Novinky

Prieskum medzi internetovou generáciou: inovácie sú pre obchodný rast zásadné

Davos/Bratislava, 13. februára 2013 – Podľa prieskumu spoločnosti Deloitte sa 78 % budúcich top manažérov medzi predstaviteľmi internetovej generácie domnieva, že inovácie sú zásadné pre obchodný rast. Vzhľadom na ekonomickú recesiu, ktorá pretrváva už šiesty rok po sebe, je však len štvrtina respondentov (26 %) presvedčená, že súčasní manažéri podporujú inovácie v dostatočnom rozsahu. Hlavnou prekážkou, ktorá firmám bráni zavádzať inovácie, je nedostatok peňazí alebo investícií.

Prieskumu spoločnosti Deloitte sa zúčastnilo takmer 5 000 zástupcov internetovej generácie z 18 krajín sveta vrátane Európy. Pri vyhodnocovaní názorov na inovácie a ich dopadu na spoločnosť sa zistilo, že 84 % budúcich manažérov je presvedčených o pozitívnom dopade inovácií v podnikateľskej oblasti na spoločnosť a 65 %považuje činnosť ich podnikov pre spoločnosť za užitočnú.

Celkovo pretrváva názor, že hlavnú úlohu pri vývoji inovácií s pridanou hodnotou zohráva podnikateľská komunita. Takmer polovica respondentov (45 %) zastáva názor, že inovácie s najpriaznivejším vplyvom na spoločnosť vznikajú v podnikateľskej sfére. O tom, že najprínosnejšie inovácie vyvíja vláda, je presvedčených 18 % opýtaných. 17 % respondentov sa domnieva, že najväčší prínos majú inovácie vyvinuté na akademickej pôde. Hlavnými prekážkami brániacimi inováciám sú nedostatok peňazí alebo investícií, rozdielna firemná kultúra alebo nezáujem zo strany vedenia podniku.

„Prostredníctvom inovácií na inštitucionálnej úrovni možno ovplyvniť prístup podniku tak, aby sa vytvoril dostatočný priestor na vznik a rozvoj nových myšlienok,“ uviedol  Martin Rybár, riaditeľ na daňovom oddelení spoločnosti Deloitte. „Súčasní manažéri nepochybne považujú inovácie za dôležité, z prieskumu je však zrejmé, aký veľký dôraz na inovácie kladie nastupujúca generácia lídrov. V ich poňatí inovácie nielen poháňajú ekonomický rast, ale aj urýchľujú riešenie najťaživejších problémov našej spoločnosti,“ dodáva Martin Rybár.

Talent ako faktor urýchľujúci inovácie

Inovácie sú tiež významným faktorom pri prijímaní a udržiavaní talentovaných zamestnancov. Dve tretiny opýtaných zástupcov internetovej generácie uviedli, že pri výbere zamestnávateľa hrajú inovácie kľúčovú úlohu. Táto skutočnosť sa týka najmä spoločností, ktoré sú atraktívne pre neustále sa zvyšujúci počet zástupcov internetovej generácie. Odhaduje sa, že do roku 2025 bude internetová generácia tvoriť 75 % svetovej pracovnej sily.(http://www.forbes.com/sites/85broads/2012/01/23/gen-y-workforce-and-workplace-are-out-of-sync/)

Medzi opýtanými zástupcami internetovej generácie však v súvislosti s požiadavkami na inovácie panujú rozpory:

  • 39 % respondentov zastáva názor, že nevyhnutným predpokladom pre vývoj inovácií je podpora a odmeňovanie nových myšlienok a tvorivosti, pričom len 20 % opýtaných si myslí, že ich spoločnosti tak skutočne konajú.
  • 34 % respondentov uvádza, že kľúčom k vytvoreniu inovatívneho prostredia je poskytnúť zamestnancom dostatok voľného času na vzdelávanie a tvorivú činnosť, ale len 17 %respondentov je presvedčených, že ich pracovisko zodpovedá tomuto opisu.
  • 32 % opýtaných považuje otvorenosť a slobodu čeliť výzvam za kľúč k inováciám, pričom17 % opýtaných uvádza, že takáto situácia v ich podnikoch skutočne existuje.
  • 42 % respondentov prikladá veľký význam podpore inovatívneho myslenia na všetkých úrovniach podniku a 26 % opýtaných uvádza, že ich pracovisko takto funguje.

„V obchodnej sfére dochádza ku generačnej výmene. Zástupcovia silných ročníkov (narodených v čase populačnej explózie po 2. svetovej vojne), z ktorých boli mnohí zvyknutí obchodovať „po starom“, začínajú odstupovať zo svojich manažérskych pozícií a odchádzajú do dôchodku,“uviedol Barry Salzberg, generálny riaditeľ spoločnosti Deloitte. „Podniky majú skutočnú príležitosť urobiť krok vpred, zaviazať sa k podpore a rozvoju inovácií a vytvoriť pre ne na pracovisku vhodné podmienky. Ak sa nám to podarí, môžeme očakávať obrovský prínos – budeme vedieť lepšie udržať talentovaných zamestnancov, zostaneme konkurencieschopnejší do budúcna a budeme mať pozitívnejší vplyv na spoločnosť,“ dodal Salzberg.

Pohľad na inovácie sa líši v závislosti od geografickej polohy a priemyselného odvetvia

  • Kým respondenti z krajín BRIC (Brazília, Rusko, India a Čína) považujú seba a svoje spoločnosti za inovatívne, respondenti z Japonska považujú svoje spoločnosti takmer vo všetkých ohľadoch za najmenej inovatívne. Napríklad 70 % opýtaných z krajín BRIC hodnotí svojich zamestnávateľov ako inovatívnych, pričom len 25 % respondentov z Japonska posudzuje svojich zamestnávateľov rovnako.
  • Šesť z desiatich opýtaných (62 %) by sa charakterizovalo ako inovatívni. Najčastejšie takto samých seba hodnotia respondenti z Indie (81 %), Thajska (79 %), Juhoafrickej republiky (78 %) a Brazílie (77 %) a najzriedkavejšie respondenti z Japonska (24 %).
  • 65 % opýtaných sa domnieva, že činnosť ich podniku je prospešná pre spoločnosť. Tento názor prevláda najmä v Brazílii (83 %), Indii (74 %) a Nemecku (73 %). V Južnej Kórei na túto otázku kladne odpovedalo len 46 % respondentov.
  • Medzi odvetvia, ktoré sa považujú za najinovatívnejšie, patria technológie, média a telekomunikácie (52 %), spotrebný tovar a služby (47 %) a výroba (37 %).
  • Za oblasti, ktoré si vyžadujú najviac inovácií, sa považuje školstvo (27 %), výroba elektriny (18 %) a štátne orgány v jednotlivých krajinách (17 %).

Viac informácií vrátane výsledkov prieskumu nájdete na www.deloitte.com/millennialsurvey.

O štúdii mladej generácie spoločnosti Deloitte

Zistenia výskumu sú založené na štúdii, ktorý uskutočnila agentúra Millward Brown koncom roka 2012 sa celkovo realizovalo 4 982 rozhovorov online. Na každom zo šestnástich trhov sa uskutočnilo približne 300 rozhovorov: USA, Kanada, Juhoafrická republika, Brazília, Holandsko, Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Rusko, Južná Kórea, India, Austrália, Japonsko, Čína, juhovýchodná Ázia (Singapur, Thajsko a Malajzia). Skríningové otázky počas fázy náboru zabezpečili, že všetci respondenti patrili do mladej generácie s dátumom narodenia v januári 1982 a neskôr, boli vysokoškolsky vzdelaní a zamestnaní na plný úväzok. Rozhovory trvali približne 15 minút.

 

O spoločnosti Deloitte

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry združenia Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firiem sa uvádza na adresewww.deloitte.com/sk/o-nas.

Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenstva a finančného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 195 000 odborníkov sa usiluje, aby sa spoločnosť Deloitte stala štandardom najvy

 

Bolo to užitočné?