Analýza

Prieskum v oblasti podnikového výskumu a vývoja 2018

Najnovšie trendy a postoje v oblasti výskumu a vývoja Stredná Európa

Pripravujeme 6. vydanie Prieskumu v oblasti podnikového výskumu a vývoja spoločnosti Deloitte Central Europe (Deloitte Central Europe Corporate R&D Survey), ktorý skúma trendy v oblasti výskumu a vývoja a postoje k aktuálnym daňovým stimulom v spolupráci so spoločnosťami zo strednej Európy. Praktické poznatky našich odborníkov a nenahraditeľné informácie od respondentov nášho prieskumu skombinujeme v komplexnej správe o výskume a vývoji v strednej Európe, ktorú plánujeme vydať v máji 2018. Tento rok sa prieskum uskutoční v 9 krajinách strednej Európy: v Chorvátsku, Českej republike, Estónsku, Maďarsku, Litve, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku.

Zapojte sa do prieskumu

Náš prieskum práve prebieha a chceli by sme vás vyzvať, aby ste sa doň zapojili a podelili sa s nami o vaše plány v oblasti výskumu a vývoja a akékoľvek problémy, s ktorými sa stretávate v tejto oblasti. Prieskum vám zaberie okolo 10 minút a vaše odpovede budú anonymné a úplne dôverné.

Chceli by sme sa vám vopred poďakovať za vašu účasť a pokračujúcu podporu. Ak si želáte, aby sme vám poslali kópiu správy, môžete nám na konci anonymného prieskumu poskytnúť vašu e-mailovú adresu.

Hlavné zistenia našej predošlej správy

  • Porovnanie výsledkov za rok 2016 s minuloročným prieskumom ukazuje, že spoločnosti plánujú väčšie investície do výskumu a vývoja v období 1 – 2 rokov (45 %), ako aj v období 3 – 5 rokov (57 %).
  • Hlavné faktory, ktoré motivujú spoločnosti na väčšie investície do výskumu a vývoja, sú najmä dostupnosť viacerých druhov výhod, ktoré im umožňujú využívať kombináciu dotácií, daňových odpočtov a pod., a dostupnosť kvalifikovaných a skúsených výskumných pracovníkov.
  • Väčšina spoločností (71 %) pokračuje v spolupráci s tretími stranami, napríklad univerzitami a výskumnými ústavmi, čo je prospešné pre obe strany.
  • Kľúčové obavy spoločností zo všetkých skúmaných krajín zahŕňajú neistotu pri kontrole dotácií a uplatnených daňových odpočtov zo strany správcov dane, neistotu pri identifikácii činností v oblasti výskumu a vývoja a nedostatok kvalifikovaných a skúsených výskumných pracovníkov.

Najviac spoločností využíva na ochranu svojho know-how a duševného vlastníctva predpisy o obchodnom tajomstve (69 %), ďalej patenty a úžitkové vzory (40 %) a ochranné známky (31 %).

Zúčasnite sa R&D 2018 prieskumu

TU
Bolo to užitočné?