Poznatky

COVID-19 a jeho vplyv na finančný sektor II.

Situácia spojená s ochorením COVID-19 každodenne prináša nové opatrenia ovplyvňujúce rôzne oblasti života, ktoré sa dotýkajú aj finančného sektora. V poslednom období išlo najmä o prijatie balíka opatrení týkajúcich sa podpory prevádzky podnikov, splácania úverov a dohľadu nad finančným trhom.

Národná rada Slovenskej republiky

Na situáciu vzniknutú v súvislosti s ochorením COVID-19 reagovala Národná rada Slovenskej republiky, ktorá prijala vo finančnej oblasti dva zákony, ktoré majú zmierniť negatívne vplyvy pandémie. Konkrétne ide o zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorým bol prijatý prvý balík opatrení vo finančnej sfére. Tento zákon bol následne zmenený a doplnený zákonom č. 75/2020 Z. z., čím došlo k zmene a doplneniu prijatých opatrení. Opatrenia, ktoré sú obsahom uvedených zákonov, sa uplatňujú od vyhlásenia mimoriadnej situácie, teda od 12. marca 2020 až do konca mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá.

Prvý balík opatrení je venovaný najmä finančnej podpore na udržanie prevádzky v podnikoch a úprave lehôt plynúcich pri výkone dohľadu Národnou bankou Slovenska.

Finančná pomoc na podporu udržania prevádzky v malých alebo stredných podnikoch

Opatrenie dáva ministerstvu financií možnosť poskytnúť malým a stredným podnikom (malý zamestnávateľ) s výnimkou podnikov, ktoré vykonávajú činnosti dočasného zamestnávateľa alebo sprostredkúvajú zamestnanie za úhradu, finančnú pomoc na podporu udržania prevádzky prostredníctvom Exportno-importnej banky SR a Slovenskej záručnej rozvojovej banky („Banka“). Finančná pomoc môže mať formu poskytnutia záruky za úver poskytnutý Bankou alebo formu úhrady úroku z úveru poskytnutého Bankou.

Záruka za úver

Záruka za úver spočíva v tom, že ministerstvo financií sa voči malému zamestnávateľovi, ktorý spĺňa podmienky stanovené v zákone, zaviaže, že uspokojí jeho záväzok zo zmluvy o úvere uzavretej s bankou, ak ho malý zamestnávateľ nesplní. V praxi to teda môže vyzerať napríklad tak, že ministerstvo financií uhradí za zamestnávateľa splátku úveru. Zamestnávateľ bude musieť následne ministerstvu financií splatiť sumu, ktorú zaňho ministerstvo uhradilo, spolu s úrokom.

Úhrada úrokov

Úhradu úrokov zo zmluvy o úvere je možné poskytnúť malému zamestnávateľovi, ktorý udrží úroveň zamestnanosti stanovenú v zmluve o úvere počas obdobia určeného v tejto zmluve a zároveň nebude mať na konci tohto obdobia záväzky voči Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni prevyšujúce sumu určenú v zmluve o úvere.

Dohľad nad finančným trhom

Prijatý zákon umožňuje Národnej banke Slovenska („NBS“) prerušiť konania týkajúce sa jej dohľadu v prípade, ak jej okolnosti súvisiace s pandémiou bránia v riadnom konaní a rozhodnutí o veci. Tieto konania môžu byť prerušené aj opakovane, pričom prerušenie môže trvať maximálne do skončenia obdobia pandémie. V tomto zmysle môže NBS predlžiť aj akúkoľvek lehotu na splnenie si svojich povinností, ak jej okolnosti súvisiace s pandémiou bránia v jej dodržaní.

Objektívne okolnosti, z dôvodu ktorých bol vyhlásený výnimočný stav, núdzový stav či mimoriadna situácia, môžu brániť v plnení zákonných povinností aj dohliadaným subjektom. NBS má preto oprávnenie predĺžiť lehoty na plnenie povinností, ktoré zákon upravuje pre dohliadané subjekty. Tieto lehoty môže predlžovať vo vzťahu k individuálnym dohliadaným subjektom, ako aj vo vzťahu ku všetkým subjektom, na ktoré sa lehoty vzťahujú, a to aj bez výslovnej žiadosti dohliadaných subjektov, ak to vzhľadom na okolnosti vyhodnotí ako potrebné.

Zákonodarca myslel aj na potrebu zabezpečenia efektívnej komunikácie medzi Národnou bankou Slovenska a dohliadanými subjektmi, keďže v súčasnej situácii by mohlo dochádzať k problémom pri doručovaní písomností v listinnej podobe. Zákon preto umožňuje, aby počas obdobia pandémie dohliadané subjekty a iné subjekty mohli podávať Národnej banke Slovenska žiadosti, vyjadrenia a opravné prostriedky elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.

Druhý balík opatrení prijatých vo finančnej oblasti sa týka možnosti odkladu splátok úverov a bezkontaktných platieb. 

Odklad splátok úveru poskytnutého spotrebiteľovi

Zákonodarca uložil bankám povinnosť povoliť dlžníkovi na jeho žiadosť odklad splátok úverov počas obdobia, ktoré nesmie presiahnuť 9 mesiacov. Ostatné spoločnosti poskytujúce úvery pre spotrebiteľov majú povoliť odklad splátok na obdobie troch mesiacov s možnosťou dlžníka požiadať o predĺženie o ďalšie tri mesiace. Medzi tieto spoločnosti patria najmä lízingové spoločnosti, spoločnosti splátkového predaja a ostatní veritelia s povolením na poskytovanie spotrebiteľských úverov. Odklad splátok z dôvodu pandémie sa vykoná na základe žiadosti dlžníka, ktorý nie je v omeškaní so splácaním dotknutého úveru viac ako 30 dní ku dňu doručenia žiadosti. Odklad sa nepovolí ani dlžníkovi, ktorý bol k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru najmenej vo výške 100 EUR pri inom úvere u toho istého veriteľa. Povolenie odkladu splátok nebude mať vplyv na kreditnú kvalitu dlžníka a považuje sa aj bez uzatvorenia dodatku k zmluve za zmenu spotrebiteľskej zmluvy. Ak si veriteľ so spotrebiteľom nedohodnú spôsob úhrady zmluvného úroku za obdobie odkladu splátok, úroky sa rozvrhnú do zvyšných splátok úveru.

Odklad splácania úveru poskytnutého malému zamestnávateľovi a podnikateľovi, ktorým je fyzická osoba

Obdobným spôsobom môže o odklad splácania úveru požiadať aj dlžník, ktorým je malý zamestnávateľ alebo iný podnikateľ – fyzická osoba, voči ktorému má veriteľ pohľadávku zo zmluvy o úvere alebo pohľadávku z ručenia k tejto zmluve. Opatrenie sa týka úverov poskytnutých veriteľom, ktorým je nielen banka a pobočka zahraničnej banky, ale aj iná osoba, ktorá ponúka a poskytuje úvery podľa Obchodného zákonníka v rámci predmetu svojho podnikania. Dlžník môže požiadať o odloženie splátok istiny úveru, odloženie splátok istiny spolu s úrokom alebo odloženie splatnosti úveru splatného jednorazovo. Odklad sa však nevzťahuje na úvery poskytnuté formou povoleného prečerpania na bežnom účte alebo formou úverového rámca poskytovaného prostredníctvom platobnej karty.

Zvýšenie limitu pri bezkontaktných platbách

Opatrenie ukladá poskytovateľom platobných služieb povinnosť uplatňovať pri bezkontaktných platobných operáciách najvyššie limity, čo umožní vykonať bezkontaktnú platbu do výšky 50 EUR bez nutnosti zadať PIN. 

Zdroje: 

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=477247

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=477190

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=476872

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/67/20200404

Európska centrálna banka (ECB)

Európska centrálna banka odporučila bankám v záujme zvýšenia ich kapacity absorbovať straty a podporiť poskytovanie úverov domácnostiam, malým podnikom a korporáciám počas pandémie koronavírusu (COVID-19), aby aspoň do 1. októbra 2020 nevyplácali dividendy za finančné roky 2019 a 2020. Banky by tiež mali podľa odporúčania obmedziť spätné odkupy akcií, ktorých cieľom je finančná odmena pre akcionárov. Odporúčanie nadväzuje na vyjadrenia ECB z 12. marca 2020 a 20. marca 2020 súvisiace s dočasnými podpornými opatreniami, ktoré majú zabezpečiť schopnosť bánk ďalej podporovať ekonomiku.

Zdroj:  https://www.nbs.sk/sk/informacie-pre-media/tlacove-spravy/spravy-vseobecne/detail-tlacovej-spravy/_ecb-ziada-banky-aby-do-oktobra-2020-nevyplacali-dividendy/d

Národná banka Slovenska (NBS)

Banková rada NBS vydalastanovisko k prvým opatreniam vlády SR na pomoc ekonomike zasiahnutejpandémiou, v ktorom zdôraznila, že opatrenia rozpočtovej politikypredstavujú najefektívnejší priamy spôsob, ako pomôcť ekonomike preklenúťbolestivé dôsledky nečakanej situácie spôsobenej šírením pandémie. Podľa NBS jenevyhnutné, aby okamžité a razantné opatrenia pokryli všetky segmentyspoločnosti, ktoré sa v dôsledku výpadku príjmov môžu dostať do stavu núdze. Zostanoviska vyplýva, že NBS je v prípade nárastu strát v bankovomsektore pripravená pristúpiť aj k zníženiu proticyklického kapitálového vankúšas cieľom podporiť plynulé poskytovanie úverov reálnej ekonomike.

Guvernér NBS PeterKažimír vo svojom stanovisku uviedol, že považuje za potrebné, aby spor medzibankami a štátom kvôli zvýšenému bankovému odvodu čo najrýchlejšiepominul.

Zdroj:  https://www.nbs.sk/sk/informacie-pre-media/tlacove-spravy/spravy-vseobecne/detail-tlacovej-spravy/_stanovisko-nbs-k-prvym-opatreniam-vlady-sr-na-pomoc-ekonomike-zasiahnutej-pandemiou 

Dátum: 14. 4. 2020

Bolo to užitočné?