.

Robotics, Analytics & Cognitive

Robotická automatizácia procesov predstavuje naprogramovaný softvér komunikujúci s inými IT systémami, rovnako ako človek za počítačom.

Naprieč rôznymi aplikáciami a funkciami vykonáva repetitívne úlohy na základe presne definovaných pravidiel. Kognitívne modely navyše dokážu zvládnuť rozhodovacie procesy.

Kombinácia riešení prostredníctvom svojich kľúčových komponentov tak odomyká svet možností. Kognitívne technológie ponúkajú reálne a rozmanité výhody presahujúce tradičné aplikácie automatizácie.

Ako funguje robotická automatizácia?

Robotická a kognitívna automatizácia sa týka veľkého množstva malých procesov v útrobách inštitúcie, ktoré spolu tvoria až 80 % procesov každej spoločnosti. Umožnite vašim zamestnancom vykonávať činnosti s vyššou pridanou hodnotou.

Robotic Process Automation (RPA)

Nástroje robotickej automatizácie procesov (RPA) môžu pomôcť firmám zvýšiť účinnosť a efektívnosť prevádzky rýchlejšie a pri nižších nákladoch ako iné prístupy k automatizácii. Záujem o robotické automatizovanie procesov a aktivita v tejto oblasti rastie, a RPA sa čoraz častejšie využíva pri rôznych procesoch v rámci celej organizácie.

Definícia robotickej automatizácie procesov
RPA je počítačový softvér, ktorý komunikuje s inými digitálnymi systémami, rovnako ako človek za ľubovoľným počítačom. Podľa presne definovaných pravidiel vykonáva repetitívne úlohy naprieč rôznymi aplikáciami a funkciami, pričom na automatizáciu využíva makrá.

Robotická automatizácia procesov (RPA) má potenciál zmeniť súčasné pracoviská rovnako dramaticky, ako stroje zmenili továrne v časoch priemyselnej revolúcie.

RPA je spôsob, ako automatizovať opakujúce sa procesy, ktoré sú často založené na pravidlách. Takéto procesy sú bežné v centrách zdieľaných služieb alebo v iných centrách, kde sa spracúvajú transakcie.
Automatizácia je tu. A aj tu zostane… ale čo s vašou pracovnou silou? Otvoriť PDF

Roboty sú / Roboty nie sú
Procesy vhodné pre automatizáciu
Nástroje RPA je najvhodnejšie zaviesť pri procesoch, kde sa predvídateľne opakujú interakcie s IT aplikáciami. Tieto procesy zvyčajne nemajú taký rozsah alebo význam z hľadiska automatizácie, aby sa transformovali kľúčové systémy. RPA sa prípadne môžu uplatniť tam, kde sa v blízkej budúcnosti transformácia kľúčových systémov neplánuje. Nástroje RPA zvyšujú efektívnosť takýchto procesov a služieb bez toho, aby došlo k zmene kľúčových systémov.

„Roboty“ v rámci RPA vykonávajú rutinné podnikové procesy napodobňovaním ľudskej práce s aplikáciami prostredníctvom používateľského rozhrania a rozhodovania na základe jednoduchých pravidiel. Celý proces od začiatku až do konca môžu vykonávať softvérové roboty s minimálnou účasťou ľudí, ktorí sú potrební len pri riešení výnimiek.
RPA je možné využiť na automatizáciu procesov, ktoré:
 • sa často opakujú,
 • sa zakladajú na pravidlách,
 • sú náchylné na ľudské chyby,
 • majú stredné až veľké objemy transakcií,
 • sú sezónne, resp. čas pri nich zohráva zásadnú úlohu.

Prečo robotizácia všetko mení? | Otvoriť PDF
Prečo zvoliť robotickú automatizáciu procesov?
Riešenie RPA má oveľa viac výhod ako len zníženie nákladov, sú nimi:
 • skrátenie dĺžky cyklu a zvýšenie výkonu,
 • vývoj a implementácia robota v priebehu týždňov,
 • návratnosť investície v mesiacoch,
 • prispôsobivosť, flexibilita a rozšíriteľnosť riešenia,
 • vyššia presnosť a úspešnosť vykonávania automatizovaných aktivít,
 • možná nepretržitá prevádzka 24/7,
 • zlepšenie morálky zamestnancov odbremenením od roboty s nízkou pridanou hodnotou,
 • orientácia na inovácie a spokojnosť zákazníkov,
7 schopností robotov | Prečítajte si náš článok
Kompetencie a metodológia
Tím RPA spoločnosti Deloitte tvorí široké spektrum skúsených odborníkov, ktorí plnia všetky úlohy nevyhnutné na úspešnú dodávku služieb a realizáciu robotickej automatizácie procesov vo všetkých modeloch dodávok služieb:

 • Realizácia automatizácie všetkých procesov štandardne prebieha na základe hybridnej agilnej metodológie, ktorá optimálne využíva výhody koncepcie robotickej automatizácie procesov a aktuálnej dostupnosti odborníkov na konkrétne odvetvie alebo funkčnú oblasť.
 • Fázu procesnej analýzy dokážeme zrýchliť vďaka rozsiahlej základni poznatkov spoločnosti Deloitte a odbornej znalosti procesov preverenej v praxi.
 • Naši vývojári úzko spolupracujú s odborníkmi klienta, podnikovými analytikmi, špecialistami na procesy a technologickými architektmi RPA, aby počas projektu rýchlo vyriešili akékoľvek výzvy.
 • Dobre rozumieme vplyvu RPA na fungovanie firmy a dokážeme flexibilne využívať naše lokálne aj medzinárodné zdroje na to, aby sme minimalizovali bariéru medzi tímom, ktorý zavádza automatizáciu, a zamestnancami klienta.
 • Úspešne posunúť projekty RPA zo skúšobnej či pilotnej fázy (Proof of Concept) do fázy plošnej implementácie nie je ľahké. Spoločnosť Deloitte má v tejto oblasti rozsiahle skúsenosti preverené úspešnými projektmi v rôznych odvetviach.
Ponuka Deloitte Digital v oblasti RPA | Otvoriť PDF
Projektové referencie
Veľmi dobre rozumieme špecifikám rôznych odvetví, keďže náš tím RPA úspešne realizoval projekty v sektore finančných služieb, telekomunikácií, výroby, obchodu, energetiky, farmaceutického priemyslu a verejných služieb. Neváhajte sa s nami bližšie zoznámiť.

 • Automatizácia vybraných účtovných OTC/PTP procesov pre významnú holandskú petrochemickú spoločnosť – klient požadoval rozsiahlu transformáciu procesov na základe RPA s celkovou úsporou 112 pracovných miest (FTE). V priebehu prvých ôsmich mesiacov bola úspešne dokončená automatizácia 20 pracovných miest, zostávajúcich 83 pracovných miest bude nasledovať v ďalšej fáze projektu. RPA sa stala katalyzátorom zásadnej optimalizácie prevádzky u klienta tak, ako bolo navrhnuté na začiatku projektu. Využila sa technológia AA.
 • Automatizácia procesu refixácie hypotekárnych úverov a účtovania poplatkov pre slovenskú retailovú banku – náš klient plánoval outsourcing súvisiacej agendy z lokálnych pracovísk back office do regionálneho centra služieb bez potreby zvýšenia počtu zamestnancov. Náš tím pomohol banke vyvinúť individualizovanú stratégiu RPA a model bezpečnosti IT, čo viedlo k cieľovému zníženiu počtu pracovníkov o 200 ľudí. Využila sa technológia Blue Prism.
 • Koncepcia RPA pre významného českého telekomunikačného operátora – zameraná na automatizáciu procesov pre kľúčové produkty, ako napríklad zrušenie alebo ukončenie platnosti služieb. Pomohli sme zaviesť RPA do bežnej prevádzky klienta s cieľom vytvoriť základňu pre plánované 20 % zníženie nákladov v horizonte 12 mesiacov a celkové zvýšenie efektívnosti. V rámci projektu sme vybudovali Centrum excelentnosti (CoE), vyvinuli východiskové procesy, poskytli klientovi odborné vedenie a školenia v oblasti RPA a zaviedli sme do výroby RPA vo forme služby (RPAaaS). Využila sa technológia Blue Prism.
 • Automatizácia vybraných procesov v oblasti predaja produktov a likvidácie poistných udalostí pre dánsku poisťovňu špecializovanú na poistenie automobilov – náš klient riešil problém viacerých procesov s vysokým objemom nevyriešených požiadaviek a požadoval jeho riešenie bez potreby náboru ďalších zamestnancov. Prostredníctvom RPA sa úspešne automatizovalo osem procesov, čím sa rýchlo eliminovali čakajúce požiadavky a ušetrilo sa 5 pracovných miest. Využila sa technológia Blue Prism.
 • Robotická automatizácia procesov v oblasti overovania totožnosti klientov pre významnú retailovú banku v Írsku – náš klient potreboval jednorazovo overiť identitu klientov pri približne 2 miliónoch účtov, pričom počiatočné náklady sa odhadovali až na 8 miliónov EUR. Náš tím pripravil Proof of Concept, ktorý preukázal, že využitím technológií RPA je možné dosiahnuť úspory vo výške takmer 7 miliónov EUR a zároveň značne skrátiť dobu potrebnú na overenie portfólia. Náš tím tiež vypracoval návrh procesov a projektový plán, a vyhodnotil pripravenosť tímu RPA klienta na realizáciu. Využila sa technológia Blue Prism.

Spoločnosť Deloitte získala certifikáciu na technológiu Blue Prism

S potešením oznamujeme, že európsky tím spoločnosti Deloitte pre robotickú automatizáciu procesov získal certifikát strieborného partnera spoločnosti Blue Prism v oblasti realizácie a spôsobilosti.

Spoločnosť Blue Prism, ktorá je priekopníkom tejto technológie a prišla so slovným spojením „robotická automatizácia procesov“, je popredným dodávateľom v tejto oblasti. Jej softvérová platforma zvyšuje flexibilitu a znižuje náklady podnikových procesov prostredníctvom rýchlej automatizácie manuálnych administratívnych back office procesov založených na pravidlách, pričom zlepšuje presnosť vytvorením „digitálnej pracovnej sily“.

Táto certifikácia odzrkadľuje náš záväzok a naše postavenie ako popredného poradcu a implementátora v oblasti softvérovej robotickej a kognitívnej automatizácie.

„Certifikácia pre nás znamená obrovský úspech. Pre klientov je to signál, že sme spojení so silným partnerom a najlepšími odborníkmi v odbore. Ďakujem všetkým členom nášho tímu, ktorí sa zaslúžili o získanie certifikácie.“
Milan Kulhánek, partner zodpovedný za oblasť RPA, Deloitte CE

Cognitive Automation Services (RCA)

Jednou z výhod prepojenia systémov s dátami je ich rýchlosť a presnosť. V dnešnej dobe dokáže kognitíva generovať už aj fyzickú pomoc a oporu. Kognitívna automatizácia môže zlepšiť zákaznícku skúsenosť (CX) a zvýšiť dôveryhodnosť pomocou zníženia chýb. Môže uvoľniť vaše zdroje na výskum a vývoj alebo na vynájdenie a inováciu produktov. Dokáže sa rýchlo rozhodnúť a dostať vás do výhodnej pozície voči konkurencii. Kognitívna automatizácia nasýtená dátami, dizajnom zameraným na zákazníka a s obchodným cieľom sa rýchlo mechanizuje a dokáže priniesť očarujúce výsledky.

Automatizujte v kombinácii s inteligenciou


Pri slove „automatizácia“ vám asi hneď napadne robotická automatizácia procesov alebo „boty“ vykonávajúce vysoko repetitívne úlohy s cieľom dosiahnuť vyššiu efektívnosť a zníženie nákladov. To je však iba začiatok.
S kognitívnymi schopnosťami sa tie isté možnosti automatizácie obchodných procesov dajú aplikovať aj na úlohy s vysokou pridanou hodnotou a pri rozhodovaní. Výsledkom je inteligentné, včasné aplikovanie údajov a schopnosť riešiť výzvy a príležitosti v reálnom čase v akomkoľvek rozsahu.

Inovujte s predvídavosťou — príklady pre vývoj produktov a služieb:
 • Konsolidácia zákazníckej spätnej väzby k predvídaniu hodnôt vylepšeného produktu.
 • Poskytnutie informácií, ktoré pomôžu ľuďom predstaviť si nové funkcie, produkty alebo služby.
 • Rýchlejšie spracovanie údajov s cieľom pomôcť identifikovať potenciálne trhy a oblasti expanzie.
Dodávajte s plánom a cieľom — príklady pre oblasť zákazníckej skúsenosti a služieb:
 • Automatizujte rutinné požiadavky a transakcie so zákazníkmi a dodávateľmi.
 • Prepojte systémy a dáta do automatizovaného online centra pre rýchlejšiu reakciu a odozvu.
 • Zamestnajte chatbotov na zodpovedanie otázok a navrhovanie krokov smerom k ďalšiemu nákupu.
 • Zrýchlite spracovanie požiadaviek v odvetviach ako zdravotná starostlivosť, maloobchod a poistenie.


Konajte agilne — príklady pre dokonalú prevádzku:
 • Rozpoznajte odchýlky a nezrovnalosti v zmluvách na zníženie podnikového rizika.
 • Prepojte rôznorodé dátové sety pre vhodné použitie v organizácii.
 • Poskytnite expertnú podporu pre rozhodnutia (napr. lekárom) na dosiahnutie lepších výsledkov.
 • Zvýšte presnosť a rýchlosť procesov v transakčnom podnikaní (napr. finančníctvo).
Ľudia a stroje, spolu a cielene


Rozhodujúci faktor pre výpočet ROI automatizácie je systém navrhnutý so zreteľom na konkrétne obchodné výsledky. Musíte rozumieť nákladom, ich vplyvom a rozoznať možné dôsledky už od začiatku. Pre pochopenie je nutné si uvedomiť, že práve človek je kľúčový komponent organizácie. Takéto uvedomenie vedie k úvahe, prečo je kognitívna automatizácia potrebná a ako môže slúžiť vyšším cieľom organizácie.

Automatizácia dnešnej doby ‒ tri výhody:

Zvýšte efektivitu a znížte náklady pri rutinných úlohách
 • Pomocou našich služieb RPA prideľte robotom repetitívne úlohy a osloboďte tým ľudí, ktorým umožníte sústrediť sa na zmysluplnejšiu a hodnotnejšiu prácu.
 • Naše tímy na automatizáciu procesov pomáhajú identifikovať a implementovať robotickú automatizáciu procesov na vykonávanie non-stop úloh (24 hodín denne, 7 dní v týždni), ktoré dokážu redukovať chybovosť, zvýšiť kontrolu a zdokumentovať priebeh pre prípadný audit a úlohy compliance.
Zvýšte výkonnosť vašich najšikovnejších pracovníkov
 • Dostaňte automatizáciu z prostredia back-office aj do inovačných a transferových konverzií.
 • Spoločnosť Deloitte disponuje ľuďmi a zdrojmi na to, aby pomohla organizáciám automatizovať aj komplexné procesy vyžadujúce si analýzu väčších a niekedy aj neštruktúrovaných dát, príp. požadujú ľudské rozhodnutie. Prečo? Chceme umožniť klientom opraviť svoje rozbité procesy, dať zmysel divergentným setom dát a zvýšiť výkonnosť pracovníkov pomocou včasných a relevantných detailov.

Integrujte kognitívne technológie na dosiahnutie lepších výsledkov
 • Budujte produkty, služby a zážitky podporujúce lojalitu zákazníkov.
 • Náš vstup do projektu začína vždy uvedomením si, že človek je kľúčovým komponentom organizácie. Potom sa automatizácia aplikuje tam, kde je to najdôležitejšie. Takýto postup pomáha zaviesť nový pracovný model, v ktorom strojová rýchlosť a analýza môžu zlepšiť ľudský úsudok a intuíciu, a tým viesť k inováciám.
Hlavné produkty a riešenia
Ľudia a stroje. Rýchlosť a presnosť. Spojenie s významom. Jedna plus jedna sa teraz rovná nekonečno. S platformou pre analytiku a umelú inteligenciu produktov a riešení môžete vytvorením nových možností spojenia človek ‒ stroj, ktoré napomôžu podpore inteligentnejšej odozvy a lepších výsledkov, využiť exponenciálnu silu.

Využitím kognitívnych schopností vrátane robotickej automatizácie procesov, strojového učenia, spracovania prirodzeného jazyka alebo rozpoznávania obrazu, vám spoločnosť Deloitte pomôže nájsť pravdu rýchlejšie a s väčšou presnosťou, zlepšiť rozhodovanie a vytvoriť priaznivú zákaznícku skúsenosť. Kognitívne riešenia sú navyše navrhnuté tak, aby boli časom múdrejšie a efektívnejšie.
Pomocou ekosystému technológií Deloitte, špičkových služieb a strategických vzťahov, vám pomáhame riešiť najzložitejšie podnikateľské výzvy naprieč širokou škálou oblastí, priemyselných odvetví a prevádzkových otázok.

Spojenie človeka a stroja nie je iba jednoduchý doplnok, je to exponenciálny nárast v rýchlosti, presnosti a množstve, ako aj pri zdokonalenom rozhodovaní a obohatení zákazníckej angažovanosti. S kognitívou od Deloitte je potenciál všade. Neváhajte sa s nami bližšie zoznámiť.

Data Analytics

Na vrchol sa dostávajú tí, ktorí dokážu porozumieť obrovskému množstvu informácií, ktoré majú k dispozícii. Ako sa však udržať na vrchole vo svete, kde sa množstvo informácií každé dva roky zdvojnásobí?

Pomôžeme vám nájsť a maximálne využiť hodnotu hlboko ukrytú v rozsiahlom množstve dát, spravovať dáta z najrôznejších zdrojov a premieňať ich na presné, využiteľné informácie, ktoré dokážu podporiť rozhodovacie procesy založené na faktoch a tým vytvárať konkurenčnú výhodu.

Machine Learning a NLP
Strojové učenie umožňuje počítačom „učiť sa“ a „rozhodovať sa“ bez výslovného naprogramovania. Zaoberá sa tvorbou modelov, ktoré sa naučia predpovedať budúci stav a prispôsobiť sa zmenám okolitého prostredia. Zefektívňujú svoju činnosť na základe predchádzajúcich vstupov či historických dát. Strojové učenie je možné aplikovať v širokom spektre podnikateľských otázok.
Automatizáciou strojového učenia je umožnené efektívne získanie klientskych dát, ich spracovanie a následná analýza. Umožňuje používateľom vytvoriť a nasadiť do prevádzky vysoko presné modely vo veľmi krátkom čase.

Prirodzený jazyk, ktorým sa ľudia dorozumievajú, je pre stroje nepochopiteľný. Pomocou vhodného spracovania takéhoto jazyka je možné vytvoriť modely, pomocou ktorých sa stroj naučí extrahovať relevantné informácie z ľudského jazyka, analyzovať ich, pochopiť ich význam či ďalej s nimi pracovať.

Najčastejšie implementované riešenia

 • Extrakcia významu textu a jeho následné zatriedenie do kategórií. Vhodné na automatické zatrieďovanie správ, sťažností či prijatej korešpondencie.
 • Analýza sentimentu textu. Rozhodovanie o tom, či je správa pozitívna, alebo negatívna.
 • Odpovedanie na otázky. Zahŕňa porozumenie textu a automatické vyhľadanie relevantnej odpovede na položenú otázku.
 • Extrakcia vzťahov. Identifikácia vzťahov medzi entitami v neštruktúrovanom texte.
 • Automatická sumarizácia textu. Zjednodušenie rozsiahleho textu do stručnejšej podoby so zachovaním relevantných informácií.
 • Automatické skórovanie textu. Ohodnocovanie textu podľa vopred dohodnutých preferencií.
 • Generovanie textu. Vytvorenie neštruktúrovaného textu z faktov a vzťahov medzi nimi. Vytváranie súvislých odpovedí na položené otázky či zadania.
Dátová a prediktívna analytika
Dátová analytika sa zaoberá zberom dát, ich spracovaním a následným analyzovaním. Automatizovaním tohto procesu získa klient okamžité a presné vyhodnotenie aktuálneho stavu. Dáta je možné následne interpretovať v podobe reportov či vizualizačných nástrojov.

 • Zvýšenie kvality vašich dát.
 • Čistenie dát a kontrola kvality.
 • Analýza dát a tvorba reportov.
 • Vizualizácia dát.

Získajte detaily možností, ako nájsť a využiť hodnotu v množstve dát.
Prediktívna analytika na základe historických dát využíva na identifikáciu najpravdepodobnejších krátkodobých predpovedí štatistické algoritmy a techniky strojového učenia. Cieľom je nielen schopnosť poznať aktuálny stav, ale čo najlepšie odhadnúť ten budúci.

 • Detekcia anomálií. Odhaľovanie podvodov, prania špinavých peňazí či potenciálnych hrozieb.
 • Optimalizácia marketingových kampaní. Identifikácia potencionálnych klientov, analýza odozvy na produkty či služby, odhad úspešnosti cross/up-sell kampaní.
 • Predikcia logistiky, prostriedkov či aktív. Predikcia počtu návštevníkov, odhaľovanie trendov, plánovanie efektívnej využiteľnosti prostriedkov.
 • Redukovanie rizika. Automatické prispôsobovanie cien, prispôsobovanie nákupu aktív, koordinácia prostriedkov.
Deep Learning
Na rozdiel od ostatných prístupov, deep learning dopredu nepozná zadanie úlohy. Počas procesu trénovania si model sám všíma vzťahy a odlišnosti medzi jednotlivými dátami, čím si vytvorí vlastnú reprezentáciu údajov.
 • Rozpoznávanie objektu na obraze, identifikácia objektu alebo jeho časti. Vhodné na rozpoznávanie tvárí zamestnancov, klientov či kontrolu kvality súčiastok vo výrobe.
 • Analýza pohybu. Predikcia pohybu zákazníkov po predajni, vozidiel v premávke či zamestnancov v prevádzke.
 • Automatická oprava neúplných údajov. Vhodné na rekonštrukciu obrazu či chýbajúcich dát.
 • Detekcia finančných podvodov a prania špinavých peňazí
Riešenie na mieru
Proces implementácie modelov strojového učenia zahŕňa:
 • získanie dát a ich čistenie,
 • spracovanie dát,
 • výber a výpočet príznakov,
 • výber vhodného modelu,
 • optimalizáciu hyperparametrov modelu,
 • post-spracovanie modelu,
 • analýzu nadobudnutých výsledkov,
 • vizualizáciu výsledkov.
Každú časť procesu je možné analyzovať a automatizovať podľa potreby klienta. Vytvoríme riešenie na mieru a prispôsobíme ho existujúcej architektúre. Neváhajte sa s nami bližšie zoznámiť.