Poznatky

Audítorské a uisťovacie služby

Naši audítori dôkladne poznajú účtovné štandardy a audítorské predpisy, pričom maximálnu pozornosť venujú charakteru podnikania a špecifickým rizikám, ktorým sú klienti vystavení. Audit vykonaný firmou Deloitte nielen zaručuje správnosť účtovnej závierky, ale poskytuje aj odborné odporúčania pre vedenie firiem ako zlepšiť finančné vykazovanie, kontrolný systém alebo riadenie rizík.

Klientom pomáhame zavádzať nové účtovné postupy, riešiť účinky rôznych zmien na finančné vykazovanie, pripravovať sa na emisiu akcií alebo dlhopisov. Naši audítori sú členmi tímov, ktoré riešia okrem iného aj predaj alebo kúpu firiem, zmeny a zavádzanie nových informačných systémov, projekty finančného výkazníctva a kontrolingu a pod.

Hlavná ponuka služieb:

• Štatutárny a medzinárodný audit

• Zostavenie finančných výkazov podľa medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) alebo podľa postupov US GAAP (účtovné štandardy platné v USA)

• Poradenstvo v oblasti štatutárnych aj Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) a US GAAP

• Previerky účtovných systémov, rizík a kontrolných opatrení

• Poradenstvo v oblasti dodržiavania zákona Sarbanes-Oxley (SOX)

• Účinné a praktické riešenia v oblasti finančného kontrolingu

• Poradenstvo pri optimalizácii procesov účtovania a finančného reportingu

• Poradenské služby v oblasti účtovníctva

• Zakladanie oddelení interného auditu

• Poradenstvo v oblasti regulačných požiadaviek

• Poradenstvo a audit pri verejných emisiách akcií a dlhopisov

• Audit zmluvných vzťahov

• Odborné školenia

Bolo to užitočné?