Oznámenie o spracovaní osobných údajov

Registrácia na podujatie v Onyxe

Toto oznámenie o spracovaní osobných údajov poskytuje Prevádzkovateľ – jeden zo Subjektov Deloitte1 na Slovensku označený nižšie, organizujúci podujatie, na ktoré ste sa prostredníctvom registračného formulára prihlásili.

Účelom, na ktorý budú Vaše osobné údaje v rozsahu vyplneného registračného formulára spracúvané, je zabezpečenie účasti na organizovanom podujatí vrátane internej administrácie Vašej prihlášky a fakturácie (ak ide o spoplatnené podujatie). Právnym základom pre spracovanie Vašich vyššie uvedených osobných údajov na predmetný účel je plnenie zo zmluvy, ktorej predmetom je zabezpečenie účasti na podujatí a ktorá medzi Vami, resp. spoločnosťou, v mene ktorej sa na podujatie prihlasujete, a príslušným Prevádzkovateľom vznikne momentom odoslania prihlášky.

V nadväznosti na Vašu účasť na podujatí môžu byť Vaše kontaktné osobné údaje následne spracované aj za účelom ponuky obdobného podujatia na akom ste sa už zúčastnili, alebo súvisiacich služieb Prevádzkovateľa. Právnym základom pre takéto spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa.

PREVÁDZKOVATEĽ

(jeden z nasledovných Subjektov Deloitte na Slovensku organizujúci podujatie)

Deloitte Audit s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO 31 343 414, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 4444/B, alebo
Deloitte Advisory s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO 35 946 067,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 36863/B, alebo
Deloitte Legal s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO 36 868 019,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 64832/B, alebo
Deloitte Security s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO 44 803 443,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 59239/B ,alebo
Deloitte Slovakia s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO 35 700 416,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 11922/B, alebo
Deloitte Tax s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO 31 407 986, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 101710/B.

SPROSTREDKOVATELIA PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Onyx Sp. z o.o. Varšava, Opaczewska 43, Poľsko
Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 84.C., 1068 Budapešť, Maďarsko
Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Varšava, Poľsko
Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00, Praha 8, Česká republika
Deloitte CZ Services s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00, Praha 8, Česká republika
con4PAS, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 – Lhotka, Praha 8, Česká republika
SI-Consulting Sp. z o.o., Slezna Str. 118, 53-111 Wroclaw, Poľsko
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA

Ak spracovanie osobných údajov zahŕňa aj prenos osobných údajov mimo územia Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS) takýto prenos je založený na štandardných zmluvných doložkách v znení schválenom Európskou komisiou, teda je zabezpečený primeraný stupeň ochrany osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.
Prevádzkovateľ a sprostredkovatelia osobných údajov sú povinní zabezpečiť technické, fyzické, administratívne a procesné opatrenia v súlade s akceptovanými štandardmi príslušného odvetvia za účelom ochrany a zabezpečenia dôvernosti, integrity a dostupnosti spracovaných osobných údajov, najmä sú povinní zabrániť neoprávnenému použitiu alebo neoprávnenému prístupu k spracovávaným osobným údajom ako aj narušeniu ochrany osobných údajov (bezpečnostný incident) v súlade s platnými právnymi predpismi.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje budú sprístupnené nasledovným kategóriám príjemcov: oprávnení zamestnanci a zástupcovia Prevádzkovateľa a Sprostredkovateľov.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť taktiež poskytnuté dotknutým orgánom verejnej moci, ktoré sú na to oprávnené v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje budú spracované po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracovania osobných údajov a v súlade s príslušnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na archiváciu dokumentácie, najdlhšie po dobu 10 rokov. Po uplynutí uvedeného obdobia budú osobné údaje získané za vyššie uvedeným účelom natrvalo zmazané.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Ako dotknutá osoba máte právo žiadať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom ako aj opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, obmedzenie spracovania alebo namietať spracovanie, ako aj právo získať kópiu o Vás spracúvaných osobných údajov. Všetky práva uvedené v tomto odseku môžete uplatniť zaslaním emailu na adresu deloitteSK@deloitteCE.com
Taktiež máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dozoru v Slovenskej Republike, ak sa domnievate, že spracovanie Vašich osobných údajov je v rozpore s platnými právnymi predpismi.
Poskytnutie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na zabezpečenie Vašej účasti na požadovanom podujatí; v prípade neposkytnutia Vašich vyššie uvedených osobných údajov nebude možné zabezpečiť Vašu účasť na podujatí.
_______
1Subjekty Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Viac informácii o Subjektoch Deloitte pôsobiacich v Slovenskej Republike je možné nájsť tu.

Bolo to užitočné?