ako námestník riaditeľa najväčšej slovenskej komerčnej banky (Všeobecná úverová banka, a. s., Bratislava).

Marián Hudák

Marián Hudák je hlavným vedúcim partnerom slovenskej pobočky spoločnosti Deloitte. Je taktiež partnerom oddelenia riadenia podnikových rizík na Slovensku a vedúcim partnerom pre verejný sektor pre Čechy a Slovensko. Má viac ako 18 rokov praxe v audítorstve a poradenstve, vrátane auditov riadiacich a kontrolných systémov subjektov štátnej správy v súvislosti s implementáciou fondov Európskej únie a riadenia týchto projektov. 

Zuzana Letková

Zuzana Letková je odborníčkou na audit a riadenie v medzinárodnej audítorskej firme s vyše 20-ročnou praxou. Ako vedúca oddelenia auditu spoločnosti Deloitte zodpovedá za celkové operatívne riadenie, dohľad a kontrolu kvality auditov, ktoré vykonáva jej oddelenie auditu a účtovného poradenstva, najmä pre klientov pôsobiacich v sektore finančných služieb vrátane oblasti nehnuteľností. Zuzana Letková je dlhoročnou členkou (Fellow) Inštitútu účtovných znalcov Veľkej Británie a audítorkou s licenciou Slovenskej komory audítorov. Riadi tímy medzinárodných a štatutárnych auditov a iných konzultačných projektov, ako napr. hĺbkové previerky a poradenstvo v oblasti účtovníctva zamerané na sektor finančných služieb, najmä bankovníctvo, poisťovníctvo, lízing a správu majetku.

Juan Carlos Garcia Santiago

Juan Carlos Garcia Santiago je partnerom na oddelení auditu spoločnosti Deloitte v Slovenskej republike. Počas svojej viac ako 25-ročnej praxe pracoval aj v Španielsku a Chorvátsku. Je absolventom University Complutense (Madrid, Španielsko), so špecializáciou na riadenie podnikov. Je španielskym štatutárnym audítorom s licenciou a má bohaté skúsenosti v oblasti auditu a hĺbkových previerok (due diligence), ekonomického a finančného poradenstva vo výrobnom a telekomunikačnom priemysle a v sektore odborných služieb. Nedávno sa podieľal na projektoch súvisiacich s IPO na Poľskej burze. J. C. Garcia Santiago sa špecializuje na Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva a v posledných rokoch nadobudol rozsiahle poznatky v oblasti US GAAP. Ďalej má rozsiahle skúsenosti s testovaním a navrhovaním interných kontrolných postupov.

Wolda Grant

Wolda Grant je lídrom pre audit a riadenie podnikových rizík v rámci Deloitte Central Europe. V tejto pozícii zodpovedá za realizáciu strategických cieľov firmy v spolupráci s lídrami z ostatných krajín. Na Slovensku pôsobí ako partner na oddelení auditu kde zodpovedá za poskytovanie služieb významným klientom v oblasti regionálnych investičných skupín. Okrem toho riadi tímy v rámci celej strednej Európy pri poskytovaní širokej škály služieb v oblasti auditu, daní a finančného poradenstva. Má viac než 20-ročné skúsenosti v oblasti auditu a poradenských služieb, pričom sa špecializuje aj na sektor energetiky a je členom globálnej skupiny Energy and Resources Group (skupina pre energetiku a zdroje) firmy Deloitte.

Larry Human

Larry Human je partnerom na oddelení daňového a právneho poradenstva spoločnosti Deloitte Slovensko. Pred svojím príchodom na Slovensko v júli 2008 pracoval v Deloitte Česká republika. Larry Human sa špecializuje na poskytovanie širokej škály daňových poradenských služieb vrátane zdaňovania cezhraničných transakcií, hĺbkových previerok (due dilligence), reštrukturalizácie a daňového plánovania. Medzi jeho klientov patria významné slovenské aj medzinárodné spoločnosti, ktoré pôsobia v rôznych odvetviach. Larry Human získal akademické tituly v odbore podniková ekonomika a právo na University of the Free State v Južnej Afrike.

Ivana Lorencovičová

Ivana Lorencovičová je partnerkou na oddelení transakčného poradenstva. Riadi projekty transakčného poradenstva pre strategických a finančných investorov,  vrátane poradenstva pri akvizíciách a fúziách, predaji spoločností, reorganizáciach, refinancovaní, ocenovaní spoločností a finančnom modelovaní. Počas svojho 15-ročného pôsobenia v spoločnosti Deloitte pracovala hlavne na Slovensku, ale aj v Českej republike, Rumunsku, Maďarsku, Nemecku, Kazachstane, Srbsku a v Čiernej Hore. Je dlhoročnou členkou Združenia autorizovaných účtovných znalcov Veľkej Británie (FCCA).

Ivan Lužica

Ivan Lužica je partnerom na oddelení Consultingu ako aj lídrom v oblasti verejného sektoru v spoločnosti Deloitte Slovakia. Počas 20-ročnej praxe v oblasti IT a poradenských služieb sa zúčastnil a viedol viaceré projekty na Slovensku v súkromnom aj verejnom sektore. Jeho kľúčovou zodpovednosťou v optimalizačných projektoch boli analýzy a následná implementácia komplexných opatrení v oblasti znižovania nákladov, zvyšovania efektívnosti a outsourcingu činností vrátane informačných technológií.

Peter Longauer

Peter Longauer pôsobí v spoločnosti Deloitte od roku 2000 a v súčasnosti vedie oddelenie auditu v Slovenskej republike. Špecializuje sa na poskytovanie uisťovacích a poradenských služieb finančným inštitúciám. Do spoločnosti Deloitte Slovensko sa vrátil v roku 2014 po 8-ročnej stáži v Deloitte Sydney, kde pôsobil ako štatutárny audítor viacerých medzinárodných bankových skupín. V Austrálii okrem toho zodpovedal za audity obchodníkov s finančnými nástrojmi, inštitúcií pôsobiacich v oblasti sekuritizácie, platobných organizácií a verejno-súkromných partnerstiev vytvorených na budovanie, financovanie a prevádzkovanie projektov infraštruktúry v sektore dopravy, zdravotníctva,  a školstva. Peter Longauer je dlhoročným členom (Fellow) Inštitútu účtovných znalcov Veľkej Británie a audítorom Slovenskej komory audítorov.

Martin Rybár

M. Rybár má viac ako 15-ročnú prax na oddelení daní v spoločnosti Deloitte. Okrem toho počas dvoch rokov zastával funkciu riaditeľa Sekcie priamych zahraničných investícií v agentúre SARIO. M. Rybár so svojimi rozsiahlymi skúsenosťami s riadením rôznych projektov podporovaných z verejných zdrojov prispel k úspešnej realizácií niekoľkých významných investícií na Slovensku. Ide o identifikáciu programov a prípravu projektov, ale aj komplexnú asistenciu pri príprave balíka žiadosti o finančné príspevky/stimuly vrátane realizácie.

Ľubica Dumitrescu

Ľubica je partnerkou na daňovom oddelení s viac ako 15-ročnými skúsenosťami v oblasti daňového poradenstva. Špecializuje sa na domáce a medzinárodné daňovo-odvodové otázky fyzických osôb. Medzi jej klientov patrí niekoľko medzinárodných spoločností, globálnych zamestnávateľov s veľkou populáciou mobilných zamestnancov/expatov. Tiež vedie tím expertov zameraných na poradenstvo pre klientov pôsobiacich vo farmaceutickom a biotechnologickom priemysle a v oblasti zdravotníctva.

Je daňovou poradkyňou a vedúcou Metodicko-legislatívnej komisie pre Daň z príjmov fyzických osôb. Takisto je členkou Daňovej komisie Americkej obchodnej komory na Slovensku.

Ľubica je často citovaným odborníkom v médiách a prednáša na prestížnych podujatiach organizovaných spoločnosťou Deloitte v spolupráci s rôznymi obchodnými a profesijnými komorami a médiami.

Názov súvisiacich tém