Tlačové správy

Prieskum spoločnosti Deloitte vyvracia mýty o názoroch „Generácie Y“

Bratislava, 10. apríla 2013 – Väčšina študentov na Slovensku vyhľadáva príležitosti na získavanie odborných skúseností už počas štúdia, takmer 60 % si hľadá zamestnanie popri štúdiu – od stáží na čiastočný úväzok až po prácu na plný úväzok. Medzi hlavné atribúty, ktoré zvažuje dnešná generácia študentov pri výbere zamestnania patrí príjemné pracovné prostredie, možnosť rozvíjať sa a dostávať zaujímavé finančné ohodnotenie. To je niekoľko hlavných zistení tretieho vydania správy „Prvé kroky na trhu práce“ spoločnosti Deloitte, ktorá po prvýkrát zverejňuje názory vyše 4 000 študentov z 11 krajín strednej Európy. Ide pritom o študentov a čerstvých absolventov fakúlt najmä ekonomického zamerania vo veľkých mestách.

Napriek rozšírenému opačnému názoru nie sú mladí ľudia tzv. „Generácie Y“ (narodení koncom 80. a začiatkom 90. rokov 20. storočia) homogénnou skupinou s rovnakým prispupom k práci a rovnováhe medzi pracovným a osobným životom. Veľké rozdiely existujú, napríklad, medzi postojmi študentov z Poľska a Maďarska k práci, kariérnemu postupu, očakávaniam a ambíciám. Okrem toho sú študenti v pobaltských štátoch (najmä v Litve a Lotyšsku) optimistickejší ako študenti z ostatných deviatich krajín, pričom najpesimistickejší sú študenti na Balkáne. Slovenskí študenti majú síce vyššie platové očakávania (spolu s českými a slovinskými študentmi), ale práca je pre nich jednou z prioritných hodnôt v živote.

Hodnoty a atribúty dôležité pri výbere práce

Prieskum odhalil, že mnohé atribúty zamestnávateľa, ktoré sú najefektívnejšie pri získavaní a udržiavaní najperspektívnejších vysokoškolských talentov, nie sú náročné ani drahé z hľadiska ich realizácie. Viac ako 60 % slovenských študentov vo svojom rebríčku priorít považuje príležitosť rozvíjať sa a získať nové zručnosti ako jednu z najdôležitejších priorít pri výbere práce. Nemenej dôležitá je aj celková atmosféra v práci, ktorá by mala byť priateľská; výška mzdy sa ocitla na treťom mieste.

„Najdôležitejšími kritériami pri výbere zamestnania sú príležitosti na osobný rozvoj a vzdelávanie, pričom ocenenie a uznanie kvality vykonanej práce sú najúčinnejšími prostriedkami na udržanie najlepších ľudí,“ uviedol Marián Hudák, vedúci partner slovenskej kancelárie Deloitte. „Tieto atribúty často bývajú atribútmi dobrých zamestnávateľov a v skutočnosti sú účinnejšie ako ponúkanie vyšších platov,“ dodáva Marián Hudák.

Hodnoty a atribúty dôležité pri výbere práce

Veľký počet študentov a čerstvých absolventov z popredných univerzít v strednej Európe má sklon hodnotiť svoje schopnosti vysoko. S tým úzko súvisia ich finančné očakávania v prvom zamestnaní, ktoré môžu byť vyššie ako suma, ktorú sú zamestnávatelia v regióne pripravení absolventom zaplatiť. Tieto očakávania navyše často výrazne prekračujú priemernú mzdu v krajine. Priemerný čistý plat, ktorý uviedli slovenskí respondenti, je po Slovinsku (1 007 EUR) a Českej republike (880 EUR) tretím najvyšším (767 EUR) v regióne. Nižšie platové očakávania než je priemerná mzda sú len v Albánsku a Estónsku. Iné priority kladú študenti pri výbere stáží, kde je viditeľný rozdiel nielen v očakávanej mzde, ktorá vo výške 473 EUR dosahuje približne 60 % zo žiadaného platu v prvom zamestnaní, ale aj v snahe získať prvé profesionálne skúsenosti a prax. Väčšina študentov nemá presnú predstavu o svojej pracovnej kariére, avšak väčšina z nich chce zotrvať pracovať v oblasti, ktorú študuje.

Hodnoty a atribúty dôležité pri výbere práce

Dnešná generácia študentov len potvrdzuje svoju aktívnosť v rámci mobility: väčšina študentov a čerstvých absolventov je ochotných presťahovať sa do iného mesta alebo dokonca do zahraničia v prípade zaujímavej pracovnej ponuky. Slovenskí študenti nie sú výnimkou, keďže tento trend potvrdzujú takmer tri štvrtiny z opýtaných. „Ochota mladých ľudí cestovať za prácou môže medzinárodným spoločnostiam pomôcť doplniť chýbajúce talenty a zároveň umožní získať absolventom veľmi cenné skúsenosti zo zahraničia, ktoré ako uvádzajú výsledky štúdie študenti veľmi oceňujú,“ dodáva Marián Hudák.

Hodnoty a atribúty dôležité pri výbere práce

„Získavanie pracovných skúseností počas štúdia je pre väčšinu respondentov v regióne samozrejmosťou. Na Slovensku to potvrdzuje takmer 70 % opýtaných. Väčšina študentov sa zapojila do sezónnych prác a brigád, prípadne sa zamestnala, alebo sa zúčastnila stáže v rámci svojho študijného odboru, ale aj mimo neho“ uviedla Monika Kováčová, riaditeľka oddelenia ľudských zdrojov Deloitte Slovensko. Najviac pracovitým národom sú Poliaci, keďže až 9 z 10 študentov má pracovnú skúsenosť. Väčšina študentov v regióne si hľadá prácu alebo stáž prostredníctvom internetu - prevládajú pracovné portály (takmer 70 % študentov), za nimi nasledujú samotné webové stránky zamestnávateľov (60 %), niektorí si nechávajú odporučiť prácu prostredníctvom známych či rodiny, alebo prácu hľadajú na pracovných veľtrhoch.

Dĺžka zotrvania v prvom zamestnaní

Absolventi na Slovensku v porovnaní s regiónom majú tendenciu zotrvať v prvom zamestnaní dlhšie než je priemer regiónu, avšak takmer polovica z opýtaných dĺžku pôsobenia v prvom zamestnaní nevedela predpovedať. U prvého zamestnávateľa plánujú slovenskí absolventi pracovať približne tri roky, podobne ako v iných krajinách regiónu. Dôvodom pre prípadný odchod zo zamestnania by bolo nedostatočné ocenenie a uznanie vykonanej práce, nedostatočné možnosti na osobný rozvoj a zlé pracovné vzťahy. Práve tie dominujú u slovenských respondentov ako najpravdepodobnejší dôvod hľadania iného zamestnania.

Dĺžka zotrvania v prvom zamestnaní

Študenti a čerství absolventi, ktorí sa zúčastnili nášho prieskumu, tiež uviedli, že univerzity by mohli a mali lepšie pripravovať svojich študentov na svet práce a na proces hľadania zamestnania. Výsledkom takejto lepšej prípravy by mohli byť čerství absolventi, ktorí svojim zamestnancom prinášajú vyššiu hodnotu hneď od nástupu do zamestnania. Zlepšenie v tejto oblasti môže byť kľúčom k riešeniu vysokej nezamestnanosti mladých ľudí vrátane absolventov, ktorá je jedným z najväčších problémov tak v strednej Európe ako aj v celej EÚ. Správu „Prvé kroky na trhu práce“ si môžete stiahnuť na webovej stránke www.deloitte.com/1steps.

 

O spoločnosti Deloitte

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry združenia Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firiem sa uvádza na adresewww.deloitte.com/sk/o-nas.

Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenstva a transakčného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 195 000 odborníkov sa usiluje, aby sa spoločnosť Deloitte stala štandardom najvyššej kvality.

© 2013 Deloitte Slovensko

 

Bolo to užitočné?