Prognózy

Budeme merať energiu inteligentne už tento rok?

Riadená spotreba elektriny pomocou inteligentných meracích systémov (IMS) má priniesť úspory najmä pre spotrebiteľov.

Inteligentné meracie systémy (IMS) by sa mali v tomto roku povinne inštalovať aj u odberateľov elektriny s ročnou spotrebou od 4 MWh (a s rezervovanou kapacitou 30 kW alebo 45 A) a taktiež u malých výrobcov elektriny.

„Ak sa odberateľ rozhodne využiť štátnu dotáciu na obnoviteľné zdroje, musí prevádzkovateľ distribučnej siete podľa súčasnej platnej legislatívy inštalovať u neho inteligentný elektromer so špeciálnou funkcionalitou, ktorý umožní meranie kvalitatívnych parametrov napätia a výkonu,“ uviedol Vladimír Volčko, expert spoločnosti Deloitte na inteligentné siete.

Už koniec roka 2015 podľa neho znamenal v energetickom sektore prvý zo série hraničných termínov pre implementáciu inteligentných meracích systémov. Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 358/2013 totiž od 1. januára 2016 vyžaduje od všetkých prevádzkovateľov distribučných sústav (regionálnych aj miestnych), aby nainštalovali inteligentné elektromery pre 80 % spotrebiteľov s ročnou spotrebou od 15 MWh.

„V praxi to znamená, že všetky tri regionálne distribučné sústavy a mnoho miestnych distribučných sústav by už mali mať prvé skúsenosti s IMS, funkčný automatický systém odpočtu dát a centrálny dátový systém so sprístupnenými dátami pre jednotlivých odberateľov,“ dodal V. Volčko.

Kto to zaplatí?

Náklady na implementáciu IMS ponechal rezort hospodárstva spolu s ÚRSO na prevádzkovateľovi distribučnej siete, ktorý je zodpovedný aj za výber technológie. Očakáva sa preto, že prevádzkovateľ distribučnej siete nastaví u seba podmienky tak, aby jeho benefity plynúce z implementácie IMS pokryli jeho náklady na túto technológiu.

Stará CBA (Cost Benefit Analysis – analýza nákladov a výnosov z roku 2012) predpokladá prínosy pre distribučnú spoločnosť, ktoré spočívajú hlavne v znížení strát (obchodných aj technických), v zautomatizovaní odpočtov a vo zvýšenej citlivosti elektromerov. Rovnako táto CBA očakáva úspory pri fakturácii, call-centre, pri znížení pohľadávok či pri odškodnení klientov.

Prevádzkovatelia distribučných sústav však nie sú jediní, ktorým má IMS priniesť benefity. Úspory sa očakávajú na strane dodávateľov, ale hlavne na strane spotrebiteľov. Prevádzkovatelia distribučných sietí sú povinní odberateľom nielen sprístupniť merané údaje na vlastnej webovej stránke, ale aj sprístupniť lokálne pripojenie k inteligentnému elektromeru. Odberateľovi to umožní vytvoriť si vlastný systém riadenia spotreby (Smart Home).

„IMS je len prvým krokom na ceste k energetike, ktorá je trvalo udržateľná a šetrná k životnému prostrediu. V budúcnosti môžeme očakávať celý rad rôznych výziev, akými sú obnoviteľné zdroje, distribuovaná výroba či elektromobilita. Je všeobecne známe, že súčasný koncept fungovania elektrizačnej sústavy nedokáže čeliť týmto výzvam,“ uviedol expert spoločnosti Deloitte na inteligentné siete V. Volčko. Je preto podľa neho vhodné včas sa pripraviť na tieto výzvy, dokonca aj nad rámec legislatívnych požiadaviek, a vyhnúť sa tak následnému haseniu problémov až po tom, čo vzniknú.

Obnoviteľné zdroje

Najčastejším argumentom proti implementácií obnoviteľných zdrojov energií na úrovni distribučných sietí je ich vplyv na kvalitu napätia. Vďaka ich nepredikovateľnosti a veľkej závislosti od poveternostných podmienok prevádzkovatelia distribučných sietí ani nevedia s určitosťou povedať, do akej miery ovplyvňuje distribuovaná výroba kvalitu napätia v ich sieťach. Rovnakým strašiakom (aj keď z technického hľadiska opačného charakteru) je elektro mobilita, ako veľký nepredikovateľný odber. Práve IMS môže v tomto smere priniesť informácie o tom, do akej miery ovplyvňujú tieto vstupy kvalitu napätia, identifikovať rizikové časti siete a špecifikovať technické opatrenia pre zabezpečenie kvality napätia.

Riadená spotreba elektriny

Základom inteligentného meracieho systému (IMS alebo tiež Smart Metering System) inteligentné elektromery, ktoré sú na rozdiel od klasických elektromerov schopné zaznamenávať okrem celkovej prenesenej energie (kumulatívnej hodnoty) aj profil spotreby (výroby), ale aj profil napätia a prúdu. IMS ďalej tvorí obojsmerná dátová infraštruktúra, ktorá umožňuje nielen automatický pravidelný odpočet nameraných údajov, ale v prípade potreby aj diaľkovú parametrizáciu elektromerov, synchronizáciu času, dynamické nastavenie taríf či v krajnom prípade diaľkové odpojenie spotreby.

Akýmsi srdcom IMS je centrálny dátový systém, ktorý zabezpečuje spracovanie odčítaných údajov. Požadované funkcie, ktoré musia inteligentné elektromery inštalované na Slovensku obsahovať, definuje vyhláška 358/2013, pričom tieto funkcionality sú rozdelené do troch kategórií v závislosti od kategórie odberateľa, pre ktorého sú určené: IMS so základnou funkcionalitou, IMS s pokročilou funkcionalitouIMS so špeciálnou funkcionalitou.

IMS prinesie na jednej strane distribútorovi informácie o tom, čo sa deje v jeho sieťach na nižších napäťových hladinách, čím mu umožní prijať vhodné technické opatrenia pre zabezpečenie kvality dodávky a zvýšenie efektívnosti distribúcie. Na druhej strane prinesie IMS odberateľovi informácie o jeho spotrebe, teda o tom, kedy a na čo energiu využíva. Umožní mu tak optimalizovať spotrebu energií.

Dodávateľovi IMS prinesie informácie o individuálnom správaní sa jednotlivých spotrebiteľov, čím mu umožní vytvoriť vhodné produkty, ktoré budú odberateľov motivovať k presúvaniu špičiek spotreby v závislosti od dostupnosti zdrojov.

Na základe výsledkov globálneho prieskumu, ktorý sa zameral na viac ako 500 verejne obchodovaných firiem pôsobiacich v oblasti ťažby a spracovania ropy a zemného plynu. Zhruba tretina producentov ropy sa v dôsledku prepadu cien na komoditných trhoch nachádza v riziku platobnej neschopnosti.

Bolo to užitočné?